Dobré ráno, dnes je středa 21.2.2024, svátek slaví Lenka, zítra Petr.

Dodatek ke smlouvě - vzor zdarma ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Dodatek ke smlouvě - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

 Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

 

Dodatek ke smlouvě
vzor

.......... (název smlouvy) .........

(dále jen „dodatek“)

 

uzavřený mezi smluvními stranami


 

Smluvní strany:

 

................... (jméno a příjmení, název)

................... (nar., IČ)

................... (bytem, společnost se sídlem)

 

dále jen „ ................ “,

 

a

 

................... (jméno a příjmení, název)

................... (nar., IČ)

................... (bytem, společnost se sídlem)

 

dále jen „ .............. “,

 

 

 

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy ........................................... uzavřené mezi .................... a .................... dne ............................ (dále jen "smlouva") následovně:

 

 

 

 

Článek I.

 

Změna následujících článků výše specifikované smlouvy:

 

článek 4, odst. 5

........................................................................................................................................

 

článek 7

........................................................................................................................................

 

 


Článek II.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.


 

Pokud jde o změnu smlouvy, uplatní se princip dosavadního obchodního zákoníku, že i pro změnu nebo zrušení smlouvy, která byla uzavřená v písemné formě, se písemná forma vyžaduje, jen pokud se tak smluvní strany dohodly. Ovšem tento princip se na rozdíl ode dneška uplatní bez rozdílu u vztahů mezi podnikateli i nepodnikateli.

Pokud se strany rozhodnou měnit obsah smlouvy, můžou nastat v zásadě dvě situace. V prvním případě, kdy pro daný typ smlouvy zákon předepisuje písemnou formu, musí být dodržena i u případných dodatků ke smlouvě. V druhém případě, kdy zákon zvláštní formu nestanoví, je pro daný typ smluvního ujednání dostačující forma ústní a forma dodatku ke smlouvě je ponechána na vůli stran. V druhém z uvedených případů tedy platí, není-li výslovně ve smlouvě stanoveno, že je možné ji měnit pouze ve formě písemných dodatků, je možné ji změnit i pouhou ústní dohodou.

Zdroj: http://www.penize.cz/podnikani/256784-novy-obcansky-zakonik-zmena-smlouvy-obchodni-podminky-a-neumerne-zkraceni

Pokud jde o změnu smlouvy, uplatní se princip dosavadního obchodního zákoníku, že i pro změnu nebo zrušení smlouvy, která byla uzavřená v písemné formě, se písemná forma vyžaduje, jen pokud se tak smluvní strany dohodly. Ovšem tento princip se na rozdíl ode dneška uplatní bez rozdílu u vztahů mezi podnikateli i nepodnikateli.

Pokud se strany rozhodnou měnit obsah smlouvy, můžou nastat v zásadě dvě situace. V prvním případě, kdy pro daný typ smlouvy zákon předepisuje písemnou formu, musí být dodržena i u případných dodatků ke smlouvě. V druhém případě, kdy zákon zvláštní formu nestanoví, je pro daný typ smluvního ujednání dostačující forma ústní a forma dodatku ke smlouvě je ponechána na vůli stran. V druhém z uvedených případů tedy platí, není-li výslovně ve smlouvě stanoveno, že je možné ji měnit pouze ve formě písemných dodatků, je možné ji změnit i pouhou ústní dohodou.

Zdroj: http://www.penize.cz/podnikani/256784-novy-obcansky-zakonik-zmena-smlouvy-obchodni-podminky-a-neumerne-zkraceni

 

 

V .................................... dne .........................

 

 

 

 

............................................................................................................................

............podpis ............................                                 podpis

 

 


Poznámky:

 

NOZ ve své právní úpravě týkající se dodatků ke smlouvám vychází z obchodního zákoníku, jehož řešení je vstřícnější praktické potřebě. Pro změnu nebo zrušení smlouvy uzavřené v písemné formě, vyžaduje NOZ písemnou formu, jen pokud se tak smluvní strany dohodly.


Vyžaduje-li zákon pro daný typ smlouvy určitou formu, lze jeho obsah měnit projevem vůle stran v téže nebo přísnější formě. Pokud strany uzavřou smlouvu v písemné formě na základě jejich předchozího ujednání, lze obsah smlouvy změnit i v jiné formě než v písemné. To neplatí, bylo-li toto právo dohodou smluvních stran vyloučeno. (§ 564 NOZ).


Tento vzor lze použít k doplnění jakéhokoli smlouvy. Dodatek ke smlouvě by měl být vyhotoven ve dvou vyhotoveních - pro každou smluvní stranu jedno vyhotovení. Je na místě zvážit i případné úřední ověření podpisů smluvních stran.

 

okud jde o změnu smlouvy, uplatní se princip dosavadního obchodního zákoníku, že i pro změnu nebo zrušení smlouvy, která byla uzavřená v písemné formě, se písemná forma vyžaduje, jen pokud se tak smluvní strany dohodly. Ovšem tento princip se na rozdíl ode dneška uplatní bez rozdílu u vztahů mezi podnikateli i nepodnikateli.

Pokud se strany rozhodnou měnit obsah smlouvy, můžou nastat v zásadě dvě situace. V prvním případě, kdy pro daný typ smlouvy zákon předepisuje písemnou formu, musí být dodržena i u případných dodatků ke smlouvě. V druhém případě, kdy zákon zvláštní formu nestanoví, je pro daný typ smluvního ujednání dostačující forma ústní a forma dodatku ke smlouvě je ponechána na vůli stran. V druhém z uvedených případů tedy platí, není-li výslovně ve smlouvě stanoveno, že je možné ji měnit pouze ve formě písemných dodatků, je možné ji změnit i pouhou ústní dohodou.

Zdroj: http://www.penize.cz/podnikani/256784-novy-obcansky-zakonik-zmena-smlouvy-obchodni-podminky-a-neumerne-zkraceni