Dobrý podvečer, dnes je čtvrtek 22.2.2024, svátek slaví Petr, zítra Svatopluk.

Smlouva o opravě věci - vzor ke stažení zdarma online

Smlouva o opravě věci - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma
___
___

SMLOUVA O DÍLO NA PROVEDENÍ OPRAVY

 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění mezi:

 

 

1.  Objednatelem:      Firma, Jméno, (event. RČ, OP, bydliště), Adresa firmy, PSČ, Město, IČ, DIČ, Telefon, Bank. spojení


a

 

2.  Zhotovitelem:        Firma, Jméno, (event. RČ, OP, bydliště), Adresa firmy, PSČ, Město, IČ, DIČ, Telefon, Bank. spojení


           

I.

 

Předmět a rozsah plnění

 

            1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na vlastní nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v odst. 2 a objednatel se mu za to zavazuje zaplatit ve smlouvě dohodnutou cenu.

 

            2. Dílem ve smyslu této smlouvy se rozumí provedení generální opravy XXXXXXXXXXXXX v sídle objednatele v objektu domu č.p. XXX na ulici XXXXXXX ve SSSSSSSS.

 

            3. Rozsah opravy je následující:

 

                        - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


                        - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


                        - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


                        - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


                        - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


 

            4. Součástí opravy je provedení kontroly stavu všech vodovodních rozvodů a zařízení v objektu. Náklady na provedení kontroly jsou zahrnuty do ceny za provedení díla podle této smlouvy.

 

            5. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením opravy třetí osobu. Za způsobenou škodu však odpovídá, jakoby opravu prováděl sám.

 

Čl. II.

 

Opatření věcí potřebných k opravě

 

            Zhotovitel se zavazuje provést opravu na svůj náklad včetně opatření věcí, zařízení a materiálu potřebných k opravě. Náklady spojené s opatřením těchto věcí, zařízení a materiálu jsou zahrnuty v ceně za provedení díla podle této smlouvy.

 

Čl. III.

 

Lhůta k provedení opravy

 

            1. Zhotovitel se zavazuje ukončit práce na opravě podle čl. I. této smlouvy do XX hodin dne 15.dubna 2011, kdy bude řádně provedené dílo předáno objednateli. Předpokladem převzetí díla je řádně provedená kontrola podle čl. I odst. 4.

 

            2. Objednatel je povinen ve lhůtě podle odst. 1 dílo od zhotovitele převzít.

 

            3. Objednatel je povinen převzít řádně provedené dílo i před dobou podle odst. 1, jestliže jej k převzetí díla zhotovitel vyzve.

 

Čl. IV.

 

Cena za provedení díla

 

            1. Objednatel je povinen zaplatit za provedenou opravu cenu určenou zhotovitelem, jejíž výše bude stanovena podle platného ceníku zhotovitele, který je přílohou a neoddělitelnou součástí této smlouvy.

 

            2. Objednatel prohlašuje, že se při podpisu smlouvy o dílo na provedení opravy řádně seznámil s platným ceníkem zhotovitele a je s ním srozuměn.

 

             3. Cena za provedení kontroly stavu podle čl. I. odst. 4 smlouvy a náklady spojené s opatřením věcí, zařízení a materiálu potřebných k provedení opravy jsou zahrnuty v ceně za provedení opravy.

 

 

Čl. V.

 

Platební a fakturační podmínky

 

            1. Podkladem pro zaplacení ceny za provedení díla podle čl. IV. této smlouvy je faktura vystavená zhotovitelem do X dnů od předání řádně provedeného díla. Faktura je splatná do XX dnů ode dne doručení objednateli.

 

            2. Smluvní strany se dohodly na poskytnutí finanční zálohy na cenu za provedení díla ve výši XXXXX  Kč v hotovosti při podpisu této smlouvy.

 

            3. Faktura musí obsahovat tyto náležitosti:

 

                        - označení zhotovitele a objednatele, sídlo, IČO, DIČ,

 

                        - číslo faktury,

 

                        - datum vystavení faktury,

 

                        - den splatnosti,

 

                        - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,

 

                        - účel platby - rozpis provedených prací a výkonů včetně věcí, zařízení a materiálu opatřených zhotovitelem pro potřeby provedení díla,

 

                        - vyúčtování již uhrazené zálohy,

 

                        - fakturovaná částka,

 

                        - razítko a podpis oprávněné osoby.

 

            4. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti doručenou fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže vyúčtovaná cena není v souladu s cenou za provedení díla sjednanou v této smlouvě nebo faktura neobsahuje náležitosti podle odst. 3. Nová lhůta splatnosti začne běžet od doručení nové opravené faktury.

 

            5. Jinak je objednatel povinen splatnou fakturu uhradit, a to buď v hotovosti v sídle zhotovitele, jestliže mu platbu v hotovosti i přesnou dobu, kdy se do sídla zhotovitele dostaví za účelem předání ceny za dílo, oznámí nejpozději jeden den předem, nebo převodem na účet zhotovitele č. XXXXXXXXX/0100 vedený u Komerční banky a.s. ve XXXXXXX.

