Dobrý večer, dnes je úterý 20.2.2024, svátek slaví Oldřich, zítra Lenka.

Darování pro případ smrti - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Smlouva o darování pro případ smrti - vzor ke stažení online zdarma, náležitosti darovací smlouvy

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

 

DAROVÁNÍ PRO PŘÍPAD SMRTI

 
 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli podle ust. § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 

 

I. Smluvní strany

 

Jméno, Příjmení……………………………

bytem ………………………………………
datum narození.…………………………….

(dále jen „dárce“)


a

 

Jméno, Příjmení……………………………

bytem ………………………………………
datum narození.…………………………….

(dále jen „obdarovaný“)


 tuto smlouvu o darování pro případ smrti  
 
II.
Prohlášení dárce

 

1.    Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. st........ , zastavěná plocha a nádvoří, o výměře ............. m2, jehož součástí je budova č. p. ............, a pozemku parc. č. ..................., zahrada, o výměře .......... m2, vše nacházející se v k.ú. ..........., obec ..........., okres ......., zapsané na listu vlastnictví č. ......, u Katastrálního úřadu pro ........, katastrální pracoviště .....................

 

2.    Dárce nabyl vlastnické právo k nemovitým věcem uvedeným v článku II. odst. 1 této smlouvy na základě kupní smlouvy ze dne ................

 

III.
Předmět smlouvy


1.    Dárce touto smlouvou daruje obdarovanému pro případ své smrti a za podmínky specifikované v čl. IV. této smlouvy všechny výše uvedené nemovité věci, a to pozemek parc. č. st........ , zastavěná plocha a nádvoří, o výměře ............. m2, jehož součástí je budova č. p. ............; a pozemek parc. č. ..................., zahrada, o výměře .......... m2, vše nacházející se v k.ú. ..........., obec ..........., okres ......., zapsané na listu vlastnictví č. ......, u Katastrálního úřadu pro ........, katastrální pracoviště ....................., a to se všemi součástmi a příslušenstvím včetně trvalých porostů na pozemcích vysázených do výlučného vlastnictví obdarovaného.

 

2.    Obdarovaný všechny výše uvedené nemovité věci za stanovených podmínek do svého výlučného vlastnictví tímto bez výhrad přijímá.

 

IV.
Darování s podmínkou

 

1.    Dárce bezplatně daruje obdarovanému všechny nemovité věci uvedené v čl. II. odst. 1 této smlouvy pod podmínkou, že obdarovaný dárce přežije.


2.    K převodu vlastnického práva k nemovitým věcem vymezeným v čl. II. odst. 1 této smlouvy dojde až po smrti dárce, za podmínky že obdarovaný dárce přežije, přičemž obdarovaný nabude vlastnické právo k předmětným nemovitým věcem až vkladem práva do veřejného seznamu vedeného příslušným katastrálním úřadem.


V.
Ustanovení o listině o vzdání se práva


1.    Dárce se zavazuje při podpisu této smlouvy předat obdarovanému listinu o výslovném vzdání se práva dárce dar odvolat, která je nedílnou přílohou této smlouvy.

 

2.    Obdarovaný se zavazuje tuto listinu od dárce přijmout.


VI.
Platnost a účinnost smlouvy


1.    Smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

 

2.    Smlouva nabude účinnosti až ke dni smrti dárce za podmínky, že jej obdarovaný přežije.


VI.
Závěrečná ustanovení

 

1.    Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každý z účastníků této smlouvy a jedno vyhotovení s opatřenými úředně ověřenými podpisy smluvních stran bude určeno pro účely vkladové řízení u příslušného katastrálního úřadu.  


2.    Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.


3.    Práva a povinnosti zde neupravené se řídí příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


4.    Dárce a obdarovaný shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

 

 


V.............. dne ..............                          V.............. dne ..............

 


 ...........................                                           ...........................
       dárce                                                          obdarovaný

 


 

Listina o vzdání se práva dar odvolat

 

Já, níže podepsaný dárce ………………………, nar. ..................... bytem...................................  pořizuji po zralé úvaze tuto listinu o vzdání se práva dar odvolat:

 

 
 
Čl. I.


Výslovně se vzdávám práva odvolat dar (nemovité  věci), a to pozemek parc. č. st........ , zastavěná plocha a nádvoří, o výměře ............. m2, jehož součástí je budova č. p. ............; a pozemek parc. č. ..................., zahrada, o výměře .......... m2, vše nacházející se v k.ú. ..........., obec ..........., okres ......., zapsané na listu vlastnictví č. ......, u Katastrálního úřadu pro ........, katastrální pracoviště, které jsem se prostřednictvím smlouvy o darování pro případ smrti ze dne..................... zavázal bezplatně darovat obdarovanému ......................... nar. .................... bytem ..........................................
 
V ………… dne …………..
 
