Dobré odpoledne, dnes je pondělí 20.5.2024, svátek slaví Zbyšek, zítra Monika.

Smlouva o obchodním zastoupení - vzor ke stažení zdarma online

Smlouva o obchodním zastoupení - vzor, formulář, tiskopis ke stažení  zdarma online
___
___
Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ
VZ
OR

 

 

1. Zastoupený:  Firma, Jednatel (RČ, bydliště), PSČ, Město, IČ, DIČ, Telefon

                                                           ( dále jen zastoupený )

 

a

 

2. Obchodní zástupce:    Jméno, Adresa, PSČ, Město, IČ

                                              

 

                                                           ( dále jen zástupce )

           

 

 

uzavřeli tuto smlouvu o obchodním zastoupení :

 

I.

 

            Obchodní zástupce se zavazuje, že bude pro zastoupeného jeho jménema na jeho účet vyvíjet činnost směřující k uzavírání kupních smluv na prodej zboží zastoupeného, získávat a předávat zastoupenému objednávky zboží od třetích osob - zákazníků.

 

II.

 

            Tato smlouva se týká veškerých plastových výrobků vyráběných zastoupeným.

 

III.

 

            Zastoupený obchodního zástupce tímto k činnostem podle této smlouvy zmocňuje.

 

IV.

 

            Obchodní zástupce se zavazuje nabízet zboží a přijímat pro zastoupeného objednávky zboží jen v rozsahu, skladbě  a za podmínek (včetně cenových) stanovených zastoupeným, vždy podle jeho posledního pokynu, který byl obchodnímu  zástupci sdělen či doručen.

 

            Dále se obchodní zástupce zavazuje podle pokynů zastoupeného vyřizovat jeho jménem reklamace zákazníků, popřípadě se na jejich vyřizování podílet.

 

V.

 

            Zastoupený se zavazuje dodávat obchodnímu zástupci zdarma vzorky nabízeného zboží a propagační materiály.

 

            Obchodní zástupce se zavazuje dodané vzorky řádně opatrovat a vrátit je zastoupenému, jakmile je nebude potřebovat pro činnost podle této smlouvy, jakmile bude k vrácení zastoupeným vyzván nebo do 3 dnů od ukončení vztahu podle této smlouvy.

 

            Obchodní zástupce se zavazuje vrátit vzorky zboží do jednoho týdne ode dne, kdy jej k tomu zastoupený  vyzve, v sídle zastoupeného, a to ve stavu, v jakém je převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení činností, k níž mu byly svěřeny, popřípadě zaplatit zastoupenému cenu vzorků.

 

VI. 

 

            Zastoupený  se zavazuje platit obchodnímu zástupci za činnost podle této smlouvy provizi ve výši 5 % z ceny zboží, prodaného na základě objednávek získaných obchodním zástupcem, a to vždy do 1 týdne ode dne, kdy za uvedené zboží zaplatil zastoupenému zákazník. Zaplatí-li zákazník pouze část kupní ceny, bude provize vypočtena a zaplacena z této části.

 

            Provize zahrnuje i úplnou náhradu všech nákladů vynaložených obchodním zástupcem na jeho činnost podle této smlouvy a odměnu za účast obchodního zástupce při vyřizování reklamací.

 

            Obchodní zástupce má právo na zaplacení odměny splatné po uplynutí výpovědní doby i po zrušení této smlouvy, pokud se účastníci této smlouvy nedohodnou jinak.

 

VII.  

 

            Obchodní zástupce se zavazuje uskutečňovat činnost podle této smlouvy poctivě s vynaložením odborné péče v dobré víře, dbát zájmů zastoupeného a řídit se jehorozumnými pokyny a sdělovat zastoupením nutné informace, které má k dispozici.

 

            Nemůže-li obchodní zástupce vykonávat svou činnost pro zastoupeného, musí mu o tom neprodleně podat zprávu.

 

            Obchodní zástupce nesmí sdělit údaje získané od zastoupeného při své činnosti bez souhlasu zastoupeného jiným osobám nebo je využít pro sebe nebo jiné osoby. Tato povinnost trvá i po ukončení platnosti této smlouvy po dobu XXX let. Pro nesplnění této povinnosti se sjednává smluvní pokuta XXXXX,-Kč splatná na požádání.

 

VIII.

 

            Tato smlouva se uzavírá s účinností od 3. února 2011 na dobu neurčitou.

 

            Každá ze smluvních stran může smlouvu písemně vypovědět bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí 1 měsíc pro první rok, dva měsíce pro druhý rok, tři měsíce pro třetí rok a další roky trvání smluvního závazku a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.

 

 

            Ve XXXXXXXX dne 2. února 2011

 

 

 .......................................................    ..............................................

               zastoupený                                         obchodní zástupce