Dobré ráno, dnes je úterý 16.7.2024, svátek slaví Luboš, zítra Martina.

Smlouva o směně bytu za dům - vzor zdarma ke stažení

Smlouva o směně bytu za dům - vzor (formulář, tiskopis) zdarma ke stažení a tisku

__ 

__ 

Dne 10. ledna 2001 uzavřeli

Andrea Moláková, r. č. 725616/045, svobodná, bytem Kladno, Vinšova 17,

 

      a manželé

Petr Vévoda, r. č. 710730/159, bytem Kladno, Dluhá 2894/26,

a Michaela Vévodová, r. č. 726008/110, bytem tamtéž,

 

tuto

směnnou smlouvu:

 

I.

Andrea Moláková je na základě rozhodnutí Okresního soudu v Kladně sp. zn. D 41/93 ze dne 12. 7. 1993 a rozhodnutí Okresního soudu v Kladně sp. zn. D 675/93 ze dne 31. 8. 1993 výlučnou vlastnicí domu č. p. 2428 na stavební parcele p. č. 9515 a stavební parcely p. č. 9515 o výměře 350 m2, vše zapsáno u Katastrálního úřadu v Kladně na listu vlastnictví č. 288 pro obec Kladno, katastrální území Kročehlavy.

 

II.

Manželé Petr Vévoda a Michaela Vévodová mají na základě smlouvy o koupi jednotky ze dne 2. 2. 1996 (vklad práva povolen rozhodnutím Katastrálního úřadu v Kladně č.j. 203-V4 1979/96) ve společném jmění manželů:

1)   byt 2 + 1 s příslušenstvím č. 2894/26 v budově č. p. 2891 na stavební parcele p. č. 1424 o výměře 139 m2, č. p. 2892 na stavební parcele p. č. 1425 o výměře 135 m2, č. p. 2893 na stavební parcele p. č. 1426 o výměře 136 m2, č. p. 2894 na stavební parcele p. č. 1427 o výměře 134 m2 a č. p. 2895 na stavební parcele p. č. 1428 o výměře 141 m2;

2)   spoluvlastnický podíl v rozsahu 53/2129 na společných částech budovy č. p. 2891 na stavební parcele p. č. 1424 o výměře 139 m2, č. p. 2892 na stavební parcele p. č. 1425 o výměře 135 m2, č. p. 2893 na stavební parcele p. č. 1426 o výměře 136 m2, č. p. 2894 na stavební parcele p. č. 1427 o výměře 134 m2 a č. p. 2895 na stavební parcele p. č. 1428 o výměře 141 m2; společnými částmi domu jsou základy včetně izolací, obvodové a nosné zdivo, hlavní stěny, průčelí, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, okna a dveře přímo přístupné za společných částí, chodby, prádelna, sušárny, kočárkárny, mandl, kanalizace, rozvody plynu, elektřiny, společné televizní antény (STA), domovní elektroinstalace, rozvody telekomunikací i jsou-li umístěny mimo dům, sklepy, uzávěry plynu;

3)   spoluvlastnický podíl v rozsahu 53/2129 na stavebních parcelách p. č. 14224 o výměře 139 m2, p. č. 1425 o výměře 135 m2, p. č. 1426 o výměře 136 m2, p. č. 1427 o výměře 134 m2 a p. č. 1428 o výměře 141 m2.

 

Uvedené nemovitosti jsou vedeny u Katastrálního úřadu v Kladně, na listu vlastnictví č. 177, pro obec a katastrální území Kladno.

 

III.

Touto smlouvou její účastníci směňují nemovitosti uvedené v čl. I. a II. této smlouvy s veškerým příslušenstvím, takže nemovitosti uvedené v čl. I. s veškerým příslušenstvím přijímají do svého společného jmění manželé Petr Vévoda a Michaela Vévodová a byt se spoluvlastnickým podílem na nemovitostech, jak je uvedeno v čl. II. s veškerým příslušenstvím včetně vybavení bytu (kuchyňská linka, plynový sporák, vestavěné skříně, vana, umyvadlo, WC mísa s nádrží, vodoměry), přijímá do svého výlučného vlastnictví slečna Andrea Moláková.

