Dobrý podvečer, dnes je pondělí 27.5.2024, svátek slaví Valdemar, zítra Vilém.

Smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky do osobního vlastnictví - vzor ke stažení

Smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky do osobního vlastnictví - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

družstevní byt

 

Smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky
do osobního vlastnictví
vzor

uzavřená dle ust. § 6 zákona o vlastnictví bytů a ust. § 588 a násl. občanského zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi:


1/  ....................................................
dále jen "prodávajícím" na straně jedné
a
2/  ....................................................
dále jen "kupujícím" na straně druhé
takto:

 

I.
Prohlášení prodávajícího

Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem:

- bytové jednotky ev.č. …….. o celkové výměře ………. m nacházející se v ….nadzemním podlaží bytového domu č.p. … postaveného na pozemku parcel. č. st. ….. o výměře ……m - zastavěná plocha a nádvoří
- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu - budovy č.p. …. postavené na pozemku parcel.č.st. ….. o výměře…. m - zastavěná plocha a nádvoří, jež činí ….
- spoluvlastnického podílu na pozemku parcel.č. st. …. o výměře …..m - zastavěná plocha a nádvoří, jež činí ….
To vše zapsáno na LV č. …., pro katastrální území a obec ….., u Katastrálního úřadu …………., a to na základě kupní smlouvy, č.j. …….ze dne …… s právními účinky vkladu ke dni …………… a dle prohlášení vlastníka budovy, č.j.  ze dne …………. s právními účinky vkladu ke dni …………….

 

II.
Vymezení převáděných nemovitostí
1. Bytová jednotka ev.č. ….. je dvoupokojový byt označený jako byt č. …, umístěný v ... nadzemním podlaží vlevo, který sestává ze dvou pokojů, kuchyně , příslušenstvím, tj. koupelny a WC. Byt je umístěn na levé straně dispozice domu při čelním pohledu na dům. Vstup do bytu je z chodby do předsíně. Z předsíně je vstup do jednoho pokoje, ložnice, vstup do kuchyně a vstupy do koupelny a WC. Z kuchyně je vstup do druhého pokoje a je z ní přístupná i koupelna.. K bytu patří v podzemním podlaží umístěný sklep  č. …. o celkové výměře …… m.


Jednotka sestává z obytných místností s příslušenstvím, a to:
Předsíň............................... m
Obývací pokoj..................... m
Ložnice............................... m
Kuchyně............................. m
Koupelna............................ m
WC................................. ….m

Vybavení jednotky tvoří:
1. sporák elektrický
2. kuchyňská linka s dřezem
3. baterie pro dřez
4. vana
5. umyvadlo
6. baterie pro vanu a umyvadlo...2ks
7. el. zářič
8. vestavěná skříň
9. zvonek
10. listovní schránka

a dále vnitřní konstrukce, rozvody vody, elektřiny, veškeré vnitřní dveře, vnitřní strany vstupních dveří a nenosné příčky.

2. Společné části domu tvoří základy, včetně izolací, nosné a obvodové zdivo, střecha, hlavní stěny, hlavní, svislé a vodorovné konstrukce, vchod, schodiště, výtahy,chodby, rozvody vody a elektřiny včetně stoupacích vedení, kanalizace, rozvody zvonků, dveře vchodu a do podzemního podlaží, , okna , dveře do bytů a jejich vnější strany, sušárna.. (atd. dle Prohlášení vlastníka)

 

III.
Převodní ustanovení

Prodávající převádí touto smlouvou na kupujícího vlastnické právo k nemovitostem - bytové jednotce ev.č…… o celkové výměře ….. m nacházející se v .. nadzemním podlaží bytového domu č.p. …, postaveného na pozemku parcel. č. st. ….o výměře ….. m - zastavěná plocha a nádvoří, to vše zapsáno na LV č. …., pro katastrální území a obec ………, u Katastrálního úřadu ……. spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu, jež činí ….., a dále spolu se spoluvlastnickým podílem na pozemku parcel. č.st. …. o výměře ….. m - zastavěná plocha a nádvoří, to vše zapsáno na LV č. …., pro katastrální území a obec ………, u Katastrálního úřadu ……….., jež činí ….., a to za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši …………Kč (slovy: ……… tisíc korun českých) a kupující převáděné nemovitosti do svého výlučného vlastnictví kupuje a přijímá.

