Dobré odpoledne, dnes je pondělí 26.2.2024, svátek slaví Dorota, zítra Alexandr.

Návrh na exekuci pro neplacení výživného, alimentů na dítě - vzor ke stažení

Návrh na nařízení exekuce pro neplacení výživného, alimentů na (nezletilé) nezaopatřené dítě, potomka - vzor, tiskopis, formulář ke stažení online zdarma

___Exekuční úřad pro ................... /adresujeme exekutorovi, kterého jsme si vybrali/
(adresy exekutorů naleznete na stránkách http://www.ekcr.cz/seznam-exekutoru.php&w=)

V ................ dne ..................

Oprávněný: nezl. ............... ,
                 nar. .........................
                 bytem: .........................

zastoupený matkou ...................., nar. ................ , bytem ....................

/v případě zletilého oprávněného, bude uveden jen ten: jméno a příjmení, narozen, bytem/


Povinný: ........................... (jmeno a příjmení)
             nar. ......................
             bytem ........................


Dvojmo

Přílohy: dle textu

Exekuční titul: Rozsudek ............ soudu v ............, č.j. ....................-.......... , ze dne ................, který dne ............... nabyl právní moci a vykonatelnosti

Návrh na nařízení exekuce a pověření soudního exekutora provedením exekuce

I.
Rozsudkem ............... soudu v .............. ze dne .......... č.j. ....................-..., který nabyl dne ............... právní moci a vykonatelnosti. bylo povinnému uloženo platit na výživu nezletilého oprávněného výživné ve výši ...............,- Kč měsíčně, a to vždy do 10. dne v měsíci předem k rukám matky. Povinnost platit uvedené výživné byla stanovena zpětně od počínaje dnem ............. . Dluh na výživném ve výši ...........,- Kč za toto období od ............ do ................ bylo povinnému povoleno splácet po ...............,- Kč měsíčně společně s běžným výživným.

II.
Povinný svou vyživovací povinnost vůči nezletilému řádně neplní. Po vynesení výše citovaného rozsudku zaplatil na běžném výživném v měsících ................ a .............. vždy částku ........... ,- Kč a počínaje ................ neplatí výživné vůbec. Dluh na výživném tak k dnešnímu dni činí ................. ,- Kč.

III.
S ohledem na to, že povinný si svou soudem stanovenou povinnost neplní dobrovolně. Navrhuji aby soud vydal následující

u s n e s e n í :

I.  Soud podle vykonatelného rozsudu ................soudu v .................. , ze dne .................. , č.j. ............ nařizuje exekuci k vymožení dlužného plnění ve výši................. ,-Kč a dále náhradu nákladů oprávněného, které budou exekutorem určeny v příkazu k úhradě nákladů exekuce.

 

II. Soud pověřuje JUDr. ..................... , soudního exekutora Exekučního úřadu ...................., se sídlem ..................., provedením exekuce. /sem vypíšeme údaje exeutora, kterého jsme si vybrali a jemuž tento návrh zasíláme - viz shora uvedená adresa/


..........................................
podpis oprávněného, případně jeho zákonného zástupce
  


 

 

Jestliže povinný neplní dobrovolně svou povinnost, může se oprávněný domáhat nařízení exekuce proti povinnému. To platí i o plnění vyživovací povinnosti. Výživné přitom je přednostní pohledávkou, takže pokud je proti dlužníkovi vedeno více exekucí najednou, má výživné přednost před ostatními pohledávkami.

Návrh na exekuci se podává u toho soudu, v jehož obvodu má nezletilé dítě své bydliště. Z návrhu se neplatí žádnýpoplatek. Exekuce může být provedena různými způsoby. Pro vymožení pravidelných plateb je vhodná v podstatě jen exekuce srážkami ze mzdy, na umoření dluhu na výživném lze použít i jiné druhy exekucí, např. prodej movitých věcí povinného, přikázání jeho pohledávky, tzv. obstavení účtu povinného, v krajním případě i prodejem nemovitosti povinného.

Pokud je podáván návrh na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce) srážkami ze mzdy povinného, je třeba přesně označit plátce jeho mzdy. Jinak v návrhu musí být uveden i rozsudek, jímž bylo výživné stanoveno a tento rozsudek by měl být k návrhu přinejmenším v kopii přiložen.

Exekuci může provádět buď soud nebo soukromý exekutor. Pro vymožení běžného výživného je vhodný výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, který provádí zpravidla soud. Ostatní druhy exekuce může provádět jak soud, tak soukromý exekutor.

Je-li podáván návrh na exekuci prováděnou soukromým exekutorem, musí si navrhovatel exekutora zvolit sám a v návrhu ho musí označit. Návrh pak může podat buď u příslušného soudu nebo u vybraného exekutora, který návrh soudu zašle. Má-li exekuci provádět soukromý exekutor, neuvádí se v návrhu způsob exekuce. Soukromý exekutor totiž následně sám určí nejvhodnější způsob vymožení dlužné částky.