Dobré odpoledne, dnes je pondělí 26.2.2024, svátek slaví Dorota, zítra Alexandr.

Dohoda o uznání dluhu a splátkovém kalendáři - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

 Dohoda o uznání dluhu a splátkovém kalendáři   - smlouva - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

smlouva věcného břemene dožití

 

DOHODA O UZNÁNÍ DLUHU A SPLÁTKOVÉM KALENDÁŘI

 

uzavřená ve smyslu ust. § 2053 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

 
mezi níže uvedenými smluvními stranami

 

1. ..................................................... (jméno, příjmení)
    ..................................................... (datum narození)
    ..................................................... (bytem)
 
(dále jen „věřitel“)
 
2. ..................................................... (jméno, příjmení)
    ..................................................... (datum narození)
    ..................................................... (bytem)

 

(dále jen „dlužník“)
 


Článek I.
Uznání dluhu

Dlužník prohlašuje, že na základě smlouvy o zápůjčce ze dne ........., která je přílohou této smlouvy, si půjčil na koupi automobilu od věřitele částku ........... (slovy: .......................).

Dlužník uznává  co do důvodu a výše svůj dluh ve výši ........... (slovy: ...............) ze dne ............ a prohlašuje, že věřiteli uhradí částku ..........., kterou z důvodu uvedené zápůjčky dluží nejpozději do .....................

 

Smluvní strany činní nesporným, že dlužník na dluh specifikovaný výše nic nezapaltil.

 


Článek II.
Splátkový kalendář

Dlužník se zavazuje, že svůj dluh ve výši ..............věřiteli splní v 8 splátkách, dle níže vymezeného splátkového kalendáře:

1.    splátka – datum splatnosti ......................, výše splátky ............. (slovy: ....................),
2.    splátka – datum splatnosti ......................, výše splátky ............. (slovy: ....................),
3.    splátka – datum splatnosti ......................, výše splátky ............. (slovy: ....................),
4.    splátka – datum splatnosti ......................, výše splátky ............. (slovy: ....................),
5.    splátka – datum splatnosti ......................, výše splátky ............. (slovy: ....................),
6.    splátka – datum splatnosti ......................, výše splátky ............. (slovy: ....................),
7.    splátka – datum splatnosti ......................, výše splátky ............. (slovy: ....................),
8.    splátka – datum splatnosti ......................, výše splátky ............. (slovy: ....................).

 

Splátky dluhu budou poukazovány na účet věřitele vedený u .............................., č. ú. ................................./................ nebo dlužníkem osobně proti podpisu věřitele v hotovosti.

 

Splátka je uhrazena řádně a včas, jestliže bude nejpozději v den splatnosti připsána na účet věřitele nebo předána věřiteli proti podpisu v hotovosti osobně. Dojde-li ze strany věřitele ke změně čísla účtu nebo bydliště uvedeného shora je věřitel povinen dlužníka písemně vyrozumět. Po obdržení písemného vyrozumění týkajícího se změny účtu, je dlužní povinen platit další splátky na nově uvedený účet.


Článek III.
Ztráta výhody splátek

Smluvní strany sjednávají pro případ, že dlužník nesplní některou ze splátek řádně a včas, v souladu s ust. § 1931 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, právo věřitele na vyrovnání celé pohledávky (ztrátu výhody splátek). Věřitel musí toto právo uplatnit u dlužníka písemně nejpozději do splatnosti nejblíže příští splátky.


Článek IV.
Smluvní pokuta

Dostane-li se dlužník do prodlení s některou ze splátek, je povinen zaplatit věřiteli smluvní pokutu ve výši .................- Kč za každý i započatý den prodlení s plněním této povinnosti. Smluvní pokuta je splatná následujícího dne po dni, ve kterém dlužníkovi vznikla povinnost zaplatit smluvní pokutu.

 

Dostane-li se dlužník do prodlení s některou ze splátek, je povinen zaplatit věřiteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení s plněním této povinnosti. Smluvní pokuta je splatná následujícího dne po dni, ve kterém dlužníkovi vznikla povinnost zaplatit smluvní pokutu. (2. varianta) 

 

Právo na zaplacení smluvní pokuty nevzniká, v případě, že dlužník porušení smluvní povinnosti nezavinil.

