Dobré dopoledne, dnes je úterý 16.7.2024, svátek slaví Luboš, zítra Martina.

Nájemní smlouva, nájemní právo manželů - vzor, nový občanský zákoník 2014

Nájemní smlouva, vznik společného nájemního práva manželů vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

Vzor je opraven a aktualizovaná dle nového občanského zákoníku 2014
__

 

Smlouva o nájmu bytu vzor

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli podle ust. § 2235 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 

1. Účastníci smlouvy

 

Pronajímatel :
Jan Hrouda, rodné číslo : 123456/1234, bytem Nádražní 133815, 100 01 Praha 1
(dále jen "pronajímatel" - na straně jedné)

 

Nájemci:
manželé Pavel Poklička, rodné číslo : 123456/1235, a Jana Pokličková, oba bytem Smrková 3334/12, 370 01 České Budějovic
(dále jen "nájemci" - na straně druhé)

 

tuto nájemní smlouvu
 


2. Prohlášení pronajímatele

 
Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem bytu č. ..... nacházejícího se v ........ nadzemním podlaží v domě čp. ......, stojícím na pozemku st.p.č. .......... v k. ú. ........., obec ........., vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. ...., u Katastrálního úřadu pro ................., katastrální pracoviště ........................


Předmětem této smlouvy je byt o velikosti 2+1, výměra 59 m2, s příslušenstvím nacházející se v  ............ nadzemím podlaží výše specifikovaného domu, situovaný v ulici ........., č.p..  (dále jen "byt").

 

Součástí smlouvy je i protokol o stavu měřidel v bytě.


 3. Předmět smlouvy

 

Pronajímatel se zavazuje byt uvedený v čl. 2. této smlouvy přenechat nájemcům ve stavu způsobilém k řádnému dočasnému užívání a zajistit nájemcům plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu, a nájemci tento byt přijímají do nájmu a zavazují se platit pronajímateli nájemné.


Nájemcům k pronajatému bytu uvedenému v čl. 2. této smlouvy vzniká společné nájemní právo manželů, ze kterého jsou zavázáni a oprávněni společně a nerozdílně se stejnými právy a povinnostmi.

 

Nájemci se se stavem pronajímaného bytu seznámili a v tomto stavu jej přebírají.

 

Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.


 
4. Nájemné  

 

Nájemci se společně a nerozdílně zavazují platit po dobu trvání nájmu nájemné ve výši 6.500,- Kč měsíčně (slovy: šesttisícpětset korun českých) vždy každý kalendářní měsíc na účet pronajímatele č. ú. 589689578/0620, a to nejpozději do 15. dne v měsíci, za který se platí nájemné

 

Pronajímatel se zavazuje zajistit nájemcům dodávku vody, odvádění odpadních vod, dodávku tepla a teplé vody, odvoz komunálního odpadu, osvětlení a úklid společných částí domu.

 

Nájemci se zavazují společně s nájemným platit na shora uvedený účet pronajímatele za shora uvedené služby spojené s užíváním bytu měsíční zálohy v celkové výši 2.000,- Kč (slovy: dvatisíce korun českých), přičemž zálohy za vodné a stočné činí 500,-- Kč, za dodávku tepla a teplé vody 1.200,-- Kč, za odvoz komunálního odpadu 50,-- Kč a za osvětlení a úklid společných částí 250,-- Kč.

 

Pronajímatel je povinen provést jedenkrát ročně vyúčtování přeplatků a nedoplatků za zálohy na poskytnuté služby a plnění poskytované s užíváním bytu a to nejpozději do čtyř měsíců od skončení zúčtovacího období. Pronajímatel se zavazuje případný přeplatek na zálohách na poskytnuté služby a plnění poskytované s užíváním bytu vyplatit nájemcům do 15 dnů od provedeného vyúčtování. Nájemci se zavazují případný nedoplatek na zálohách na poskytnuté služby a plnění poskytované s užíváním bytu uhradit pronajímateli při platbě nadcházejícího nájemného na pronajímatelem uvedený bankovní účet.

