Dobré ráno, dnes je pondělí 22.7.2024, svátek slaví Magdaléna, zítra Libor.

Odstoupení od koupi botů, obuvi - vzor ke stažení zdarma online

Odstoupení od koupi botů, obuvi - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma
___
___

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

Název prodejce

Adresa prodejce

PSČ a Město


            Věc:    Odstoupení od kupní smlouvy podle § 623 odst. 1 Občanského zákoníku

 

 

            Dne 14. listopadu 2010 jsem ve vašem obchodě XXXXX ve XXXXXXX ulici ve XXXXXX koupil XXXXXXXX za XXXXX,- Kč. Boty jsem nosil a běžně udržoval, neboť jsem při prodeji nebyl upozorněn na nutnost zachovávat při užívání a údržbě těchto bot nějaká zvláštní pravidla (§ 617 obč. zák.). Po několika týdnech se postupně objevily na jedné z bot světlejší skvrny bránící tomu, aby boty mohly být užívány jako bezvadné. Posledně uvedené platí tím spíše, že jde i z hlediska ceny o boty luxusní.

 

            V záruční době dne 15.března 2011 jsem uplatnil právo na odstranění vady (viz potvrzení z 15.3.2011). Po uplynutí lhůty určené vaší pracovnicí (1 měsíc) mi bylo sděleno, že neuznáváte svoji odpovědnost za vady, neboť vada byla způsobena nesprávnou údržbou bot. I bez bližšího odborného posouzení, je zřejmé, že vaše odmítavé stanovisko není důvodné. Obě boty jsem samozřejmě udržoval stejně a vada se vyskytla pouze na jedné z nich. Navíc jsem je udržoval běžným způsobem stejně jako jiné boty, když na nutnost speciální údržby jsem nebyl upozorněn (viz výše).

 

            V rozporu s ustanovením věty druhé § 622 obč. zák. jste vadu neodstranili bez zbytečného odkladu. Jde tak minimálně o subjektivní neodstranitelnost vady bot, která brání jejich řádnému užívání (viz výše). Mám proto podle § 623 odst. 1 obč. zák. právo od kupní smlouvy odstoupit.

 

            Sděluji Vám tímto, že od smlouvy o prodeji shora označených bot, kterou jsem s Vámi uzavřel dne  14. 11.202010 podle § 623 odst. 1 obč. zák. odstupuji.

 

            Tímto odstoupením se předmětná kupní smlouva ruší. Vadné boty máte ve své dispozici (viz potvrzení ze dne 15.3. 2011 ), takže vám byly vráceny. Podle § 457 obč. zák. jste povinni vrátit mi kupní cenu, tedy částku XXXXXX,- Kč.

 

            Nezaplatíte-li částku XXXX,- Kč na mou níže uvedenou adresu do 10 dnů, uplatním nárok u soudu. Budu pak samozřejmě požadovat i zaplacení úroků z prodlení a nákladů právního zastoupení.

 

 

            Ve XXXXXX dne 20.dubna 2011

 

 

 

..................................................................

Jméno, Příjmení,

Adresa,

PSČ, Město