Dobré odpoledne, dnes je pátek 12.7.2024, svátek slaví Bořek, zítra Markéta.

Výpověď obecné smlouvy na dobu neurčitou - vzor zdarma ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Výpověď jakékoliv smlouvy na dobu neurčitou - vzor, formulář, tiskopis zdarma ke stažení online

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014
___Výpověď smlouvy na dobu neurčitou

 

 


Jméno a příjmení spotřebitele ................................................
Adresa.................................................................................
Kontaktní údaje (telefon a e-mail) ...................................

 


 

Jméno a příjmení prodejce (či název firmy) ..............................
IČ prodejce ..........................................................................
Adresa prodejce ..................................................................

 

 

V ......................... dne ...........................

 

 

Výpověď smlouvy o poskytování služeb v oblasti přenosu dat


Vážení,

dne .......... jsem s Vámi uzavřel Smlouvu č. ………o poskytování služeb v oblasti přenosu dat, jejímž předmětem je poskytování internetového připojení (viz kopie smlouvy).


Výše uvedená smlouva byla sjednána na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou jeden měsíc, která běží počínaje následujícím měsícem od měsíce, v němž byla výpověď druhé straně doručena. Na základě dosavadních smluvních podmínek nemám zájem o další využívání ve smlouvě sjednaných služeb.


Oznamuji Vám, že v souladu s článkem ................. Všeobecných obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí shora uvedené smlouvy, tímto uvedenou smlouvu vypovídám.

 

V souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami smlouva a zní plynoucí práva a povinnosti zaniknou uplynutím výpovědní lhůty v délce jednoho měsíce, která začne běžet prvním dnem následujícího měsíce od měsíce, ve kterém byla výpověď doručena.


Žádám o zaslání potvrzení o ukončení tohoto smluvního vztahu, a o tom že vůči mně neevidujete žádné závazky.

 

S pozdravem


..............................................
(vlastnoruční podpis)


Přílohy:
Kopie smlouvy
________________________________________

 

Výpověď je vhodné zaslat doporučeně nebo na dodejku (adresát podpisem potvrdí přijetí zboží na dodejku, která se jako doklad vrací zpět odesílateli). Jde-li o výpověď smlouvy o poskytování internetového připojení, může být jednou z povinností objednatele těchto služeb (toho, kdo výpověď dává), vrátit zařízení zapůjčená poskytovatelem. Z toho důvodu je vhodné si pozorně přečíst smlouvu a všeobecné obchodní podmínky.

 

 


 


Smlouvy mohou zanikat více způsoby (splněním, uplynutím sjednané doby, dohodou, započteným  atd.), mimo jiné též odstoupením nebo výpovědí. Odstoupením se smlouva ruší od počátku, není-li dohodnuto jinak. Naproti tomu výpovědí se smlouva zpětně neruší, právní účinky tohoto úkonu nastávají až uplynutím výpovědní lhůty. Na plnění, které smluvní strany získaly za dobu jejího trvání, se tak nepohlíží jako na bezdůvodné obohacení a strany nejsou povinny si jej vzájemně vrátit.
 
Jestliže je sjednána smlouva na dobu neurčitou, jejímž předmět zavazuje alespoň jednu stranu k nepřetržité nebo opakované činnosti, nebo zavazuje strpět určitou činnost, lze závazek zrušit ke konci kalendářního čtvrtletí.

 

Výpověď smlouvy je jednostranným právním jednáním směřujícím k zániku závazku. K její platnosti není zapotřebí souhlasu protistrany a není nutné uvádět důvod výpovědi. Je však třeba respektovat určitá omezení. Smlouva musí být uzavřena na dobu neurčitou a musí zavazovat alespoň jednu stranu k nepřetržité či opakované činnosti (popř. takovou činnost strpět).


Zákon pro případ výpovědi určitých smluvních typů upravuje výpověď odlišně. Jedná se např. o smlouvy nájemní, pracovní, aj. Je tak třeba věnovat pozornost tomu, zda neexistuje speciální právní úprava. Podmínky výpovědi mohou být sjednány také přímo ve smlouvě. I toto je třeba respektovat. Často se spotřebitel seznamuje s podmínkami ukončení smlouvy v obchodních podmínkách poskytovatelů různých služeb.