Dobré ráno, dnes je neděle 28.5.2023, svátek slaví Vilém, zítra Maxmilián a Maxim.

Pracovní smlouva - vzor zdarma ke stažení

Pracovní smlouva - formulář ke stažení zdarma

 

PRACOVNÍ SMLOUVA
VZOR


název společnosti:
sídlo společnosti :
IČ:
zastoupená:

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u .........soudu v ..........., oddíl ..........., vložka ............

 

jako zaměstnavatela

pan/paní :
bytem :
rodné číslo/ datum narození:


jako zaměstnanecSmluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za následujících podmínek :

 

I.
Základní ustanovení


1. Zaměstnavatel přijímá zaměstnance na pracovní pozici:.................., s místem výkonu práce v .................... Dnem nástupu do práce je .......

 

2. Zaměstnavatel sjednává se zaměstnancem zkušební dobu v délce ......... .

3. Pracovní smlouva se sjednává na dobu neurčitou NEBO určitou do ...............

4. Pracovní poměr se sjednává ……hodin týdně a je rovnoměrně rozvržena do celého týdne.
 

 

II.
Práv a povinnosti plynoucí z pracovní smlouvy

1. Před uzavřením pracovní smlouvy byl zaměstnanec seznámen s právy a povinnostmi, které pro něj z pracovní smlouvy vyplývají, a s pracovními a mzdovými podmínkami, za nichž má práci konat.

 


2. Zaměstnavatel je povinen ode dne, kdy vznikl pracovní poměr, přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci dohodnutou mzdu, vytvářet podmínky pro úspěšné plnění pracovních úkolů zaměstnance a dodržovat ostatní podmínky stanovené právními předpisy nebo pracovní smlouvou.

 

 

3. Zaměstnanec je povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy ve stanovené pracovní době a dodržovat pracovní povinnosti.

 

4. Při nástupu do práce je zaměstnanec formou školení řádně seznámen s pracovní náplní, řádem platným v organizaci a s právními a jinými předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které musí při své práci dodržovat.

 

5. Úprava ostatních práv a povinností pracovní smlouvy se řídí platnými ustanoveními zákoníku práce.

 

 

III.

Mzda


1. Měsíční mzda je stanovena v samostatné Dohodě o mzdě (mzdový výměr), která je přílohou této smlouvy. NEBO Zaměstnavatel a zaměstnanec sjednávají hodinovou mzdu ve výši .........Kč. NEBO Zaměstavatel a zaměstnanec sjednávají pevnou část mzdy ve výši ........ Kč a dále variabilní složku mzdy ve výši ............ Kč, na kterou vzniká zaměstnanci nárok při splnění stanovených podmínek.

 

2. Mzda je splatná jedenkrát měsíčně převodem na bankovní účet zaměstnance č. ....................., vedený u .............. banky  a.s. Mzda je splatná vždy ........... dne v měsíci.

 

IV.

Pracovní doba

1. Sjednaná pracovní doba činí 40 (čtyřicet) hodin týdne. Rozvržení pracovní doby vyplývá z vnitřních předpisů zaměstnavatele.

 

2. Zaměstnavatel se se zaměstnancem dohodl ve smyslu § 93 odst.3 zákoníku práce, že může požadovat práci přes čas nad rozsah stanovený v § 93 odst. 2 zákoníku práce, a to v rozsahu stanoveném v § 93 odst. 4 zákoníku práce.

 

V.

Dovolená

1. Zaměstnanec má nárok na dovolenou ve smyslu přísl. ustanovení zákoníku práce a za podmínek v tomto zákoně stanovených je oprávněn ji čerpat.

 

 

VI.
Závěrečná ustanovení

 
 
1. Zaměstnavatel je oprávněn ukončit touto smlouvou sjednaný pracovní poměr výpovědí za podmínek uvedených v Zákoníku práce ve znění platném ke dni výpovědi.
 


