Příjemnou noc, dnes je čtvrtek 30.5.2024, svátek slaví Ferdinand, zítra Kamila.

Žaloba pro diskriminaci při výběrovém řízení - vzor zdarma ke stažení

Žaloba pro diskriminaci při výběrovém řízení - vzor zdarma ke stažení

 

 

Okresní soud v ............

(přesné adresy soudu jsou dostupné na stránkách www.justice.cz)


                                                                               V ................... dne .................

Žalobkyně: ............................ (jmeno a příjmení)

                 nar. ......................

                 bytem: ...................... 
 
Žalovaná:  ................................. (název společnosti)

                IČ: ............................

                společnost se sídlem: .....................................

o 10.000,- Kč


Žaloba na ochranu před diskriminací v přístupu k zaměstnání


Soudní poplatek bude uhrazen na výzvu soudu, nebo lze kolky vylepit již na podání samotné, případně lze požádat o osvobození od soudních poplatků, které je dostupné na stránkách bezplatné právní poradny v sekci ŽALOBY, SOUDY, (CIVILNÍ PRÁVO PROCESNÍ). Pokud budete žádat o osvobození od soudních poplatků, můžete žádat i též o bezplatné právní pomoc.


Přílohy dle textu

Dvojmo

I.

Dne .............. se žalobkyně u žalované společnosti ucházela o zaměstnání na pozici detektiv v obchodě. U přijímacího pohovoru jí bylo zástupcem ředitele personálního oddělení žalované společnosti  sděleno, že sice splňuje veškeré požadavky kladené zaměstnavatelem na tuto pozici, nicméně žalovaná společnost preferuje mladší uchazeče o zaměstnání a z tohoto důvodu žalobkyni nemohou přijmout. 
Žalobkyni je 50 let a na stejné pozici pracovala 15 let u firmy Zloděj a.s., Holečkova 12, 150 00 Praha 5, IČ: 98765412, kde s její prací byli spokojeni, a propuštěna byla z důvodu organizačních změn při likvidaci firmy.
Popisovanému jednání žalované společnosti byl přítomen i pan Martin Novák, bytem Jarní 1210, Kralupy nad Vltavou, který se o práci na tutéž pozici u žalované ucházel v tutéž dobu.
K důkazu navrhuji:
- výpověď  účastníků řízení,
- svědeckou výpověď pana Karla Nováka, bytem K Vodojemu 4, 150 00 Praha 5
- pracovní posudek vypracovaný firmou Zloděj a.s., Holečkova 12, 150 00 Praha 5, IČ: 98765412
   

II.

Z výše uvedeného vyplývá, že se žalovaná společnost dopustila porušení ust. § 4 odst. 1, 2 zákona o zaměstnanosti, který zakotvuje zákaz  přímé i nepřímé diskriminace z důvodu věku při uplatňování práva na zaměstnání ve spojitosti s ust. § 7 antidiskriminačního zákona( z. č. 435/2004 Sb.). Dle ust. § 7 antidiskriminačního zákona, může zaměstnavatel odmítnout uchazeče o zaměstnání z důvodu věku pouze výjimečně, a to v případech, kde z povahy zaměstnání nebo souvislostí vyplývá, že věk uchazeče představuje podstatný a rozhodující požadavek pro výkon zaměstnání, které má fyzická osoba vykonávat, a který je pro výkon tohoto zaměstnání nezbytný. Cíl sledovaný touto výjimkou musí být oprávněný a požadavek přiměřený.


Dle ust. § 133a o.s.ř. skutečnosti tvrzené o tom, že účastník byl přímo nebo nepřímo diskriminován na základě svého věku, má soud ve věcech  pracovních za prokázané, pokud v řízení nevyšel najevo opak.

III.

Žalobkyně je dle pracovního posudku z předchozího zaměstnání osobou vzorně plnící své pracovní povinnosti, osobou velmi spolehlivou a naprosto bezproblémovou. Z pracovního posudku rovněž dále vyplývá, že zdravotní stav žalobkyně je velmi dobrý, neboť u předchozího zaměstnavatele nebyla v pracovní neschopnosti. 
Odmítnutí přijetí žalobkyně na volné pracovní místo u žalované firmy z důvodu jejího věku, což zástupce ředitele personálního oddělení žalované společnosti při přijímacím pohovoru nijak nezastíral, je přímou diskriminací při uplatňování práva na zaměstnání.  
Žalobkyně se domnívá, že došlo ke snížení její důstojnosti ve značné míře, neboť k odůvodnění odmítnutí došlo za přítomnosti dalších osob a samotné odmítnutí jí zasáhlo natolik, že musela vyhledat lékařské ošetření a dosud je z tohoto důvodu v pracovní neschopnosti, tudíž si nemůže aktivně shánět nové zaměstnání. 
Žalobkyně se tudíž z tohoto důvodu domáhá poskytnutí písemné omluvy a  přiměřeného zadostiučinění ve výši ...................... ,- Kč.
K důkazu navrhuji:
 - pracovní posudek žalobkyně

IV.