 

Právo nájemců na nahlížení do vyúčtování nákladů na poskytnuté služby a pořizování si z vyúčtování výpisy, opisy nebo kopie tím není dotčeno.


 
5. Složení peněžité jistoty

 

Pronajímatel se dohodl s nájemci, že nájemci složí k rukám pronajímatele při podpisu této smlouvy peněžitou jistotu ve výši nájemného za tři měsíce, tj. ve výši 19.500,- Kč.

 

Pronajímatel se zavazuje vrátit nájemcům při skončení nájmu složenou jistotu s úroky ve výši zákonné sazby, a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy nájemci vyklidili byt.


Pronajímatel je oprávněn si na vrácenou jistotu započíst sumu, kterou případně nájemci budou dlužit na nájemném nebo na službách spojených s užíváním bytu.

 

6. Práva a povinnosti smluvních stran

 

Pronajímatel zpřístupní nájemcům byt způsobilý k nastěhování a obývání dne ..................., kdy zároveň předá nájemcům klíče od bytu a vstupních dveří.

 

Nájemci se zavazují užívat byt řádně v souladu s nájemní smlouvou.

 

Nájemci jsou povinni udržovat po dobu nájmu v domě náležitý pořádek obvyklý podle místních poměrů a udržovat byt ve stavu způsobilém k užívání.

 

Nájemci jsou oprávněni provádět úpravy, přestavby nebo jiné změny bytu, není-li v zákoně uvedeno jinak, pouze se souhlasem pronajímatele. Při skončení nájmu odstraní nájemci v bytě změnu, kterou provedli, ledaže pronajímatel navrácení v předešlý stav nežádá.

 

Nájemci provádí a hradí pouze běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu.

 

Nájemci jsou povinni oznámit ihned pronajímateli poškození nebo vadu, které je třeba bez prodlení odstranit, a bez zbytečného odkladu oznámit takové poškození nebo vadu, které brání obvyklému bydlení.

 

Pronajímatel je povinen odstranit poškození nebo vadu v přiměřené době poté, co mu nájemci nebo jeden z nich poškození nebo vadu oznámil.

 

Nájemci se zavazují oznámit pronajímateli svoji nepřítomnost v bytě delší než dva měsíce předem, přičemž za osobu, která po dobu jejich nepřítomnosti zajistí vstup do bytu, bude-li to nezbytně zapotřebí, označují nájemci pronajímatele.

 

Nájemci prohlašují, že jejich domácnost má v současné době včetně nich celkem tři členy. Nájemci jsou povinni oznámit přijetí nového člena do jejich domácnosti pronajímateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy daná skutečnost nastala. Nájemci jsou si vědomi toho, že pokud tak neučiní ve stanovené lhůtě, dopouští se závažného porušení svých povinností a pronajímatel má právo pro toto závažné porušení povinností ze strany nájemců vypovědět nájemcům nájem bez výpovědní doby a požadovat, aby nájemci bez zbytečného odkladu byt odevzdali.

 

Pronajímatel si dále vyhrazuje souhlas s přijetím nového člena domácnosti nájemců, tedy nájemci nejsou oprávněni nového člena do své domácnosti bez předchozího písemného souhlasu příjmout. To neplatí pokud jde o osobu nájemcům blízkou.

 

Pronajímatel požaduje, aby v domácnosti nájemců žilo maximálně 6 osob, neboť větší počet osob přesahuje kapacitu nájemcova bytu a nesplňuje obvyklé pohodlné a hygienicky vyhovující podmínky.

 

Smluvní strany ujednávají zákaz podnájmu.


 
7. Zánik nájmu a odevzdání předmětu nájmu

 

Nájem bytu zaniká písemnou dohodou mezi pronajímatelem a nájemci, písemnou výpovědí nebo jiným způsobem uvedeným v zákoně.
 
Pronajímatel je povinen ve výpovědi nájmu uvést výpovědní důvod.
 
V den, kdy nájem končí, odevzdají nájemci pronajímateli byt společně s klíči a zpřístupní byt pronajímateli v užívání. Nájemci odevzdají byt ve stavu, v jakém jej převzali, nehledě na běžné opotřebení při běžném užívání.