 

Zaplacením smluvní pokuty není omezena výše nároku na náhradu škody.


Článek IV.
Závěrečná ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné k právnímu jednání, že si smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

 

Splátkový kalendář je nedílnou součástí této dohody.

 

Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami

 

Změny nebo dodatky této dohody lze provádět pouze formou písemných dodatků.

 

Skutečnosti ve smlouvě blíže nespecifikované se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 


V ……… dne …………..                                                       V ……… dne …………..    

            
...…………………………………....                                     ……………........…………………….
              věřitel                                                                                                  dlužník                                                  

 

 

Příloha: Smlouva o zápůjčce ze dne ..................

 


Podpisy v dohodě o uznání dluhu je vhodné nechat úředně ověřit.

 

UTVRZENÍ DLUHU

Nový občanský zákoník oproti předchozímu občanskému zákoníku rozlišuje v závazkových vztazích zajištění a utvrzení dluhu. Dluh lze utvrdit ujednáním smluvní pokuty nebo uznáním dluhu (§ 2010 odst. 1 NOZ).

 

Uznání dluhu
Uznání dluhu se až na mále změny od původní právní úpravy neliší. Uznání dluhu bylo do 31. 12. 2013 rozděleno do právní úpravy uznání dluhu obsažené v obč. zákoníku a právní úprava uznání závazku upravené v obch. zákoníku. Nový občanský zákoník tento utvrzovací instrument sjednotil do jedné úpravy.
Uznání dluhu je jednostranné adresované právní jednání, kterým dlužník uznává vůči věřiteli svoji povinnost zaplatit dluh co do důvodu a výše. Požadavek písemné formy zde zůstal zachován.


V uznání dluhu musí být mj. vyjádřena kauza (důvod uznání). Dlužník musí dluh podrobněji specifikovat. Nestačí pouhá formulace – uznávám dluh vůči tobě.
Dlužník může uznat peněžité i nepeněžité dluhy, nesplatné dluhy stejně jako již promlčený dluh. Nově není podstatné, zda dlužník o promlčení věděl. Dlužník může uznat dluh, který již byl uznán v minulosti např. rozsudkem. K uznání dluhu ze hry nebo sázky se nepřihlíží. Uznání dluhu má vliv na závazek ručitele, jen pokud s tím ručitel vyslovil souhlas. Uzná-li dluh pouze jeden z manželů, má to účinky i vůči druhému manželovi, jde-li o případy běžné správy.


Uznáním dluhu ze strany dlužníka počne běžet nová desetiletá promlčecí doba ode dne, kdy k uznání dluhu došlo. Pokud dlužník v uznání uvede dobu, do které dluh splní, promlčí se právo za deset let od posledního dne určené doby. Určení doby, do které dlužník zaplatí dluh, nemá vliv na splatnost toho závazku.

 

Př. Dlužník má povinnost zaplatit kupní cenu do 21. 4. 2014. Dne 12. 4. 2014 uzná dluh vůči svému věřiteli a zaváže se ho splnit do 24. 6. 2015. Věřitel však nemusí čekat až do 24. 6. 2015 zda dlužník svůj dluh skutečně uhradí a hned po splatnosti závazku tj. 22. 4. 2014 se může domáhat svého práva u soudu.

 

Uznání dluhu zakládá vyvratitelnou právní domněnku o existenci dluhu v uznané výši v okamžiku tohoto uznání. V procesním řízení dochází k přenesení důkazního břemene o trvání dluhu z věřitele na dlužníka. Věřitel má před soudem výhodnější postavení, neboť nemusí prokazovat právní důvod (např. smlouvu) svého závazku. Dlužník musí přinést důkaz o tom, že jeho závazek již neexistuje nebo nikdy neexistoval.  

 

Z obchodního zákoníku byla převzata právní úprava konkludentního uznání dluhu placením úroků nebo částečným plněním, které se považují za uznání dluhu, buď do částky, z níž dlužník úroky platí, nebo do zbytku dluhu vyplývá-li to z okolností jednání dlužníka