Dobré odpoledne, dnes je pátek 12.7.2024, svátek slaví Bořek, zítra Markéta.

Žaloba na uhrazení škody za odloženou věc - vzor zdarma ke stažení

Uplatnění nároku na náhradu škody vzniklé na odložené věci - formulář zdarma ke stažení.

 

 

Co se týče škody na odložených věcech, tak jako i v jiných případech, je nejlepší cesta domluvit se na mimosoudním vyrovnání. Je to pro obě strany snazší a schůdnější. Pokud ale není zbytu, můžete použít níže uvedenou žalobu na uhrazení škody na odložených věcech.


Jaroslav Krkavý
restaurace U Skota
Horní 1
415 01 Teplice

V Teplicích 12. 9. 2006

Uplatnění náhrady škody na odložených věcech


Vážený pane Krkavý,

Dne 2. 9.2007 jsem navštívil Vámi provozovanou restauraci U Skota. Na jeden z věšáků jsem si odložil koženou bundu značky Marlboro. Po zaplacení účtu a před odchodem z restaurace jsem zjistil, že bunda byla odcizena.

Okamžitě jsem informoval číšníka pana Malého a odcizení jsem také ohlásil na Obvodním oddělení Policie ČR.

Odcizená bunda byla nová, zakoupil jsem ji 1. 8. 2007 v obchodě Marlboro Fashion, Na příkopě 21 v Praze za 9.980,- Kč. Kopie paragonu tuto skutečnost dokládá a je přiložena k tomuto dopisu.

V zákonné lhůtě tímto u Vás uplatňuji nárok na náhradu škody na odložených věcech, podle § 433 a následujících Občanského zákoniku, v celkové výši 9.980,- Kč (slovy: Devěttisíc devětset odsmdesát Kč).

Částku 9.980,- Kč uhraďte poštou na níže uvedenou adresu do 10 dnů od doručení tohoto dopisu. Pokud mi předmětnou částku neuhradíte budu nucen domáhat se svého nároku právní cestou, která by i pro Vás znamenala další náklady.

S pozdravem

V Teplicích 12. 9. 2006

Petr Pavel
Dolní 424
41501 Teplice

 

 


Poznámky ke vzoru:

Odpovědnost za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech je upravena v § 433 a následnujících Občanského zákoníku.

Je-li s provozováním nějaké činnosti zpravidla spojeno odkládání věcí, odpovídá ten, kdo ji provozuje, fyzické osobě za škodu na věcech odložených na místě k tomu určenému nebo na místě, kam se obvykle odkládají. Věšák v restauraci nepochybně je místem kam se obvykle ošacení odkládá. Podobně i spodní úložný prostor autobusu - pokud se z něj něco ztratí, odpovídá za věc doprovace a to od chvíle zakoupení jízdenky.

Odpovědnosti se nelze zprostit jednostranným prohlášením ani dohodou. Proto cedulky oznamující, že za odložené věci se neručí nemohou odpovědnost provozovatele omezit ani vyloučit.

Právo na náhradu škody musí být uplatněno u provozovatele bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno nejpozději patnáctého dne po dni, kdy se poškozený o škodě dozvěděl. (§ 436 Občanského zákoníku)