Příjemnou noc, dnes je úterý 27.2.2024, svátek slaví Alexandr, zítra Lumír.

Ukončení, výpověď nájemní smlouvy - vzor ke stažení

Výpověď nájmu bytu ze strany nájemce, nájemníka - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

___
___
Ukončení, výpověď nájemní smlouvy

Moje jméno a příjmení
Moje adresa
Můj telefon a e-mail

 

Jméno a příjmení nebo název firmy pronajímatele (podle nájemní smlouvy)
Adresa pronajímatele

 

 

 

Praha, 1. června 2010

 

Výpověď nájmu bytu

 

Na základě nájemní smlouvy ze dne ………… mám na dobu neurčitou pronajatý a užívám byt ……….. s příslušenstvím ve čtvrtém poschodí domu č. p. ….., katastrální území ……, v ulici…..(adresa).

Nájem uvedeného bytu tímto vypovídám v tříměsíční lhůtě, která počne běžet dnem ………………. Nájem tak skončí k ………...

 

..............................................
     (vlastnoruční podpis)

Kdy je tento vzor vhodný?

Nájemce může dát výpověď z nájmu z jakéhokoli důvodu, nebo i bez udání důvodu. Důvod nemusí ve výpovědi uvádět. K výpovědi ze strany nájemce může dojít zejména v případě, kdy pronajímatel nechce přistoupit na ukončení nájemního vztahu dohodou.


Jak tento vzor využít?

Výpověď je nutné doručit v písemné formě pronajímateli. Dopis je žádoucí zaslat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V písemné výpovědi musí být uvedena lhůta, kdy má nájem skončit. Výpovědní lhůta nesmí být kratší než tři měsíce a musí skončit ke konci kalendářního měsíce. Výpovědní lhůta tedy činí tři měsíce a začíná prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi pronajímateli (tj. u výpovědi doručené například dne 13. 9. 2009 nebo 30. 9. 2009 běží výpovědní doba od 1. 10. 2009 do 31. 12. 2009).


Upozornění

Byla-li by dána výpověď bez udání výpovědní lhůty nebo nebyla-li by v písemné formě, jednalo by se o neplatnou výpověď.Důležité zákony a dokumenty

  • Občanský zákoník, zákon č. 40/1964 Sb. (§ 710)

Informace ke vzoru

Před využitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vzor vhodný pro konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text je nutné vždy vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.
Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.
Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Pro spotřebitele znalé svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.