Dobré dopoledne, dnes je pondělí 22.7.2024, svátek slaví Magdaléna, zítra Libor.

Výpověď ve zkušební době od zaměstnavatele - vzor ke stažení

Výpověď ve zkušební době podaná zaměstnavatelem - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

___

___


Zrušení pracovního poměru
ve zkušební době zaměstnavatelem
vzor

vzor, formulář, tiskopis zdarma

podle § 66 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce

 

Jméno, příjmení a adresa zaměstnance

 

V…………………………….. dne…………………………

 

Věc: Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

 

Vážený/a, pane/í………………..,

 

v naší společnosti jste zaměstnán/a jako……………. na základě pracovní smlouvy ze dne………….. V této pracovní smlouvě s Vámi byla sjednána zkušební doba na ........ měsíců.

 

Sdělujeme Vám, že tímto rušíme pracovní poměr s Vámi ve zkušební době podle § 66 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Pracovní poměr skončí dne…………..

 

 

S pozdravem

…………………………………..
podpis zaměstnavatele

 

Je v vhodné nechat si potvrdit převzetí písemnosti druhou stranou, pokud druhá strana přijetí písemnosti odmítne, lze její souhlas dle judikatury nahradit svědectvím dvou dalších osob, je-li zasíláno prostřednictvím poštovních služeb - je vhodné zaslat písemnost doporučeně a na dodejku.


 

 

Ve zkušební době může jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel zrušit pracovní poměr PÍSEMNĚ z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Písemné oznámení o tom má být doručeno druhé straně zpravidla alespoň tři dny přede dnem, kdy má pracovní poměr skončit.

Pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení, není-li v něm uveden den pozdější.

Zaměstnavatel nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dní trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance.

 

Zkušební doba může být sjednána ve smyslu § 35 zákoníku práce nejdéle na:

- 3 měsíce u "řadových" zaměstnanců

- 6 měsíců u vedoucích zaměstnanců.

 

Sjednaná zkušební doba nemůže být dodatečně prodlužována, výjimkou jsou celodenní překážky v práci (např. pracovní neschopnost), a doba dovolené. Zkušební doba musí být sjednána písemně a musí být sjednána nejpozději v den, který byl uveden jako den nástupu do práce.