Dobré dopoledne, dnes je čtvrtek 13.6.2024, svátek slaví Antonín, zítra Roland.

Smlouva o dílo podle obchodního zákoníku - vzor ke stažení zdarma

Smlouva o dílo podle obchodního zákoníku - vzor ke stažení zdarma online
___
___

SMLOUVA O DÍLO  NA MONTÁŽ VZOR

 

 

haly na stavbě "Sušárna obilí" ve XXXXXXXXXXXXX uzavřená dle ust. § 536 a násl. obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

 

 

1. Objednatel:     Firma, jednatel, PSČ, Město, IČ, DIČ, bankovní spojení

 

2. Zhotovitel:     Firma, jednatel, Adresa, PSČ, Město, IČ, DIČ, bankovní spojení

 

 

I.

 

Předmět plnění

 

            1. Zhotovitel se  zavazuje provést  pro objednatele  montáž haly "Sušárna obilí", určené projektem této stavby, který jako příloha č. 1  k této smlouvě  tvoří její nedílnou  součást. Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla cenu určenou podle čl. II této smlouvy.

 

 

            2. Součástí předmětu plnění  není dodávka projektové dokumentace, materiálu a  založení stavby.

 

 

II.

 

Cena

 

            1.Smluvní strany se dohodly, že cena díla je předběžně určena na základě  orientačního  rozpočtu,  který  je  sestaven  na  částku XXXXXXX,- Kč,  slovy XXXXXXXXXXXXX korun českých, a který je jako příloha č. 1 součástí této smlouvy. Tuto cenu lze dodatečně  zvýšit o  částku, o  kterou náklady  účelně vynaložené zhotovitelem nevyhnutelně  převýší náklady zahrnuté  do rozpočtu. Zhotovitel je povinen všechny  zvýšené náklady objednateli prokázat.

 

 

III.

 

Platební podmínky a fakturace

 

            1.Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli tyto zálohy:

 

                        První záloha ve výši 50% z předběžné ceny do 30. 2.2011

 

                        Druhá záloha ve výši 30% z dohodnuté ceny do 30.3.2011

 

 

            2.Zaplacením zálohy se rozumí den připsání na účet zhotovitele.

 

 

            3. Zbytek ceny díla se objednatel  zavazuje zaplatit do 14 dnů od vystavení daňového dokladu  zhotovitelem. Právo fakturovat vzniká úspěšným předáním díla objednateli.

 

 

IV.

 

Doba plnění

 

           1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v níže sjednané době:

 

                       - Termín zahájení prací na díle:          únor 2011

 

                        - Termín dokončení díla:                    květen 2011

 

                        - Zhotovitel je  povinen předat objednateli  tyto dokončené části stavby:

 

                        a) montáž konstrukce do:                  30.4.2011,

 

                        b) zastřešení do:                                 30.5.2011.

 

 

V.

 

Základní podmínky provádění díla

 

            1. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti. Je povinen odstraňovat  na svoje náklady odpady  a nečistoty způsobené jeho pracemi.

 

 

            2. O průběhu provádění díla je  zhotovitel povinen vést montážní deník.

 

 

           3. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění dohodnuté řešení, mohou strany dohodnout zápisem do montážního deníku. V případě potvrzení objednatelem a projektantem nelze takovou odchylku považovat za vadu díla.

 

 

            4. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel  provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel  oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel  odstranil nedostatky  vzniklé vadným  plněním a  dílo prováděl  řádným způsobem.  Jestliže zhotovitel  díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

 

 

            5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla vhodným způsobem, je povinen oznámit to bez zbytečného odkladu objednateli a  navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.

 

 

VI.

 

Předání a převzetí díla

 

            1. Zhotovitel se  zavazuje zhotovit a předat dílo  dle čl. I této smlouvy v areálu XXXXXXXXX ve XXXXXXXXXXXXXX.

 

 

           2. Po  zhotovení díla vyzve zhotovitel  objednatele 10 dnů předem k jeho předání  a převzetí v  místě plnění. O  průběhu a výsledku vlastního předání sepíší strany zápis, v němž objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá nebo ne  a pokud ne, z jakých důvodů. Pokud dílo nebude vykazovat zjevné vady, je objednatel povinen dílo převzít.

