Dobrý večer, dnes je sobota 22.6.2024, svátek slaví Pavla, zítra Zdeňka.

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy bytu - vzor ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy bytu - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

___

___.........................
.......................

........................

(jmeno a příjmení, adresa pronajímatele)V .......... dne .................

 

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy vzor

Vážený pane ..............,


obracím se na Vás ve shora uvedené věci, jakožto na pronajímatele bytu č......, nacházejícího se ve ........ nadzemním podlaží, na adrese ........................, v bytovém domě čp. ..........., stojícím na pozemku st. p. č. ............, vše zapsáno na LV. č., ....., vedeném u Katastrálního úřadu pro .............., Katastrální pracoviště ............., katastrální území............, obec........... (dále jen „byt“). Dne ................. jsme uzavřeli smlouvu o nájmu bytu podle ust. § 2235 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přičemž smlouva byla uzavřena na dobu určitou, a to do .............. .

Vzhledem k tomu, že mám i nadále zájem v předmětném bytě bydlet, dovoluji si Vás tímto požádat o prodloužení nájemní smlouvy o další dva roky, tedy do ................. Předem děkuji za vyřízení mojí žádosti__________________________
.............
..................................

(nájemce)Formulářový vzor žádosti o prodloužení nájemní smlouvy, ke stažení na níže uvedené stránce:

 


 

Obecné informace o nájemní smlouvě bytu podle nového občanského zákoníku a její náležitosti: 

Nájem bytu zaznamenal velkou změnu oproti dřívější právní úpravě. Nově je do zákona přidán účel nájmu - zajištění bytových potřeb nájemce. Je-li byt pronajat k jinému účelu než k bydlení (např. rekreace, letní byt, stáž, ad.), použije se obecné ustanovení o nájmu (tj. ust. § 2201 a násl. NOZ). Stejně se bude postupovat v případě, že nájemcem bude právnická osoba.

Zákon vymezuje pojem byt v ust. 2236 odst. 1 NOZ - Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou částí domu, tvoří obytný prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení.

Na strany se vztahuje zvláštní ustanovení o nájmu bytu i v případě, že pronajatý prostor není určen k bydlení, ale slouží k uspokojení bytových potřeb nájemce (např. houseboat, ateliér...).

Nájemní smlouva bytu nebo domu vychází z nájemního vztahu týkajícího se zajištění bytových potřeb a vyžaduje ze zákona písemnou formu. Nedodržení písemné formy může namítnout jen nájemce. Jde o prvek respektu nejen ke svobodné vůli stran, ale také o prvek ochrany poctivého nájemce. Odpovědnost za dodržení písemné formy je přičítána pronajímateli. Nájemní smlouvu k bytu nebo domu lze uzavřít na dobu určitou i neurčitou. 

 

Nový občanský zákoník zahrnuje speciální ustanovení (§ 2285 a násl. NOZ) týkající se skončení nájmu bytu nebo domu. Z toho důvodu mají tato ustanovení přednost před obecnými ustanoveními vztahující se k nájmu obecně (§ 2225 a nás. NOZ).

 

Oproti původnímu občanskému zákoníku, který obnovení nájmu bytu vylučoval, nedohodly-li se na tom strany výslovně ve smlouvě, NOZ umožňuje obnovení nájmu bytu za předpokladu, že nájemce pokračuje v užívání bytu po dobu alespoň 3 měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit. Zároveň v této lhůtě pronajímatel nevyzval nájemce k opuštění bytu. Po splnění těchto podmínek dochází k obnovení nájmu na stejnou dobu, na jakou byl ujednání dříve, nejvýše na dobu 2 let.

 

Náležitosti nájemní smlouvy (bytu)

U podstatných náležitostí nájemní smlouvy došlo k zjednodušení.  Pro platnost nájemní smlouvy stačí označení předmětu nájmu bytu a vyjádření úplatnosti. Nájemní smlouva musí být v písemné formě, ale pronajímatel nemá právo namítnout vůči nájemci neplatnost smlouvy pro nedostatek formy.

 

Nájemné

Nájemné se stanovuje pevnou částkou a v případě, že není uvedeno období, za které se platí, nastává fikce, že se sjednává za jeden měsíc. Neuvedení výše nájemného ve smlouvě, nemá za následek neplatnost smlouvy. Pronajímatel má právo na obvyklé nájemné, které je typické v den uzavření smlouvy pro dané místo a nájem obdobného bytu za obdobných smluvních podmínek.