Příjemnou noc, dnes je neděle 23.6.2024, svátek slaví Zdeňka, zítra Jan.

Smlouva o zřízení předkupního práva - věcného břemene - vzor ke stažení

Smlouva o zřízení předkupního práva jako věcného práva - vzor, formulář, tiskopis, zdarma ke stažení online

___

___ 

Dne 10. ledna 2001 uzavřeli

Jiří Klíma, r. č. 650103/244, bytem Kladno, Dlouhá 1278,

      jako vlastník nemovitostí,

 

a Jiří Koudelka, r. č. 640214/1209, bytem Kladno, U lesa 15

a Andrea Fialová, r. č. 705602/0782, bytem Praha 2, Modrá 56,

      jako oprávnění z věcného předkupního práva,

 

tuto

smlouvu o zřízení předkupního práva jako věcného práva
vzor

 

I.

Pan Jiří Klíma je na základě vlastního prohlášení a kupní smlouvy ze dne 4. 5. 1999 (vklad vlastnického práva povolen rozhodnutím katastrálního úřadu v Kladně ze dne 4. 5. 1999 č.j. V11 1005/99) výlučným vlastníkem domu čp. 131 na stavební parcele p. č. 237, stavební parcely p. č. 237 (zastavěná plocha) o výměře 93 m2 a pozemku p. č. 758/2 (ostatní plocha) o výměře 124 m2, vše zapsáno u Katastrálního úřadu v Kladně na listu vlastnictví č. 415 pro obec Kladno, katastrální území Rozdělov (dále jen nemovitosti).

 

II.

Účastníci této smlouvy dohodli předkupní právo pana Jiřího Koudelky a paní Andrey Fialové k nemovitostem, a to jako věcné právo.

Pan Jiří Klíma a případní další vlastníci či spoluvlastníci nemovitostí uvedených v čl. I shora, jako jeho právní nástupci, jsou povinni pro případ jakéhokoli zcizení nemovitostí nebo podílu na nich nabídnout je ke koupi Jiřímu Koudelkovi a Andree Fialové. Neuplatní-li předkupní právo z jakéhokoli důvodu jeden z oprávněných, má předkupní právo k nemovitostem sám v plném rozsahu druhý oprávněný.

 

III.

Předkupní právo podle této smlouvy se mezi účastníky sjednává bezplatně v souvislosti se smlouvou účastníků o uzavření budoucí kupní smlouvy na nemovitosti, s čímž její účastníci výslovně souhlasí.

 

IV.

Oprávnění nabývají předkupní právo podle článku II této smlouvy vkladem do katastru nemovitostí.

 

V.

Účastníci této smlouvy žádají, aby podle ní, na základě jejich návrhu provedl Katastrální úřad v Kladně v oddíle C listu vlastnictví č. 415 pro obec Kladno, katastrální území Rozdělov, zápis vkladu předkupního práva jako věcného práva k nemovitostem uvedeným v čl. I. této smlouvy pro oprávněné Jiřího Koudelku, r. č. 640214/1209, bytem Kladno, U lesa 15 a Andreu Fialovou, r. č. 705602/0782, bytem Praha 2, Modrá 56.

 

VI.

Účastníci této smlouvy prohlašují, že byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

V Kladně dne 10. ledna 2001

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                Jiří Klíma                                                                                        Jiří Koudelka

 

                                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                           Andrea Fialová