 

IV.

Účastníci této smlouvy se dohodli na tom, že nemovitosti uvedené v čl. I. na straně jedné a nemovitosti uvedené v čl. II. (a spoluvlastnické podíly na nich) na straně druhé mají pro tuto směnu stejnou cenu. Po provedení směny jsou tedy účastníci zcela vyrovnáni a nemají vůči sobě v souvislosti s touto smlouvou nárok na doplatek ceny směňovaných nemovitostí.

 

V.

Účastníci této smlouvy prohlašují, že na převáděných nemovitostech neváznou žádné dluhy, věcná břemena ani jiná právní omezení.

Na Andreu Molákovou přejdou zápisem vkladu vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí všechna práva a povinnosti související s převáděným bytem, se společnými částmi budovy a s výše označenými stavebními parcelami, a to v rozsahu odpovídajícím spoluvlastnickému podílu 53/2129. A. Moláková se seznámila se všemi dokumenty, z nichž tyto povinnosti a práva vyplývají.

 

VI.

Účastníci prohlašují, že se řádně seznámili se současným stavem nabývaných nemovitostí a v tomto stavu je bez dalších připomínek a podmínek přijímají.

 

VII.

Nabyvatelé se stanou vlastníky směňovaných nemovitostí vkladem jejich vlastnického práva do katastru nemovitostí.

VIII.

Daň z převodu nemovitostí se smluvní strany zavazují zaplatit příslušnému finančnímu úřadu každá jednou polovinou.

 

IX.

Účastníci této smlouvy žádají, aby podle ní na základě jejich návrhu provedl Katastrální úřad v Kladně zápis vkladu vlastnického práva:

-      na listu vlastnictví č. 288 pro obec Kladno, katastrální území Kročehlavy k domu č. p. 2428 na stavební parcele p. č. 9515 a ke stavební parcele p. č. 9515 o výměře 350 m2, uvedeným v čl. I této smlouvy, pro manžele

Petra Vévodu, r. č. 710730/159

a Michaelu Vévodovou, r. č. 726008/110

-      na listu vlastnictví č. 177 pro obec a katastrální území Kladno k:

1)   bytu 2 + 1 s příslušenstvím č. 2894/26 v budově č. p. 2891 na stavební parcele p. č. 1424 o výměře 139 m2, č. p. 2892 na stavební parcele p. č. 1425 o výměře 135 m2, č. p. 2893 na stavební parcele p. č. 1426 o výměře 136 m2, č. p. 2894 na stavební parcele p. č. 1427 o výměře 134 m2 a č. p. 2895 na stavební parcele p. č. 1428 o výměře 141 m2;

2)   spoluvlastnickému podílu v rozsahu 53/2129 na společných částech budovy č. p. 2891 na stavební parcele p. č. 1424 o výměře 139 m2, č. p. 2892 na stavební parcele p. č. 1425 o výměře 135 m2, č. p. 2893 na stavební parcele p. č. 1426 o výměře 136 m2, č. p. 2894 na stavební parcele p. č. 1427 o výměře 134 m2 a č. p. 2895 na stavební parcele p. č. 1428 o výměře 141 m2;

3)   spoluvlastnickému podílu v rozsahu 53/2129 na stavebních parcelách p. č. 1424 o výměře 139 m2, p. č. 1425 o výměře 135 m2, p. č. 1426 o výměře 136 m2, p. č. 1427 o výměře 134 m2 a p. č. 1428 o výměře 141 m2; jak jsou uvedeny v čl. II této smlouvy, pro Andreu Molákovou, r. č. 725616/045

 

X.

Účastníci této smlouvy prohlašují, že byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

V Kladně dne 10. ledna 2001

 

 

Andrea Moláková                                    Petr Vévoda                                         Michaela Vévodová