 

Pronajímtel má právo na náhradu ve výši sjednaného nájemného, pokud nájemci neodevzdají pronajímateli byt v den skončení nájmu, a to až do dne, kdy nájemci pronajímateli byt skutečně odevzdají.


 
8. Závěrečná ustanovení

 

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

 

Nájemci prohlašují, že jim byl pronajímatelem při podpisu této smlouvy předán průkaz energetické náročnosti budov ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.

 

Tato smlouva je vyhotovena ve  3 vyhotoveních stejné právní závaznosti.

 

Práva a povinnosti zde neupravené se řídí příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

 

 

 

V  ......................... dne ........................ .                    V  ........................... dne .........................

 

 

                      .....................................                                                    .............................
                                Pronajímatel                                                              Nájemce
 

 


                                                                                                               .............................
                                                                                                                     Nájemce
 

Příloha:

Protokol o stavu měřidel v bytě

  Manželé, kteří mají ve společném nájmu byt nebo dům, jsou zavázáni a oprávněni společně a nerozdílně, tedy oba mají stejná práva a povinnosti. Povinnost starat se o předmět nájmu a platit řádně a včas nájemné stíhá oba manželé. Společné nájemní právo nevznikne k bytu nebo domu, ve kterém nebydlí a nežijí oba manželé. 

 
Nechtějí-li manželé, aby pronájmem bytu nebo domu jedním z nich vznikl automaticky nájem i druhému manželi, mohou si smlouvou vznik společného nájemního práva vyloučit.

 


 Obecné informace o nájemní smlouvě bytu podle nového občanského zákoníku a její náležitosti.


Nájem bytu zaznamenal velkou změnu oproti dřívější právní úpravě. Nově je do zákona přidán účel nájmu - zajištění bytových potřeb nájemce. Je-li byt pronajat k jinému účelu než k bydlení (např. rekreace, letní byt, stáž, ad.), použije se obecné ustanovení o nájmu (tj. ust. § 2201 a násl. NOZ). Stejně se bude postupovat v případě, že nájemcem bude právnická osoba.


Zákon vymezuje pojem byt v ust. 2236 odst. 1 NOZ - Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou částí domu, tvoří obytný prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení.


Na strany se vztahuje zvláštní ustanovení o nájmu bytu i v případě, že pronajatý prostor není určen k bydlení, ale slouží k uspokojení bytových potřeb nájemce (např. houseboat, ateliér...).


Náležitosti nájemní smlouvy (bytu)

U podstatných náležitostí nájemní smlouvy došlo k zjednodušení.  Pro platnost nájemní smlouvy stačí označení předmětu nájmu bytu a vyjádření úplatnosti. Nájemní smlouva musí být v písemné formě, ale pronajímatel nemá právo namítnout vůči nájemci neplatnost smlouvy pro nedostatek formy.

 

Nájemné
Nájemné se stanovuje pevnou částkou a v případě, že není uvedeno období, za které se platí, nastává fikce, že se sjednává za jeden měsíc. Neuvedení výše nájemného ve smlouvě, nemá za následek neplatnost smlouvy. Pronajímatel má právo na obvyklé nájemné, které je typické v den uzavření smlouvy pro dané místo a nájem obdobného bytu za obdobných smluvních podmínek.


Ochrana poctivého nájemce
NOZ pamatuje na situace, kdy uzavřená nájemní smlouva je neplatná nebo k uzavření nájemní smlouvy mezi stranami vůbec nedošlo. Bez ohledu na to, nájemce daný byt dlouhodobě užívá v dobré víře, že nájem vznikl a z projevů vůle stran vyplývá, že najemní vztah existuje. Dobrou vůli dovozujeme z placení nájemného ze strany nájemce nebo z předání  bytu nájemci pronajímatelem společně s klíči. Zákon v tomto případě dává ochranu nájemci v podobě zhojení právního stavu po třech letech užívání bytu nájemcem v dobré víře, že nájem je po právu.