 

 

VII.

 

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

 

            Vlastnické  právo  k zhotovované  věci  a  nebezpečí škody na ní přechází na objednatele předáním a převzetím díla.

 

 

VIII.

 

Odpovědnost za vady

 

            Zhotovitel ručí, že dílo bude po dobu XX měsíců od splnění smlouvy způsobilé ke smluvenému účelu a  zachová si po tuto dobu smluvené vlastnosti.

 

 

IX.

 

Závazky objednatele, podmiňující plnění zhotovitele

 

            1.Veškerá  správní rozhodnutí o přípustnosti  stavby zajistí objednatel a na požádání je předloží zhotoviteli.

 

            2.Objednatel  zajistí a předá zhotoviteli  nejpozději  do 8.1.2011 kompletní projektovou dokumentaci haly.

 

 

           3.Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli montážní pracoviště do 30.1.2011 s dokončeným a předaným založením stavby. Předání pracoviště do tohoto termínu s  řádně a včas provedeným založením stavby je podstatná povinnost, na jejímž splnění je závislé včasné splnění závazku zhotovení díla. K převzetí pracoviště objednatel vyzve zhotovitele písemně.  Zhotovitel převezme pracoviště od objednatele formou zápisu.

 

 

            4.Objednatel zajistí k  termínu zahájení montážní materiál pro konstrukci pláště a krovu a střešní krytinu a dopravu na stavbu.

 

 

            5.Objednatel zajistí k termínu zahájení montážních prací přístupovou  cestu na  stavbu, aby  mohl být  proveden transport strojů a zařízení na staveniště.

 

 

           6.Objednatel je povinen poskytovat při provádění díla zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména nesmí klást zhotoviteli žádné právní a fyzické překážky v provádění a dokončení díla a bránit zaměstnancům zhotovitele ve vstupu na pracoviště.   Objednatel po  celou dobu  provádění díla rovněž  odpovídá za to, že průběh prací nebude narušován neoprávněnými zásahy třetích osob. Na pracoviště mohou vstupovat  pouze oprávnění zaměstnanci objednatele.

 

 

X.

 

Smluvní pokuty a odstupné

 

            1.V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění uvedené v této smlouvě, a to z důvodů  na jeho straně, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši XXXX,- Kč za každý započatý den prodlení. 

 

 

            2.V případě vadného díla  je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši XXX % z ceny předmětu plnění.

 

 

           3.V případě prodlení objednatele s předáním pracoviště k montáži je objednatel povinen uhradit  zhotoviteli smluvní pokutu ve výši XXX % Kč z ceny předmětu plnění za každý den prodlení, vypočtenou posle vzorce: (cena předmětu plnění dle čl.II platná ke dni počátku prodlení : XXXX ) x počet dnů prodlení.

 

 

            4.V případě prodlení objednatele s placením zálohy nebo daňového dokladu ( faktury ) je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši XXX % z dlužné částky za každý den prodlení, vypočtenou podle vzorce : ( dlužná, splatná částka : 10000 ) x 4 x počet dnů prodlení.

 

 

            5. Uhrazením  smluvní pokuty není  nárok na náhradu  škody dotčen a lze jej vymáhat samostatně.

 

 

XI.

 

Závěrečná ujednání

 

            1.Smluvní strany výslovně prohlašují,  že tato smlouva byla sepsána bez  jakékoliv tísně a  nátlaku podle pravé  a svobodné vůle smluvních stran ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží  po jednom. Všechny  dodatky a změny  této smlouvy musí mít písemnou formu.

 

 

            2.Pokud není v této smlouvě  ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, jakož i  právní poměry z ní vyplývající nebo vznikající obchodním zákoníkem.

 

 

            3. Tato smlouva  nabývá účinnosti  podpisem statutárních  orgánů obou smluvních stran.

 

 

 

 

            V XXX dne 2.1.2011

 

 

 

 

 

 

      .............................                                                           ..........................

           Objednatel                                                                          Zhotovitel