Dobrý večer, dnes je úterý 16.4.2024, svátek slaví Irena, zítra Rudolf.

Podnájemní smlouva - vzor ke stažení zdarma

Podnájemní smlouva - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online
___
___Podnájemní smlouvaSmlouva o podnájmu bytu

jméno
rodné číslo
trvale bytem:

(dále jen „nájemce”)

a

jméno
rodné číslo
trvale bytem:

(dále jen „podnájemce”)

I.

Prohlášení nájemce

1.1. Nájemce tímto prohlašuje, že je na základě smlouvy o nájmu bytu ze dne ................. ve znění pozdějších dodatků, nájemcem bytové jednotky č. ….., která se nachází ve 3. nadzemním podlaží v budově č.p ……., o velikosti 2 + 1, na pozemku parc. č. …………, vše v katastrálním území …………., obec ……. (dále jen též jen jako „byt“). Kopie výše uvedené nájemní smlouvy včetně všech dodatků platných ke dni podpisu této smlouvy tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.

1.2. Nájemce prohlašuje, že je v souladu s čl. 6 výše uvedené nájemní smlouvy ve znění pozdějších dodatků, oprávněn tento byt dále podnajmout.

1.3. Nájemce dále prohlašuje, že předmět nájmu je způsobilý ke smluvenému účelu nájmu, tj. bydlení. Stav, vybavení a příslušenství bytu jsou podrobně uvedeny v Protokolu o předání a převzetí bytu, který je nedílnou součástí této smlouvy (Příloha č. 2).


II.

Předmět smlouvy

2.1. Nájemce touto smlouvou přenechává podnájemci za smluvené nájemné do užívání byt uvedený v článku I této smlouvy včetně jeho vnitřního vybavení a podnájemce se mu za to zavazuje zaplatit nájemné za podmínek dále touto smlouvou stanovených (článek V).


III.

Vymezení a doba trvání podnájmu

3.1. Podnájem dle této smlouvy je sjednán na dobu určitou, začíná dnem ................. a končí dnem.................

3.2. V případě, že nájemní vztah nájemce k předmětu podnájmu skončí dříve, bude nejpozději k tomuto dni ukončen i podnájemní vztah dle této smlouvy.


IV.

Práva a povinnosti smluvních stran

4.1. Nájemce je povinen udržovat předmět nájmu ve stavu způsobilém k řádnému užívání.

4.2. Podnájemce se zavazuje udržovat předmět podnájmu ve stavu, v jakém ho převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Podnájemce tímto prohlašuje, že skutečný stav předmětu podnájmu je mu znám.

4.3. Podnájemce není oprávněn provádět stavební úpravy ani jinak měnit charakter předmětu podnájmu. Porušení kteréhokoliv z těchto ustanovení se považuje za hrubé porušení povinností vyplývající z podnájemní smlouvy.


V.

Nájemné a úhrada za služby spojené s užíváním předmětu podnájmu

5.1. Podnájemce je povinen platit nájemné, jež činí …………. Kč měsíčně a zálohy na úhradu plnění poskytovaných s užíváním bytu (dodávka elektřiny, tepelné energie, plynu, vodného, stočného a za odvoz odpadů) ve výši ……………. Kč měsíčně. Nájemce je povinen provést na základě vyúčtování skutečné spotřeby od poskytovatelů služeb / popř. pronajímatele vzájemné vyrovnání. Toto vyúčtování předá podnájemci nejpozději do 30 dnů po obdržení vyúčtování od dodavatelů služeb. Případné přeplatky či nedoplatky si smluvní strany vrátí/uhradí, a to nejdéle do 15 dnů od obdržení vyúčtování.

5.2. Pravidelná platba nájemného a záloh na úhradu plnění poskytovaných s užíváním bytu počíná měsícem ………….. a tyto platby budou vždy hrazeny ke dvacátému dni příslušného měsíce bankovním převodem na účet nájemce.


VI.