2. Tato pracovní smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které se podpisem obou smluvních stran stávají nedílnou součástí této smlouvy.

 


3. Práva a povinnosti vyplývající z této pracovní smlouvy se řídí ustanoveními zákoníku práce a dalšími právními předpisy upravujícími pracovně právní vztahy.

 


4. Pracovní smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotovení, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

 

 

V ……………….., dne ……………..

 

 

________________________ _____________________________
Zaměstnanec                             Zaměstnavatel

 

 

STAŽENÍ VZORU ZDARMA ZDE

 


 

Pracovní smlouva - několik poznámek

Pracovní smlouva je nejtypičtější právní skutečnost, která vede ke vzniku pracovního poměru. Jde o dvoustranné právní jednání spočívající v souhlasném projevu vůle občana a zaměstnavatele uzavřít pracovní poměr. Současně je také vyjádřením principu svobodné volby zaměstnání :umožňuje občanu vybrat si z-tele, druh, místo výkonu práce tak aby odpovídalo jeho schopnostem, zdravotnímu stavu, kvalifikaci, osobním poměrům a zájmům. Pracovní sml. uzavřena, jakmile se účastníci shodli na obsahu - na podstatných náležitostech + popř. dalších skutečnostech. Ustanovení § 31 ZP stanoví, že před uzavřením prac. sml. je  z-tel povinen seznámit FO s pr. a pov., kt. by pro ni vyplývaly z prac. sml., popř. ze jmenování, a s pracovními podmínkami a podmínkami odměňování. Podstatné náležitosti – prac. sml.  jsou stanoveny v  § 34 ZP.

 

1) Druh práce

Vymezuje okruh pracovních úkolů, ke kterým se zaměstnanec zavazuje. Zaměstnanec není povinen konat práce jiného druhu, než který je stanoven v pracovní smlouvě, s výjimkou případů v § 41. Druh práce může být vymezen úzce či široce, zákon neuvádí, jak by měl být vymezen; pokud by však byl formulován tak široce, že by umožňoval zaměstnavateli ukládat zaměstnanci jakoukoliv práci, pak by šlo o neplatně uzavřenou smlouvu. Druh práce může být sjednán i alternativně, pokud zaměstnanec ovládá více prací. Druh práce zpravidla vyžaduje bližší popis pracovních úkolů pro jednotlivé zaměstnance - pracovní náplň (tj. jednostranný příkaz zaměstnavatele, kterým zaměstnanci blíže vymezuje úkoly v rámci sjednaného druhu práce v pracovní smlouvě; zaměstnavatel ji může jednostranně měnit)

 

2) místo nebo místa výkonu práce

 Má význam proto, že určují dispoziční rozsah dispozičního oprávnění zaměstnavatele z hlediska místa výkonu práce. Může být sjednáno alternativně. Není-li v pracovní smlouvě sjednáno pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad, je pravidelným pracovištěm místo výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě. Pokud je sjednáno šířeji než jedna obec, považuje se za pravidelné pracoviště obec, ve které nejčastěji začínají pracovní cesty zaměstnance

 

3) den nástupu do práce = den vzniku pracovního poměru

 Je významné proto, že tímto dnem vzniká pracovní poměr. Stanoveno buď přesné datum, ale může být určeno i jinak (např. splněním podmínky úspěšného ukončení studia). Může to být i den pracovního klidu.

 

Pokud by se účastníci pracovní smlouvy (zaměstnanec, zaměstnavatel) nedohodli na někt. z uvedených podstatných nál. pracovní smlouvy nedojde k platnému uzavření prac. sml. Kromě podstatných náležitostí lze sjednat i další náležitosti, na kt. mají účastníci zájem:

  • mzdové zařazení z-ce
  • pracovní podmínky – kratší pracovní doba, jiná úprava pracovní doby
  • možno sjednat určité podmínky, jejichž splnění podmiňuje vznik prac. poměru – př. pracovní poměr vznikne jen tehdy, jestliže do té doby občan ukončí úspěšně studium)
  • ujednání o trvání pracovního poměru § 39 ZP. Není-li výslovně stanoveno zda jde o poměr na dobu určitou nebo na dobu neurčitou platí nevyvratitelná domněnka, že je prac. poměr  sjednán na dobu neurčitou § 39/1 ZP. O poměr na dobu neurčitou půjde, i když bude pracovní poměr sjednán neplatně na dobu určitou viz § 39/4 a oznámí-li písemně zaměstnanec před uplanutím sjednané doby zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával.
  • § 33/2 ZP: předpokladem pro uzavření prac. sml. může být obsazení pracovního místa na základě volby
  • ujednání o zkušební době § 35 ZP (činí 3 měsíce pro "řadové" zaměstnance, a 6 měsíců pro vedoucí zaměstnance). V rámci zkušební doby je snadné rozvázát pracovního poměru v této době. Zkušební doba musí být sjednána před vznikem pracovního poměru. Nelze ji dodatečně smluvně prodlužovat. Do zkušební doby se nezapočítává doba překážek v práci, pro kt. nemůže z-c práci konat. Zkušební dobu je nutné sjednat písemně pod sankcí neplatnosti

Zaměstnavatel je povinen uzavřít prac sml. písemně – a jedno vyhotovení vydat z-ci kvůli předcházení zbytečných sporů o obsah prac. sml. S nedostatkem písemné formy prac. sml. není spojena neplatnost prac. sml., avšak z-tel by mohl být postižen sankcí podle z. o inspekci práce. V rámci harmonizace našeho pr. řádu s právem EU – směrnice Rady č. 91/ 533/ EEC o pov. z-tele informovat z-ce o podm. prac. sml. - § 37 ZP – z-tel pov. písemně informovat o základních p. a pov., kt. pro z-ce vyplývají z uzavřeného prac. poměru. Povinnost informovat se vztahuje jak na prac. poměry zal. prac. sml. tak na ty, kt. zal. jmenováním. Tímto ustanovením není dotčena pov. z-tele informovat před uzavřením prac. sml. Tato povinnost informovat se vztahuje pouze na informace, kt. nejsou obsaženy v prac. sml. – pokud už jsou v prac. sml. je informační povinnost splněna. O nároku na dovolenou, o výpovědních dobách a o stanovení týdenní prac. doby a jejím rozvržení – z-c může být informován pouze odkazem na přísluš. pr. předpis, kol. sml., vnitřní předpis. Pro informace ohledně údajů o mzdě, platu, způsobu odměňování, splatnosti mzdy nebo platu, termínu výplaty mzdy nebo platu, místu, způsobu vyplácení – nestačí pouhý odkaz vpracovní smlouvě. Povinnost písemně informovat se nevztahuje na prac. poměry kratší než jeden měsíc

 

Pracovní smlouva je to dvoustranný právní akt, který má zákonem stanovené formální náležitosti a musí mít vždy písemnou formu. Jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci. Pracovní smlouvu je nezbytné uzavřít před nástupem do práce, nejpozději však v den nástupu do práce, a to ještě před započetím konání prací. Často jsou ale prac. sml. tzv. antidatované (jsou datovány k dřvějšmu datu). Náležitosti v § 34 odst. 1 jsou náležitostmi esenciálními, pokud se tedy na nich účastníci nedohodnou, pracovní smlouva nevznikne. Nejsou-li platně sjednány všechny tyto náležitosti, ale zaměstnanec již začal pro zaměstnavatele s jeho souhlasem pracovat, vznikne tzv. faktický pracovní poměr - vznikají zde další povinnosti. Je tu nárok na odměnu za vykonanou práci, zaměstnanec má ale všechny nároky vyplývající z pracovního poměru. Pokud by si účastníci smluvili něco, co by bylo v rozporu s právním předpisem nebo by se zaměstnanec předem vzdal svých práv, byla by tato část smlouvy neplatná (ostatní části nedotčeny).