 
 
Podpis: ………………………
(dárce)

 

 

Potvrzuji přijetí této listiny

 

V................ dne ...................

 
Podpis: ............................

(obdarovaný)

 


Poznámky:

Smlouva o darování pro případ smrti musí být pod sankcí neplatnosti takové smlouvy doplněna o listinu o vzdání se práva dárce dar odvolat. Zároveň je nutné, je-li předmětem daru nemovitá věc, pnavíc pořídit jedno vyhotovení s úředně ověřenými podpisy smluvních stran, které bude použito obdarovaným po smrti dárce pro účely vkladu vlastnického práva do veřejného seznamu (katastru nemovitostí).


 

Smlouva o darování pro případ smrti
Darování pro případ smrti je právním institutem, jehož právní účinky nastanou až v případě smrti dárce. Tento projev vůle dárce je velmi blízky odkazu. Rozdíl mezi darováním pro případ smrti a odkazem spočívá v tom, že odkaz lze kdykoli odvolat, ale darování pro případ smrti odvolat nelze. Tím je posíleno očekávání obdarovaného, že dárcem uvedený dar po smrti dárce dostane do svého vlastnictví. Tedy dárce může obdarovanému dar předat již při uzavření darovací smlouvy nebo obdarovaný dar dostane až po smrti dárce. Vlastnické právo k daru nabude vždy až k smrti zůstavitele.

Aby darování pro případ smrti bylo platné, musí být splněny určité podmínky. Darování pro případ smrti je oproti odkazu dvoustranným právním jednáním, v rámci kterého se dárce výslovně vzdá práva dar odvolat a obdarovaný dar příjme. Dar, který dárce hodlá po své smrti přenechat obdarovanému, musí skutečně existovat.
Darování pro případ smrti musí být ve smyslu ust. § 2057 odst. 2 NOZ učiněno v písemné formě a dárce musí odevzdat obdarovanému listinu o vzdání se práva dar odvolat. Dle komentáře může být tato listina o vzdání se práva dárce dar odvolat i součástí darovací smlouvy. Účinky takovéto darovací smlouvy nastanou až za předpokladu, že obdarovaný dárce přežije.

Bude-li darování pro případ smrti postrádat náležitosti pro posouzení takového darování jako smlouvy (§ 2063 NOZ), tj. především bude chybět zřeknutí se dárce dar odvolat, které bude projeveno na samostatné listině nebo vtěleno do smlouvy, bude takového darování pro případ smrti dále posuzováno jako odkaz. V případě, že nebudou splněny ani formální náležitosti pro odkaz (např. nepůjde o pořízení pro případ smrti), bude i odkaz posuzován jako neplatný. V takovém případě, třetí osoba, která má věc u sebe, je povinna po smrti zůstavitele věc vrátit do pozůstalosti.

Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE

 

Darování pro případ smrti je právním institutem, jehož právní účinky nastanou až v případě smrti dárce. Tento projev vůle dárce je velmi blízky odkazu. Rozdíl mezi darováním pro případ smrti a odkazem spočívá v tom, že odkaz lze kdykoli odvolat, ale darování pro případ smrti odvolat nelze. Tím je posíleno očekávání obdarovaného, že dárcem uvedený dar po smrti dárce dostane do svého vlastnictví. Tedy dárce může obdarovanému dar předat již při uzavření darovací smlouvy nebo obdarovaný dar dostane až po smrti dárce. Vlastnické právo k daru nabude vždy až k smrti zůstavitele.


Aby darování pro případ smrti bylo platné, musí být splněny určité podmínky. Darování pro případ smrti je oproti odkazu dvoustranným právním jednáním, v rámci kterého se dárce výslovně vzdá práva dar odvolat a obdarovaný dar příjme. Dar, který dárce hodlá po své smrti přenechat obdarovanému, musí skutečně existovat.

Darování pro případ smrti musí být ve smyslu ust. § 2057 odst. 2 NOZ učiněno v písemné formě a dárce musí odevzdat obdarovanému listinu o vzdání se práva dar odvolat. Dle komentáře může být tato listina o vzdání se práva dárce dar odvolat i součástí darovací smlouvy. Účinky takovéto darovací smlouvy nastanou až za předpokladu, že obdarovaný dárce přežije.


Bude-li darování pro případ smrti postrádat náležitosti pro posouzení takového darování jako smlouvy (§ 2063 NOZ), tj. především bude chybět zřeknutí se dárce dar odvolat, které bude projeveno na samostatné listině nebo vtěleno do smlouvy, bude takového darování pro případ smrti dále posuzováno jako odkaz. V případě, že nebudou splněny ani formální náležitosti pro odkaz (např. nepůjde o pořízení pro případ smrti), bude i odkaz posuzován jako neplatný. V takovém případě, třetí osoba, která má věc u sebe, je povinna po smrti zůstavitele věc vrátit do pozůstalosti.