Dobré ráno, dnes je sobota 13.4.2024, svátek slaví Aleš, zítra Vincenc.

Kupní smlouva na internetovou doménu - vzor zdarma ke stažení

Kupní smlouva na internetovou doménu .cz - vzor ke stažení online zdarma

___

___

 

Kupní smlouva na doménu .cz - vzor zdarma

 

Smlouva o úplatném převodu doménového jména
uzavřená dle § 51 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.    Smluvní strany

jméno

adresa
jednající ...
IČ: , DIČ:
bankovní spojení: .......... banka, číslo účtu ............
(dále jen „nabyvatel“)

ID subjektu dle CZ.NIC: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
(dále jen „ID subjektu nabyvatele“)

 

a

 

jméno

datum narození

adresa

bankovní spojení: ......... banka, číslo účtu ......................


(dále jen „převádějící“)
ID subjektu dle CZ.NIC: xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(dále jen „ID subjektu převádějícího“)


II.    Předmět smlouvy

1)    Předmětem této smlouvy je trvalý a nevratný převod práv držitele k doménovým jménům druhého řádu dle odstavce II. odst. 3) z převádějícího na nabyvatele za podmínek dále stanovených touto smlouvou.
2)    Převádějící prohlašuje, že v den podpisu této smlouvy byl dle databáze společnosti CZ.NIC řádným držitelem předmětných doménových jmen uvedených v bodě II. odst. 3) této smlouvy, a prohlašuje, že mu není známo, že by na těchto doménových jménech vázla jakákoliv práva třetích osob způsobilá bránit převodu či užívání uvedených doménových jmen.
3)    Seznam převáděných doménových jmen, jež jsou předmětem této smlouvy: neco.cz.


III.    Čas plnění, místo plnění a forma plnění

1)    Nabyvatel a převádějící souhlasně sjednali, že doménová jména dle bodu II. odst. 3) této smlouvy budou převedena úplatně.
2)    Všechna doménová jména budou převedena do čtrnácti dnů od podpisu smlouvy a faktury.
3)    Převádějící nejpozději do sedmi kalendářních dnů od obdržení smluvené částky požádá o převod domén uvedených v bodě II. odst. 3) a žádost potvrdí. Převod proběhne u registrátora IGNUM, s r. o., který umožňuje převod držitele domény online.
4)    Převod doménových jmen je prováděn z ID subjektu převádějícího na ID subjektu nabyvatele. Převádějící prohlašuje, že je kontaktní a oprávněnou osobou ID subjektu převádějícího a nabyvatel prohlašuje, že je kontaktní a oprávněnou osobou ID subjektu nabyvatele.


IV.    Cena plnění

1)    Smluvní strany sjednaly smluvní cenu ve výši ....................... Kč.
2)    Způsob úhrady smluvní ceny a převodu sjednaly smluvní strany tak, že nabyvatel zaplatí smluvní cenu nejpozději do sedmi kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy.


V.    Závěrečná ujednání

1)    Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich.
2)    Právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí platnými právními normami České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3)    Změny a doplňky této smlouvy jsou platné a účinné pouze po dohodě obou smluvních stran a musí mít písemnou formu.
4)    Účastníci smlouvy shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena z jejich svobodné vůle, že žádný z nich ji neuzavíral v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto smluvní strany připojují své podpisy.

V .................... dne                           V ........... dne ………..

 

    __________________________      __________________________
    za nabyvatele                                       za převádějícího