Dobré odpoledne, dnes je pátek 12.7.2024, svátek slaví Bořek, zítra Markéta.

Žaloba náhrada škody - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Žaloba na náhradu škody - vzor, formulář tiskopis ke stažení online zdarma

Vzor je vytvořen dle nového občanského zákoníku 2014.

 

ŽALOBA O NÁHRADU ŠKODY

 

Okresní soud Prachatice
Pivovarská 3
383 18 Prachatice

 

 

 

Žalobkyně:     Romana Skočdopolová, r.č. 795428/4123, bytem Hrdinů 47, Prachatice

 


Žalovaný:     MUDr. Petr Mlynář, IČ: 85989562, r.č. 810516/8961, bytem Pod Jezem 658, Prachatice

 

 

 

 

 

Žaloba o náhradu škody

 

 

 

 

 

Přílohy:
Daňový doklad ze dne 3. 2. 2014
Regulační poplatek u lékaře ze dne 4. 2. 2014
Výpis z registrů ekonomických subjektů
Kopie výzvy k náhradě škody ze dne 6. 2. 2014
Doklad o doručení písemnosti

 

 


I.

Žalovaný je lékařem, který provozuje svou stomatologickou ordinaci na adrese Ruská 34, Prachatice. Prostory ordinace se sestávají ze samotné ordinace a čekárny. Žalobkyně je klientkou žalovaného a pravidelně jej navštěvuje za účelem vyšetření. Dne 4. 2. 2014 v 10:00 hod. se žalobkyně dostavila do výše uvedené ordinace za účelem vyšetření. Předtím si odložila v čekárně na věšák svůj nový kožich, jež zakoupila 3. 2. 2014 za cenu 5.300,- Kč. Po vyšetření a po návratu do čekárny, kde již nebyl žádný pacient, zjistila, že její odložený kožich někdo odcizil.

 

 

Důkaz:
Daňový doklad ze dne 3. 2. 2014
Regulační poplatek u lékaře ze dne 4. 2. 2014

 

 

II.

Žalobkyni vznikla škoda spočívající ve výši 5.300,- Kč, což je pořizovací cena kožichu. Dle ustanovení § 2945 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, je-li s provozováním nějaké činnosti zpravidla spojeno odkládání věcí a byla-li věc odložena na místě k tomu určeném nebo na místě, kam se takové věci obvykle ukládají, nahradí provozovatel poškození, ztrátu nebo zničení věci, tomu, kdo ji odložil, popřípadě vlastníku věci.
Žalovaný je zároveň i provozovatelem zdravotnického zařízení ve smyslu výše citovaného ustanovení a tudíž odpovídá žalobkyni za škodu vzniklou na ztrátě kožichu.

 

Důkaz:
Výpis z registrů ekonomických subjektů

 

III.


Žalobkyně dne 6. 2. 2014 uplatnila své právo na náhradu škody doporučeným dopisem adresovaným žalovanému jakožto provozovateli stomatologického zařízení. Ve výzvě k náhradě škody žalobkyně vyzvala žalovaného k úhradě škody za nový kožich ve výši 5.300,- Kč, kdy stanovila žalovanému lhůtu k úhradě v délce čtrnácti dnů od doručení výzvy.
Žalovaný však ve stanovené lhůtě škodu žalobkyni neuhradil.

 

Důkaz:
Kopie výzvy k náhradě škody ze dne 6. 2. 2014
Doklad o doručení písemnosti

 

IV.

 

Vzhledem k výše uvedenému žalobkyně navrhuje, aby nadepsaný soud vydal tento

 

r o z s u d e k :

 

I.    Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku ve výši 5.300,- Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku.


II.    Žalovaný je povinen nahradit žalobkyni náklady řízení do 3 dnů od právní moci rozsudku.

 

 

 

...........................................................
Romana Skočdopolová

 

 

 


Žalobce zašle soudu žalobu ve dvou vyhotoveních společně s jejími přílohami. Žalobce je povinen zaplatit soudní poplatek ve výši stanovené zákonem o soudních poplatcích. Nárokuje-li žalobce zaplacení peněžité částky a právo na její zaplacení vyplývá již z žalobcem uvedených skutečností, může navrhnout soudu, aby nenařizoval jednání a vydal platební rozkaz.

 

 


 

 

Je-li předmětem žaloby škoda na odložené věci, odpovídá za škodu provozovatel bez ohledu na zavinění či porušení právních povinností. Podmínkou je, aby ten, jehož věc byla poškozena, ztracena nebo zničena, odložil věc v místě k tomu určeném nebo na místě kam se takové věci obvykle ukládají.

 

Př. Pan Jaroslav se stavil v hospodě na jedno pivo, a protože měl velkou žízeň, odložil si svůj kabát na lavici místo na věšák k tomu určený. Poté, co se vrátil z toalet, zjistil, že jeho kabát je pryč a ani jinde v hospodě ho nenašel. V tomto případě, nebude provozovatel hospody odpovídat panu Jaroslavovi za škodu na kabátu, neboť si jej neodložil na místo k tomu určené.

 

Provozovatel podniku má právo vyhradit si pro věci, které návštěvníci v jeho podniku odkládají, určité místo a tím se zprošťuje odpovědnost za ztrátu věcí odložených hostem jinam.

 

Vyhradí-li provozovatel pro odložení věcí určité místo, má toto určené místo přednost při odkládání věcí, před odložením věcí na místo obvyklé.

 

Odpovědnosti provozovatele za škodu na odložených věcech se nelze zprostit jednostranným prohlášení (např. „za odložené věci neručíme“). Pokud např. lékař má v čekárně uvedeno, aby si pacienti odložené věci brali s sebou do ordinace a pacient tak neučiní, nebude lékař za tuto škodu pacientovi odpovídat.

 

Nový občanský zákoník přinesl změnu vztahující se k limitu odpovědnosti provozovatele. Stará právní úprava říkala, že za klenoty, peníze a jiné cennosti se odpovídá jen do výše stanovené prováděcí vyhláškou. Nový občanský zákoník však žádnou hranici pro tyto cennosti nestanoví. Tedy provozovatel bude odpovídat za celou škodu.

 

Dále NOZ stanoví poškozenému, aby své právo na náhradu škody uplatnil do patnácti dnů po dni, kdy se o škodě musel dozvědět. Nespojuje však s touto lhůtu prekluzi, tzn., pokud poškozený právo na náhradu škody u provozovatele uplatnil po uplynutí patnáctidenní lhůty, je na provozovateli, aby u soudu namítl promlčení.