 

IV.
Způsob placení kupní ceny

Prodávající potvrzuje svým podpisem na této smlouvě, že mu byla celá kupní cena stanovená v čl. III. této smlouvy uhrazena do doby podpisu této smlouvy.

 

V.
Předání bytové jednotky převáděné touto smlouvou

1. Kupující prohlašuje, že byl prodávající seznámen se stavem převáděné bytové jednotky a že tento stav odpovídá stavu popsaném v čl. II. této smlouvy, a zavazuje se tuto jednotku převzít ve lhůtě stanovené v odst. 3 tohoto článku.
2. Prodávající prohlašuje, že seznámil kupujícího se stavem převáděné bytové jednotky a že mu nejsou známy žádné vady, na které by měl zvláště upozornit, a zavazuje se předat tuto kupujícímu ve lhůtě stanovené v odst. 3 tohoto článku.
3. Bytová jednotka spolu se všemi součástmi bude předána kupujícímu ke dni …………...
4. Při předání bytové jednotky smluvní strany vzájemně odsouhlasí stav samostatně měřitelných médií a do jednoho týdne ve vzájemné součinnosti provedou převod smluv s jejich poskytovateli.

 

VI.
Práva váznoucí na převáděných nemovitostech

Prodávající prohlašuje, že předmět převodu dle této smlouvy není ke dni podpisu této smlouvy zatížen jinými dluhy, věcnými břemeny nebo zástavními právy.

 

VII.
Zajištění správy, provozu a oprav společných částí domu
1. Správu, provoz a opravy společných částí domu zajišťuje správce, kterým je společnost ………..
2. Pravidla pro přispívání spoluvlastníků domu na výdaje spojené se správou, opravami, údržbou a investicemi ve společných částech domu, popř. domu jako celku jsou uložena u správce dle odst. 1 tohoto článku.
3. Kupující se zavazuje přispívat podle velikosti svého spoluvlastnického podílu na domu na jeho pojištění dle uzavřených pojistných smluv.

 

VIII.
Poplatky

Kupující se zavazuje uhradit poplatky spojené s návrhem na povolení zápisu vkladu vlastnického práva dle této smlouvy.

 

IX.
Přechod vlastnického práva

1. Do doby provedení zápisu vkladu vlastnického práva dle této smlouvy jsou smluvní strany svými projevy učiněnými na této smlouvě vázány.
2. Vlastnictví k nemovitostem specifikovaným v čl. I., čl. II. této smlouvy přejde na kupujícího dnem vkladu vlastnického práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí, tímtéž dnem přejdou na kupujícího veškeré užitky, nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení, povinnosti, zejména povinnosti platit příslušné daně, poplatky, jakož i veškerá práva spojená s vlastnictvím prodávaných nemovitostí.
3. Smluvní strany této smlouvy navrhují, aby Katastrální úřad …………….. provedl vklad vlastnického práva dle této smlouvy.

 

X.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je sepsána v šesti vyhotoveních s tím, že každá ze stran této smlouvy obdrží jedno vyhotovení a čtyři vyhotovení budou připojena k návrhu na povolení vkladu vlastnického práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí.
2. Nedílnými přílohami této smlouvy jsou schémata půdorysů všech podlaží, určujících též polohu bytové jednotky ev.č. …………. a společných částí domu s údaji o podlahových plochách jednotek.
3. Účastníci této smlouvy po jejím pročtení prohlašují, že byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, že smlouva nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, že jejímu obsahu rozumějí, a na důkaz souhlasu s ní a s jejím zněním připojují své níže uvedené podpisy.


V Desné  dne……………. 2008

 


Prodávající:                                                                                       Kupující: