Dobrý večer, dnes je pátek 14.6.2024, svátek slaví Roland, zítra Vít.

Dodatek ke smlouvě (změna právní úpravy) - vzor zdarma ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Dodatek ke smlouvě (změna právní úpravy) - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

___

___

Dodatek ke smlouvě


.......... (název smlouvy) .........
(dále jen „dodatek“)


 
uzavřený mezi smluvními stranami

 
Smluvní strany:
 
................... (jméno a příjmení, název)
................... (nar., IČ)
................... (bytem, společnost se sídlem)
 
dále jen „ ................ “,
 
a
 
................... (jméno a příjmení, název)
................... (nar., IČ)
................... (bytem, společnost se sídlem)
 
dále jen „ .............. “,
 
 
 
Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy ........................................... uzavřené mezi .................... a .................... dne ............................ (dále jen "smlouva") následovně:

 


Článek I.


Změna následujícího článku výše specifikované smlouvy:


Článek.....


Smluvní strany se dohodly, že právní poměr, který vznikl mezi smluvními stranami na základě shora uvedené smlouvy, stejně jako práva a povinnosti z něho vzniklé, včetně práv a povinností vzniklých z porušení shora uvedené smlouvy, se budou ode dne účinnosti tohoto dodatku řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 

Článek II.
Závěrečná ustanovení


Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.
 


V .................................... dne .........................
 
..

............................................................................................................................

............podpis ............................                                 podpis


 
 Poznámky:
 
NOZ ve své právní úpravě týkající se dodatků ke smlouvám vychází z obchodního zákoníku, jehož řešení je vstřícnější praktické potřebě. Pro změnu nebo zrušení smlouvy uzavřené v písemné formě, vyžaduje NOZ písemnou formu, jen pokud se tak smluvní strany dohodly.

 

 

Vyžaduje-li zákon pro daný typ smlouvy určitou formu, lze jeho obsah měnit projevem vůle stran v téže nebo přísnější formě. Pokud strany uzavřou smlouvu v písemné formě na základě jejich předchozího ujednání, lze obsah smlouvy změnit i v jiné formě než v písemné. To neplatí, bylo-li toto právo dohodou smluvních stran vyloučeno. (§ 564 NOZ).

 

Tento vzor lze použít k doplnění jakéhokoli smlouvy. Dodatek ke smlouvě by měl být vyhotoven ve dvou vyhotoveních - pro každou smluvní stranu jedno vyhotovení. Je na místě zvážit i případné úřední ověření podpisů smluvních stran.