Dobré ráno, dnes je čtvrtek 13.6.2024, svátek slaví Antonín, zítra Roland.

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o dílo - vzor zdarma ke stažení

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o dílo - vzor (formulář, tiskopis) zdarma ke stažení online
___
___
Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O DÍLO VZOR

 

 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 289 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění změn a doplňků, mezi:

 

 

 

1. oprávněnou stranou ( budoucím zhotovitelem ) : Název firmy, Jméno a příjmení jednatele (+RČ, adresa), Sídlo firmy - adresa, PSČ, Město, IČ a DIČ, Telefon, Bankovní spojení


a

 

2. zavázanou stranou ( budoucím objednatelem ): Název firmy, Jméno a příjmení jednatele (+RČ, adresa), Sídlo firmy - adresa, PSČ, Město, IČ a DIČ, Telefon, Bankovní spojení


 

Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Základní ustanovení.

 

Čl. I.

 

Předmět smlouvy.

 

            1. Zavázaná strana se touto smlouvou zavazuje, že v případě vzniku jakýchkoliv závad a poruch na XXXXXXXX v objektu XXXXXXXX na ul. XXXXXXXXX v XXXXXXX(město)XXXXXX, jehož je zavázaná strana výlučným vlastníkem, bude veškeré smlouvy o dílo na provedení XXXXXXXXXXXX v uvedeném objektu uzavírat výlučně s oprávněnou stranou.

 

            2. Zavázaná strana je povinna vznik poruchy nebo závady na XXXXXXXXXXXXXXXXXX ve shora označeném objektu oznámit oprávněné straně a to nejpozději do 6 hodin od okamžiku, kdy poruchu nebo závadu zjistila nebo kdy jí byla ohlášena. Oprávněná strana neodpovídá za škodu, která nedodržením lhůty k oznámení poruchy nebo závady vznikla.

 

            3. Oprávněná strana se touto smlouvou zavazuje do 6 hodin od okamžiku, kdy mu bylo oznámení podle odst. 2 doručeno, předložit zavázané straně písemný návrh smlouvy o dílo na provedení opravy podle odst. 1, obsahující náležitosti specifikované v dalších ustanoveních této smlouvy, a vyzvat zavázanou stranu k neprodlenému uzavření smlouvy o dílo.

 

            4. Zavázaná strana je povinna smlouvu na provedení opravy podle předchozích odstavců s oprávněnou stranou uzavřít a to písemně nejpozději do 6  hodin od okamžiku, kdy jí byl doručen návrh na uzavření smlouvy podle odst. 3.

 

 

Obsah budoucích smluv o dílo na provedení opravy.

 

Čl. II.

 

Předmět a rozsah díla.

 

            1. Předmětem budoucích smluv o dílo je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v odstranění závad a poruch vzniklých na XXXXXXXXXXXXXXXX v objektu XXXXXXXXXXXX na ulici MXXXXXXXXX v XXXXXXXXX, jehož je objednatel výlučným vlastníkem, a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedení díla ve smlouvě dohodnutou cenu.

 

            2. Rozsah díla je dán charakterem závady nebo poruchy vzniklé na zabezpečovacím systému. Součástí díla je kontrola stavu zabezpečovacího sytému v celém objektu výrobního závodu objednatele a komplexní vyzkoušení bezporuchového chodu celého zabezpečovacího systému.

 

            3. Kontrola stavu a komplexní vyzkoušení zabezpečovacího systému jsou součástí díla a jsou zahrnuty v ceně za dílo.

 

            4. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením opravy třetí osobu.

 

 

Čl. III.

 

Opatření věcí potřebných k provedení díla.

 

            Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle předchozího článku na svůj náklad včetně opatření věcí, zařízení, přístrojů a materiálu potřebných k provedení díla. Náklady spojené s opatřením těchto věcí a zařízení jsou zahrnuty v ceně za provedení díla.

 

 

Čl. IV.

 

Lhůta k provedení díla

 

            1. Zhotovitel se zavazuje dílo podle čl. II. provést a předat objednateli nejpozději do XX hodin od okamžiku uzavření smlouvy o dílo na provedení opravy.

 

            2. Zhotovitel je povinen při podpisu smlouvy o dílo na provedení opravy oznámit objednateli přesnou dobu, kdy bude opravu provádět.

 

            3. Objednatel je povinen zajistit zhotoviteli přístup do objektu za účelem provedení díla.

 

            4. Objednatel má právo být přítomen při provádění díla.

 

            5. Provede-li zhotovitel dílo v jinou dobu, než oznámil objednateli při podpisu smlouvy, a objednatele na změnu doby předem neupozorní, není objednatel povinen dílo převzít.

 

            6. O předání a převzetí díla se sepíše zápis, ve kterém se uvedou výsledky provedené kontroly a komplexního vyzkoušení.

 

Čl. V.

 

Cena díla

 

            1. Objednatel je povinen zaplatit za řádné a včasné provedení díla cenu určenou zhotovitelem, jejíž výše bude stanovena podle platného ceníku zhotovitele.

