Dobré dopoledne, dnes je středa 24.7.2024, svátek slaví Kristýna, zítra Jakub.

Smlouva na úklidové služby - vzor ke stažení zdarma

Smlouva na úklidové služby (smlouva o dílo) - vzor (formulář, tiskopis) ke stažení zdarma
___
___

SMLOUVA O DÍLO O POSKYTOVÁNÍ ÚKLIDOVÝCH PRACÍ A SLUŽEB VZOR

 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění změn a doplňků, mezi těmito smluvními stranami:

  

 

1. Zhotovitel:  Název firmy, Jméno a příjmení jednatele (+RČ, adresa), Sídlo firmy - adresa, PSČ, Město, IČ a DIČ, Telefon, Bankovní spojení

 

a

 

2. Objednatel: Název firmy, Jméno a příjmení jednatele (+RČ, adresa), Sídlo firmy - adresa, PSČ, Město, IČ a DIČ, Telefon, Bankovní spojení


 

 

I.

 

Předmět plnění

 

            1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na vlastní náklady a na své nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v odst. 2 této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu sjednanou touto smlouvou.

 

            2. Dílem se ve smyslu této smlouvy rozumí provedení generálních úklidových prací a služeb v celém areálu sídla objednatele v objektu domu č.p. XXX na ul. XXXXXXXXX v XXXXX(město)XXXXXXX.

 

            3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle odst. 2 v tomto rozsahu:

 

                        - umytí oken montážních hal,

 

                        - umytí oken kanceláří,

 

                        - ošetření podlahových krytin kancelář.

 

            4. Zhotovitel je oprávněn provádět úklidové práce a služby nad rozsah podle odst. 3 jen s výslovným souhlasem objednatele a za zvláštní úplatu.

 

II.

 

Doba plnění

 

            1. Zhotovitel se zavazuje práce a služby podle čl. I. odst. 2 a 3 zahájit dne 1.března 2011 a po jejich ukončení uklizený objekt dne 8.března 2011 protokolárně předat objednateli.

 

            2. Objednatel je povinen řádně a včas uklizený objekt od zhotovitele převzít, a to i před dobou podle odst. 1, jestliže jej k tomu zhotovitel vyzve.

 

III.

 

Cena za provedení prací a služeb

 

            1. Smluvní strany této smlouvy se dohodly na ceně za řádné a včasné provedení prací a služeb podle čl. I. odst. 2 a 3 ve výši XXXXXXXXXX,- Kč.

 

            2. V ceně podle předchozího odstavce jsou zahrnuty i náklady na pořízení věcí, pracovních pomůcek a čistících prostředků podle čl. V. této smlouvy.

 

IV.

 

Platební podmínky

 

            1. Podkladem pro zaplacení ceny za provedení prací a služeb podle čl. I. odst. 2 a 3 této smlouvy je faktury vystavená zhotovitelem do dvou dnů od předání řádně a včas uklizeného objektu.

 

            2. Faktura podle odst. 1 je splatná do 14ti dnů od jejího doručení objednateli a musí obsahovat tyto náležitosti:

 

                        - číslo faktury,

 

                        - přesné označení objednatele a zhotovitele (obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ),

 

                        - označení účtu, na který má být fakturovaná částka poukázána,

 

                        - datum vystavení a splatnosti,

 

                        - rozpis provedených prací a služeb,

 

                        - vyúčtování poskytnuté zálohy,

 

                        - fakturovaná částka,

 

                        - razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby.

 

            3. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže neobsahuje náležitosti podle odst. 2 nebo jestliže ve faktuře uvedený rozsah provedených úklidových prací a služeb a na základě toho vyúčtovaná cena neodpovídá skutečně provedeným pracem a službám  nebo fakturovaná částky není v souladu s čl. III. Od doručení nové faktury začne běžet nová 14tidenní lhůta splatnosti.

 

            4. Objednatel je povinen splatnou fakturu zaplatit převodem na účet zhotovitele č.                      XXXXXXXX/100 vedený u Komerční banky a.s. v XXXXXXX.

 

            5. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za provedené úklidové práce je objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny podle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý den prodlení.

 

V.

 

Opatření věcí potřebných pro provedení prací a služeb

 

            1. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad opatří věci, pracovní pomůcky a čisticí prostředky potřebné pro řádné provedení úklidových prací a služeb podle čl. I. odst. 2 a 3.

 

            2. Náklady spojené s opatřením věcí, pracovních pomůcek a čisticích prostředků podle odst. 1 jsou zahrnuty v ceně za provedení úklidových prací podle čl. I. této smlouvy.

 

VI.

 

Práva a povinnosti smluvních stran.

 

            1. Objednatel je povinen:

 

                        - nejpozději do dvou dnů od podpisu této smlouvy předat objekt domu č.p. XXXXXXXXXX na ul. XXXXXXXX v ZXXX(město)XXXX zhotoviteli za účelem provedení prací a služeb podle čl. I. této smlouvy tak, aby mohl zhotovitel zahájit páce a služby v souladu s čl. II. odst. 1,

 

                        - po dobu provádění prací a služeb podle čl. I. této smlouvy umožnit zhotoviteli bezplatný odběr vody a elektrické energie,

 

            2. Objednatel je oprávněn:

 

                        - provádět průběžnou kontrolu a koordinaci provádění prací a služeb podle čl. I.,

 

                        - upozornit zhotovitele na vady a nedodělky při provádění prací a služeb a požadovat jejich odstranění.

