Nacházíte se: Zbynekmlcoch.cz Vzory, tiskopisy Občanské právo Dodatek ke smlouvě (změna právní úpravy) - vzor zdarma ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Sponzorované odkazy:

  • Luštitelské časopisy

Slovník - hledej:

lékařský
cizí slova
česko-anglický
anglicko-český

Předpověď počasí

Počasí dnes Počasí zítra Počasí pozítří
Další dny...

Vyzkoušejte:

SMS ZDARMA

T-mobile
Telefonica O2

Počet stránek v systému

7307

Náklady na aktualizaci vzorů podle nového občanského zákoníku 2014 jsou velmi vysoké. V případě využití vzoru pro Vaši potřebu velmi uvítáme případný (byť i minimální) dar na účet č. 2500220711 / 2010. Dar můžete poslat i přes PLATEBNÍ BRÁNU
Předem velice děkujeme.

Dodatek ke smlouvě (změna právní úpravy) - vzor zdarma ke stažení - nový občanský zákoník 2014 Email
Středa, 12. únor 2014 | Vložil: Mgr. Veronika Křížová (právník) | Zobrazeno: 10235x

Dodatek ke smlouvě (změna právní úpravy) - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

___

___

Dodatek ke smlouvě


.......... (název smlouvy) .........
(dále jen „dodatek“)


 
uzavřený mezi smluvními stranami

 
Smluvní strany:
 
................... (jméno a příjmení, název)
................... (nar., IČ)
................... (bytem, společnost se sídlem)
 
dále jen „ ................ “,
 
a
 
................... (jméno a příjmení, název)
................... (nar., IČ)
................... (bytem, společnost se sídlem)
 
dále jen „ .............. “,
 
 
 
Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy ........................................... uzavřené mezi .................... a .................... dne ............................ (dále jen "smlouva") následovně:

 


Článek I.


Změna následujícího článku výše specifikované smlouvy:


Článek.....


Smluvní strany se dohodly, že právní poměr, který vznikl mezi smluvními stranami na základě shora uvedené smlouvy, stejně jako práva a povinnosti z něho vzniklé, včetně práv a povinností vzniklých z porušení shora uvedené smlouvy, se budou ode dne účinnosti tohoto dodatku řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 

Článek II.
Závěrečná ustanovení


Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.
 


V .................................... dne .........................
 
..

............................................................................................................................

............podpis ............................                                 podpis


 
 Poznámky:
 
NOZ ve své právní úpravě týkající se dodatků ke smlouvám vychází z obchodního zákoníku, jehož řešení je vstřícnější praktické potřebě. Pro změnu nebo zrušení smlouvy uzavřené v písemné formě, vyžaduje NOZ písemnou formu, jen pokud se tak smluvní strany dohodly.

 

 

Vyžaduje-li zákon pro daný typ smlouvy určitou formu, lze jeho obsah měnit projevem vůle stran v téže nebo přísnější formě. Pokud strany uzavřou smlouvu v písemné formě na základě jejich předchozího ujednání, lze obsah smlouvy změnit i v jiné formě než v písemné. To neplatí, bylo-li toto právo dohodou smluvních stran vyloučeno. (§ 564 NOZ).

 

Tento vzor lze použít k doplnění jakéhokoli smlouvy. Dodatek ke smlouvě by měl být vyhotoven ve dvou vyhotoveních - pro každou smluvní stranu jedno vyhotovení. Je na místě zvážit i případné úřední ověření podpisů smluvních stran.

 

 
Share on Myspace
Chci se zeptat, diskutovat...
Dům bylinek
CHORVATSKO - dovolená za neuvěřitelné ceny
--------------------------------------- BIOPOTRAVINY ESHOP
---------------------------------------
Přidat odkaz
Bezplatná právní poradna

Psychotesty online

Alkoholik

Kuřákova plíce

Moje starosti

Příznaky a projevy nemocí

Bylinky pro všechny