 

            2. Zhotovitel je povinen při podpisu smlouvy o dílo na provedení opravy seznámit objednatele s platným ceníkem služeb. Neučiní-li tak, je povinen objednatele s platným ceníkem svých služeb seznámit nejpozději při předložení vyúčtování ceny za provedení díla objednateli.

 

            3. Cena za provedení kontroly stavu a komplexního vyzkoušení podle čl. II. odst. 2 a náklady spojené s opatřením věcí potřebných k provedení díla podle čl. III. této smlouvy jsou zahrnuty v ceně za provedení díla.

 

Čl. VI.

 

Platební a fakturační podmínky

 

            1. Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura vystavená zhotovitelem do 3 dnů od předání a převzetí díla.

 

            2. Faktura musí obsahovat:

 

                        - označení faktury a číslo,

 

                        - přesnou identifikaci objednatele a zhotovitele (název, sídlo, IČ, DIČ, bank. spojení),

 

                        - datum vystavení, zdanitelného plnění, splatnosti,

 

                        - účel platby (přesný rozpis provedených prací a úkonů včetně použitého materiálu v souladu s ceníkem služeb zhotovitele),

 

                        - fakturovaná částka (cena za provedení díla),

 

                        - razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby.

 

            3. Objednatel je povinen cenu za provedení díla v termínu splatnosti uhradit. Vrátit fakturu zhotoviteli je objednatel oprávněn, jestliže faktura obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje nebo fakturovaná částka nesouhlasí s platným ceníkem, který byl objednateli zhotovitelem předložen. Fakturu je objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli nejpozději do data její splatnosti, jinak je v prodlení s placením ceny za dílo.

 

            4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,5 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

 

Čl. VII.

 

Ostatní ujednání

 

            Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že náležitosti budoucích smluv o dílo na provedení opravy závad a poruch na XXXXXXXXXXXXXX v objektu XXXXXXXXXXXX na ul. XXXXXXX XX v XXXXX(město)XXXXXXX touto smlouvou o budoucí smlouvě o dílo neupravené budou sjednány vždy při uzavření jednotlivých budoucích smluv o dílo. V ostatním se použije ustanovení Obchodního zákoníku v platném znění.

 

Ostatní ujednání smlouvy o budoucí smlouvě.

 

Čl. VIII.

 

Smluvní pokuta

 

            1. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s uzavřením smlouvy o dílo je zavázaná strana povinna zaplatit smluvní pokutu ve výši XXX,- Kč za každou započatou hodinu prodlení. Zavázaná strana však není v prodlení, pokud nedodržení lhůty podle čl. I. odst. 4 nezavinila.

 

            2. V případě prodlení s uzavřením smlouvy o dílo trvajícího déle než XX hodin nebo v případě, že zavázaná strana uzavře smlouvu o dílo s osobou odlišnou od oprávněné strany, může oprávněná strana od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty podle odst. 1.

 

 

Čl.IX.

 

Další následky porušení závazku.

 

            1. Nesplní-li zavázaná strana svůj závazek uzavřít smlouvu o dílo na provedení opravy podle čl. I. odst. 4, přestože k tomu byla oprávněnou stranou řádně vyzvána, může oprávněná strana požadovat, aby obsah smlouvy určil soud, nebo může požadovat náhradu škody, která jí v důsledku porušení závazku uzavřít smlouvu vznikla. Oprávněná strana se však může domáhat pouze náhrady škody přesahující smluvní pokutu.

 

            2. Právo oprávněné strany na určení obsahu budoucí smlouvy soudem podle odst. 1 se promlčí uplynutím jednoho roku ode dne, kdy zavázanou stranu vyzvala k uzavření smlouvy o dílo.

 

            3. Právo na náhradu škody se promlčí uplynutím jednoho roku ode dne, kdy se oprávněná strana o škodě dozvěděla nebo mohla dozvědět, nejpozději však do dvou let ode dne, kdy došlo k porušení povinnosti.

 

Čl. X.

 

Zánik závazku uzavřít budoucí smlouvu o dílo

 

            1. Závazek uzavřít budoucí smlouvu zaniká, jestliže oprávněná strana nevyzve zavázanou stranu ke splnění tohoto závazku v souladu s čl. I. odst. 3.

 

            2. Závazek uzavřít budoucí smlouvu též zaniká, jestliže okolnosti, z nichž strany zřejmě vycházely při uzavírání této smlouvy o budoucí smlouvě, se změnily do té míry, že nelze na zavázané straně rozumně požadovat, aby smlouvu uzavřela. K zániku však dojde, pouze pokud zavázaná strana tuto změnu okolností oznámila bez zbytečného odkladu straně oprávněné.

 

 

Závěrečná ustanovení.

 

Čl. XI.

 

            1. Ostatní vztahy neupravené touto smlouvou o uzavření budoucí smlouvy se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku, v platném znění.

   

            2. Účastníci této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že tuto smlouvu uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ji před podpisem řádně přečetli a jsou srozuměni s jejím obsahem.

 

    3. Tato smlouvy se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a druhý zhotovitel.

 

 

 

 

            V XXXXXXX dne 12. února 2011

 

 

 

 

 

 ............................................................................       ...................................................................

        zavázaná strana                                                                     oprávněná strana