 

            3. Zhotovitel je povinen:

 

                        - objekt podle odst. 1 od objednatele převzít a zahájit práce v souladu s čl. II. odst. 1,

 

                        - dbát na kvalitu provádění prací a služeb podle čl. I. a při jejich provádění dodržovat ustanovení této smlouvy a platné právní předpisy, zejména v oblasti bezpečnosti práce,

 

                        - zajistit objekt podle odst. 1 proti vniknutí nepovolaných osob,

 

                        - umožnit objednateli výkon jeho práv podle odst. 2,

 

                        - po ukončení prací předat objekt podle odst. 1 spolu s dílem objednateli.

 

            4. Zhotovitel je oprávněn:

 

                        - pro účely provádění prací a služeb podle čl. I. této smlouvy bezplatně odebírat vodu a elektrickou energii,

 

                        - pověřit prováděním prací a služeb podle čl. I. této smlouvy nebo jejich části jinou osobu nebo i více osob, odpovídá však, jakoby práce a služby prováděl sám.

 

VII.

 

Předání provedeného díla

 

            1. Ve lhůtě podle čl. II. odst. 1 této smlouvy je zhotovitel povinen dílo ukončit a předat zhotoviteli.

 

            2. Má-li zhotovitel v úmyslu předat objednateli provedené dílo před dnem podle odst. 1, je povinen jej k převzetí díla vyzvat.

 

            3. Objednatel je povinen řádně provedené dílo spolu s objektem domu podle čl. I. odst. 2 od zhotovitele převzít a to i před dobou podle odst. 1, byl-li k tomu zhotovitelem vyzván v souladu s odst. 2.

 

            4. Objednatel je povinen si při předávání dílo řádně prohlédnout. Není povinen dílo převzít, dokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při prohlídce.

 

            5. O předání a převzetí řádně provedeného díla se sepíše zápis podepsaný oběma smluvními stranami.

 

 

VIII.

 

Odpovědnost za vady díla

 

            1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, jež má dílo v době jeho předání objednateli, i když se vada stane zjevnou až po této době. Za vadu, jež vznikne po předání díla nebo jeho příslušné části objednateli, zhotovitel odpovídá, jestliže byla způsobena porušením jeho povinnosti.

 

            2. Objednatel je povinen případné vady vytknout u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil.

 

            3. Má-li dílo vady, je objednatel oprávněn požadovat jejich bezplatné odstranění nebo přiměřenou slevu z ceny za provedené dílo.

 

            4. Neodstraní-li zhotovitel vady způsobem požadovaným objednatelem v souladu s odst. 4 ani v přiměřené dodatečné lhůtě  nebo oznámí-li, že vady neodstraní, nebo jde-li o vady neodstranitelné, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy nebo požadovat slevu z ceny za provedení díla. Odstoupit od smlouvy nebo její části však objednatel nemůže, jestliže vady včas neoznámil zhotoviteli.

 

IX.

 

Smluvní pokuta

 

            1. Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla podle čl. II. odst. 1 si smluvní strany dohodly smluvní pokutu ve výši XXXXXXXX Kč za každý den prodlení. Zhotovitel však není v prodlení, jestliže nedodržení lhůt podle čl. II. odst. 1 smlouvy nezavinil.

 

            2. V případě, že předané dílo má vady, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši XX % z ceny za provedení díla podle čl. III. této smlouvy.

 

            3. Objednatel se může domáhat pouze náhrady škody přesahující smluvní pokutu.

 

            4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty.

 

X.

 

Odstoupení od smlouvy

 

            1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit:

 

                        a) jestliže je zhotovitel v prodlení s předáním díla trvajícím déle než 3 dnů nebo

 

                        b) v souladu s čl. VIII. odst. 5 této smlouvy.

 

            2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit:

 

                        a) jestliže je objednatel v prodlení s předáním objektu zhotoviteli za účelem provádění úklidových prací a služeb a zhotoviteli tak znemožnil včasné provedení prací a služeb v souladu s čl. II. odst. 1 smlouvy, jestliže jej zhotovitel na nemožnost včasného splnění závazku předem upozornil,

 

                        b) jestliže je objednatel v prodlení s převzetím díla nebo jeho příslušné části trvajícím déle než 3 dnů.

 

XI.

 

Závěrečná ustanovení

 

            1. Ve věcech neupravených touto smlouvou se přiměřeně použije ustanovení § 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění.

 

            2. Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům a že tuto smlouvu uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že ji neuzavírají a tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně před podpisem přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.

 

            3. Tato smlouvy se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran této smlouvy obdrží po jednom.

 

 

 

            V XXXXXXX dne 27.února 2011

 

 

 

 

 

                        ......................................                                 ......................................

                        podpis osoby oprávněné                                podpis osoby oprávněné

                          jednat za objednatele                                   jednat za zhotovitele