Dobrý večer, dnes je středa 29.5.2024, svátek slaví Maxmilián a Maxim, zítra Ferdinand.

Smlouva o zápůjčce (půjčce) splatná jednorázově - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Smlouva o zápůjčce splatná jednorázově (Smlouva o půjčce) - vzor, tiskopis, formulář ke stažení online zdarma

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

___

___ 

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE VZOR

 

................................................. (jméno a příjmení)

................................................. (nar.,)

................................................. (bytem)

 

(dále jen "zapůjčitel")

 

a

................................................. (jméno a příjmení)

................................................. (nar.)

................................................. (bytem)

 

(dále jen jako "vydlužitel")I.

Předmět smlouvy

 

Předmětem této smlouvy je zápůjčka peněz ve výši 280.000,-- Kč (slovy: dvě stě osmdesát tisíc korun českých), kterou se zapůjčitel zavazuje uhradit na účet dlužníka č. ............................., a to do 15 dnů od podpisu této smlouvy.

Vydlužitel přijetí shora uvedené zápůjčky ve výši 280.000,-- Kč (slovy: dvě stě osmdesát tisíc korun českých) se zavazuje přijmout a zavazuje se zápůjčku zapůjčiteli vrátit na jeho účet č. ................................................................. spolu s úrokem ve výši ........% z jistiny.

 

II.
Splatnost zápůjčky

 

Vydlužitel se zavazuje tuto zápůjčku peněz vrátit spolu s dohodnutým úrokem ........ % z jistiny na shora uvedený účet zapůjčitele ve lhůtě nejpozději do.......................

 

III.
Závěrečná ujednání

 

Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné k právnímu jednání, že si smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

 

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

 

Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

 

Práva a povinnosti zde neupravené se řídí příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

 
V .................. dne .........................

 

                 ........................................                        ...................................................

                               zapůjčitel                                                     vydlužitel

 


 

NOZ nevyžaduje písemnou formu pro tento smluvní typ. Předmětem této smlouvy mohou být věci pouze druhově určené, tzn. takové, které nelze individualizovat a lze je nahradit jinou věcí téhož druhu (peníze, písek, cihly, mouka). Pokud by však šlo o přenechání určité konkrétní bankovky s uvedením jejího čísla a zapůjčitel by měl zájem aby se mu vrátila ta přenechaná bankovka nikoli jiná bankovka téže hodnoty, nešlo by již o smlouvu o zápůjčce, ale o smlouvu o výpůjčce, byla –li by bezúplatná, nebo smlouvu o nájmu, požadoval-li by za to úplatu.

 

Peněžitá zápůjčka může být zapůjčitelem přenechána v hotovosti do částky 270.000,- Kč. Toto omezení vychází ze zákona 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti. Překračuje-li zápůjčka částku 270.000,- Kč musí být její platba provedeba bezhotovostně.

 


 

Obecné informace ke smlouvě o zápůjčce podle nového občanského zákoníku

 

Smlouva o zápůjčce je v základních rysech obsahově shodná se smlouvou o půjčce, tak jak jsme ji znali z předchozího občanského zákoníku. NOZ však danou právní úpravu trochu modifikoval. Zejména došlo ke změně terminologie označení smluvních stran, kdy místo věřitele použijeme zapůjčitele a místo dlužníka vydlužitele.

Smlouva o zápůjčce stejně jako smlouva o půjčce patří mezi reálné právní vztahy, tzn., že smlouva o zápůjčce vzniká až okamžikem faktického poskytnutí věci, která je předmětem zápůjčky. Zapůjčitel tedy musí věc předat vydlužiteli, který ji převezme. Převzetím věci se rozumí i připsání peněz na účet.

Zápůjčku si mohou smluvní strany sjednat bezúplatně, ale i úplatně. NOZ na tuto skutečnost váže odlišné podmínky splatnosti zápůjčky. Jde-li o bezúplatnou smlouvu o zápůjčce, u které není uvedeno, kdy má být zápůjčka vrácena, může vydlužitel splatit zápůjčku i bez výpovědi. U úplatné zápůjčky, není-li splatnost ve smlouvě uvedena, je závislá na vypovězení smlouvy. Výpovědní doba, není-li ujednáno jinak, činí šest týdnů.

Právní úprava smlouvy o zápůjčce obsahuje speciální ustanovení, které má přednost před obecným ustanovením o ztrátě výhody splátek (§ 1931 NOZ) a hovoří, že sjednaly-li smluvní strany vrácení zápůjčky ve splátkách, může zapůjčitel od smlouvy odstoupit a zesplatnit zápůjčku dojde-li k prodlení ze strany vydlužitele s vrácením více než dvou splátek nebo jedné splátky po dobu delší než tři měsíce.

V NOZ najdeme u zápůjčky i možnost sjednat si vrácení zápůjčky v jiné měně, než ve které byla zapůjčitelem poskytnuta. Zápůjčka v cizí měně se vrací ve stejné hodnotě, která se rovná částce, která byla vydlužitelem zapůjčiteli poskytnuta.