 

            6. Pro případ prodlení s úhradou faktury za provedení díla je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,5 % z celkové ceny za provedení díla podle čl. IV. smlouvy za každý den prodlení.

 

Čl. VI.

 

Práva a povinnosti smluvních stran.

 

            1. Objednatel je povinen zajistit zhotoviteli přístup do objektu domu č.p. XXX na ul. XXXXXXXX ve XXXXXXXXX a do všech jeho částí a prostor za účelem provedení opravy.

 

            2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k provedení opravy bezplatně elektrickou energii a vodu.

 

            3. Objednatel je oprávněn být přítomen a průběžně kontrolovat provádění opravy. Zhotovitel je povinen mu to umožnit.

 

Čl. VII.

 

Předání a převzetí díla

 

            1. Objednatel je povinen řádně provedené dílo od zhotovitele převzít v době uvedené v čl. III. odst. 1 této smlouvy.

 

            2. Jestliže zhotovitel ukončil dílo podle této smlouvy před dobou podle odst. 1, je povinen bezodkladně po ukončení prací objednatele vyzvat k převzetí díla. Objednatel je povinen řádně provedené dílo převzít v době uvedené ve výzvě.

 

            3. O předání řádně provedeného díla se sepíše zápis, v němž musí být uvedeny výsledky provedené kontroly stavu podle čl. I. odst. 4 smlouvy.

 

Čl. VIII.

 

Odpovědnost za škodu

 

            1. Zhotovitel odpovídá za škodu, kterou při provádění opravy způsobil, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče.

 

            2. Za škodu podle předchozího odstavce zhotovitel neodpovídá, jestliže škodu způsobil objednatel.

 

Čl. IX.

 

Odpovědnost za vady. Záruka.

 

            1. Zhotovitel odpovídá za to, že oprava bude provedena řádně a včas, v souladu s touto smlouvou a technickými normami, které se na provádění oprav vztahují.

 

            2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.

 

            3. Objednatel je povinen si při předání dílo řádně prohlédnout.

 

            4. Zjevné vady, které budou zjištěny již při předání díla, je objednatel povinen uvést v zápise o předání díla. Ostatní vady, které dílo mělo již v době předání a které objednatel nemohl zjistit ani při vynaložení odborné péče, je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že dílo má vady, nejpozději však do dvou měsíců od předání díla (záruční doba).

 

            5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vzniknou až po předání díla, ledaže byly způsobeny porušením jeho povinnosti. Pro uplatnění nároků z těchto vad u zhotovitele platí lhůty podle předchozího odstavce.

 

            6. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel povinen poskytnout bezplatné odstranění vad. Možnost jiné dohody se nevylučuje.

 

            7.  Případné vady je objednatel povinen zhotoviteli oznámit písemně.

 

Čl. X.

 

Odstoupení od smlouvy.

 

            1. Objednatel je oprávněn od smlouvy o dílo na provedení opravy odstoupit, jestliže:

 

                        a) je zhotovitel v prodlení s provedením opravy, přestože mu objednatel poskytl dodatečnou přiměřenou lhůtu k provedení opravy,

 

                        b) dílo má odstranitelné vady, objednatel na ně bez zbytečného odkladu zhotovitele upozornil, avšak zhotovitel vady ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstranil nebo je odstranit odmítl, nebo

 

                        c) dílo má neodstranitelné vady.

 

            2. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy o dílo na provedení opravy odstoupit, jestliže:

 

                        a) mu objednatel opakovaně nezajistil přístup do objektu nebo do některé z jeho částí a znemožnil mu tak provedení opravy, přestože jej k tomu zhotovitel opakovaně vyzval, nebo

 

                        b) objednatel je v prodlení s placením ceny za provedenou opravu trvajícím déle než XX dnů.

 

Čl. XI.

 

Smluvní pokuta

 

            1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za každý den prodlení s provedením opravy smluvní pokutu ve výši XXXX Kč. Zhotovitel však není v prodlení s provedením opravy, pokud nedodržení lhůty podle čl. III. odst. 1 nezavinil.

 

            2. Objednatel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši XXXX Kč za každý den prodlení s převzetím řádně provedeného díla. Objednatel není v prodlení, jestliže nedodržení lhůty pro převzetí díla podle této smlouvy nezavinil.

 

            3. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo na náhradu škody ani na splnění povinnosti, následkem jejíhož porušení nárok na smluvní pokutu vznikl. Poškozená smluvní strana se však může domáhat náhrady škody pouze v částce přesahující částku smluvní pokuty.

 

 

Čl. XII.

 

Závěrečná ustanovení

 

            1. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že v ostatních věcech touto smlouvou neupravených platí ustanovení Obchodního zákoníku.

 

            2. Účastníci této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že tuto smlouvu uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ji před podpisem řádně přečetli a jsou srozuměni s jejím obsahem.

 

            3. Tato smlouvy se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a druhý zhotovitel.

 

 

            Ve XXXXXXXX dne 2.února 2011

 

 


...................................................................................            ................................................................................

podpis osoby oprávněné jednat za objednatele                                  podpis osoby oprávněné jednat za zhotovitele