Vzhledem k výše uvedenému navrhuji, aby soud po provedeném řízení vynesl tento rozsudek:

I. Žalovaný je povinen uhradit  žalobkyni částku ..............................,- Kč, a to do tří dnů od  nabytí  právní moci rozsudku.

II. Žalovaný je povinen nahradit žalobkyni náhradu nákladů řízení. 

 
.............................

podpis žalobce

 


Informace ke vzoru:

V případech diskriminačního jednání v oblasti přístupu k zaměstnání se může postižená osoba u soudu domáhat, aby:
• bylo upuštěno od tohoto porušování,
• byly odstraněny následky tohoto porušování,
• jí bylo dáno přiměřené zadostiučinění,
• popř.  na náhradu nemajetkové újmy v penězích, pokud by nejevil dostačující postup dle předchozích bodů a důstojnost či vážnost osoby byla snížena ve značné míře.


Upuštění od porušování a odstraňování následků porušení nelze vykládat jako povinnost zaměstnavatele původně odmítnutého uchazeče o zaměstnání do tohoto zaměstnání přijmout. Výše přiměřeného zadostiučinění se bude vyčíslovat rovněž velice obtížně, svoji roli bude hrát, zda ke snížení důstojnosti došlo v přítomnosti jiných osob, hypoteticky lze odvozovat i jako rozdíl mezi příjmem v případě, že by uchazeč na danou pozici byl přijat a příjmem nižším z důvodu nepřijetí na nabízenou pozici.   

  
Před podáním žaloby by mělo dojít ke zvážení celé situace. Pokud došlo k neúspěšnému pokusu o řešení některou z výše uvedených mimosoudních alternativ, nezbývá jiná možnost, než domáhat se svých práv soudní cestou. Samotné zahájení soudního sporu je spojeno s několika obtížemi, které se týkají především případné právní pomoci a soudního poplatku za podání žaloby. Při sepisování žaloby je třeba dbát na to, aby obsahovala všechny zákonem stanovené náležitosti, jinak soud žalobu vrátí s požadavky na její doplnění, popřípadě odmítne. Proto je vhodné zvážit případnou konzultaci s advokátem, který by eliminoval rizika spojená s podáním žaloby a účastníka v daném sporu zastupoval. Pokud nemá účastník dostatek finančních prostředků na služby advokáta, je možno požádat soud (i před podáním žaloby) o jeho přidělení. Rovněž je možné kontaktovat advokátní komoru s žádostí o poskytnutí služeb advokáta bezplatně (podmínkou je předchozí odmítnutí dvou různých advokátů). Vzor žádosti na přidělení advokáta soudem nebo Českou advokátní komorou je dostupný v kategorii: ŽALOBY, SOUDY (CIVILNÍ PRÁVO PROCESNÍ).

 

Samotné podání žaloby je dále spojeno s povinností hradit soudní poplatek, jehož výše se bude odvíjet od výše případně požadované finanční kompenzace (do výše 20.000,- Kč činí soudní poplatek 1000,-Kč, nad tuto částku 5% ze žalované částky; pokud finanční kompenzace není vyžadována, činí poplatek 1.000,- Kč).Vzor žádosti na osvobození od soudních poplatků je dostupný v kategorii: ŽALOBY, SOUDY (CIVILNÍ PRÁVO PROCESNÍ).


S ohledem na skutečnost, že osud antidiskriminačního zákona byl  dlouhou dobu nejistý, byla dřívější úprava obsažena v § 4 zákona o zaměstnanosti.

 

Ust. § 133a občanského soudního řádu týkající se přenosu důkazního břemene ve věcech pracovních – dle posledního znění návrhu antidiskriminačního zákona je však předpokládán zásah do tohoto ustanovení. Sepsání žaloby proto doporučujeme svěřit advokátovi.   


Předkládaný vzor vychází ze situace, kdy byla uchazečka o zaměstnání odmítnuta zaměstnavatelem z důvodu věku.