Ukončení smlouvy o podnájmu bytu

6.1. Podnájemní vztah založený touto smlouvou končí uplynutím doby, na kterou byl sjednán.

6.2. Podnájemní vztah založený touto smlouvou může zaniknout kdykoli písemnou dohodou mezi nájemcem a podnájemcem.

6.3. Podnájemní vztah skončí nejpozději se zánikem nájemního vztahu mezi nájemcem a pronajímatelem.

6.4. Při zániku podnájmu je podnájemce povinen byt vyklidit, a to do 15 dnů ode dne zániku podnájmu, a předat ho nájemci ve stavu, v jakém ho převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. O předání se sepíše zápis.


VII.

Závěrečná ustanovení

7.1. Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

7.2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

7.3. Smluvní strany prohlašují, že jsou s obsahem této smlouvy srozuměny a tato je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, není uzavřena pod nátlakem, nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod tuto smlouvu připojují své podpisy.

V ............. dne ..............

.................

nájemce
.................
podnájemce
Přílohy:
I. Nájemní smlouva ze dne...
II. Protokol o předání a převzetí bytuKdy je tento vzor vhodný?

Podnájemní smlouvou přenechává nájemce byt či jeho část k dalšímu dočasnému užívání jiné osobě (podnájemci) a tato osoba se zavazuje za něj nájemci platit smluvenou úplatu. Podnájemní vztah může být uzavřen na dobu určitou (s možností dohody o jejím prodloužení) anebo na dobu neurčitou, vždy je však omezen trváním nájemního vztahu – tzn. že se skončením nájemního poměru vždy končí i právní vztah podnájemní.


Jak tento vzor využít?

Smlouva o podnájmu bytu musí mít písemnou formu, musí obsahovat označení účastníků (nájemce a podnájemce), označení bytu, jeho příslušenství a rozsah jejich užívání (byt je třeba přesně specifikovat - označit číslem bytu, číslem popisným budovy, ve kterém se byt nachází, parcelním číslem pozemku, na kterém je budova postavena, označení katastrálního území obce, popřípadě části obce, popsat velikost bytu.

V případě podnájmu pouze části bytu je třeba přesně specifikovat jednotlivé části bytu, kterých se podnájemní smlouva týká. Ve smlouvě musí být dále jednoznačně určeno, kolik činí samotné nájemné a kolik platba za související služby (úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytu nesmí být v nájemném nikdy zahrnuta). Vzhledem ke skutečnosti, že nájemce může přenechat podnájemci byt či jeho část pouze s písemným souhlasem pronajímatele, tento by měl být přiložen ke smlouvě o podnájmu bytu (popřípadě může být přiložena smlouva o nájmu bytu, kde je toto oprávnění výslovně začleněno). Souhlas pronajímatele musí existovat vždy v písemné podobě.


Upozornění

Podnájemní vztah je vztahem akcesorickým, tj. existenčně závislým na vztahu nájemním, a to co do svého obsahu, tak i trvání. Podnájemní smlouva tak může být sjednána pouze v rozsahu užívání, jaký náleží nájemci, podnájemní poměr je rovněž omezen trváním nájemního vztahu – to znamená, že se skončením nájemního poměru končí i právní vztah podnájemní.

Podnájemní vztah není na rozdíl od nájmu bytu chráněn – podnájem lze vypovědět bez uvedení důvodů a rovněž bez nároku na náhradní bydlení.


Důležité zákony a dokumenty

  • Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník § 719 podnájem bytu,
  • § 685–716 nájem bytu,
  • § 663–684 nájem obecně,
  • § 717–718 nájem obytných místností v zařízeních určených k trvalému bydlení


Obecná doporučení

Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Přikládáte-li ke smlouvě přílohy, je vhodné je pod textem smlouvy uvést názvem a případně tyto očíslovat. Výsledný text je nutné vždy datovat a vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vyhotovit alespoň ve dvou vyhotoveních, kdy každá ze smluvních stran by měla obdržet jedno podepsané vyhotovení.


Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si nájemce jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Pro osoby znalé svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.