Dobré dopoledne, dnes je středa 17.4.2024, svátek slaví Rudolf, zítra Valérie.

Žádost o smazáních osobních údajů z databáze - vzor ke stažení

Žádost o vyřazení osobních údajů z počítačové databáze - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

___
___
Žádost o vyřazení osobních údajů z databáze


Moje jméno a příjmení
Moje adresa
Můj telefon a e-mail

Název společnosti
IČ společnosti
Adresa společnostiPraha, 1. června 2010

Žádost o vyřazení osobních údajů z databáze

Dne ......... jsem od Vás obdržel reklamní katalog s nabídkou oblečení. Nevím, kde jste získali mé osobní údaje, ale žádám, abyste je ze všech databází, které vedete, v souladu s § 5 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, odstranili a reklamní materiály mi nadále nezasílali. Zákaznické číslo vytištěné u mé adresy na katalogu je …….. Pokud bude zasílání Vašich reklamních materiálů na moji adresu pokračovat, budu nucen obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.


S pozdravem

..............................................

(vlastnoruční podpis)Přílohy:
například kopie první strany reklamního katalogu s adresou


Kdy je tento vzor vhodný?

Vzor lze využít v situaci, kdy člověk zjistí, že někdo zpracovává neoprávněně (nebo oprávněně, ale proti jeho vůli) jeho osobní údaje.


Jak tento vzor využít?

Ochranu osobních údajů upravuje především zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Zpracovávání osobních údajů v různých databázích je dnes běžnou součástí života. V některých případech jsou osobní údaje osob zpracovávány přímo na základě zákona (např. evidence obyvatel, katastr nemovitostí, poskytování většiny bankovních služeb apod.)

V některých případech ovšem může každý spotřebitel ovlivnit, jestli budou jeho osobní údaje zpracovávány nebo ne. Jedná se zejména o případy, kdy jsou její osobní údaje zpracovávány v různých marketingových databázích, především za účelem nabízení výrobků a služeb. Nejčastějším takovým zpracováním jsou případy, kdy byly osobní údaje získány z veřejného seznamu (např. z telefonního seznamu, z katastru nemovitostí apod.) nebo v souvislosti s činností daného obchodníka – správce osobních údajů (např. si spotřebitel u něj již něco kupoval a předal mu při té příležitosti osobní údaje).

Takové zpracování osobních údajů je většinou v souladu se zákonem, ale pokud s tímto vysloví spotřebitel svůj nesouhlas, pak musí dotyčný obchodník jeho osobní údaje z databáze odstranit (viz § 5 odst. 5 zákona o ochraně osobních údajů). Pokud by tak neučinil, jednalo by se o porušení zákona a spotřebitel by se mohl obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Nesouhlas s dalším zpracováním osobních údajů je nutné vyslovit dle zákona písemně. To se může stát buď dopisem (doporučeným) nebo i e-mailovou zprávou na adresu toho, kdo databázi vede.


Upozornění

Osobním údajem jsou všechny informace o dané osobě, pokud je z těchto informací určená nebo určitelná. Nejedná se tedy pouze o osobní údaje klasické, jako je jméno, adresa, rodné číslo, datum narození apod., ale i o všechny další informace, které jsou propojitelné s těmito údaji. Osobními údaji tak bude například kamerový záznam osob v bytovém domě, údaje o vlastnictví nemovitostí z katastru nemovitostí, údaje o jednotlivých platbách platebními kartami, údaje o výpůjčkách knih v knihovně atd.

Ten, kdo určil účel a prostředky zpracování osobních údajů, se nazývá správce osobních údajů. Správce může osobní údaje zpracovávat sám nebo tím pověřit zpracovatele. Zpracováním osobních údajů se pak myslí široký okruh činností, jakými lze s osobními údaji nakládat (shromažďovat je, předávat, používat, upravovat atd.) Subjektem údajů je pak fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány.

Společnosti, které zasílají reklamní letáky, zpracovávají osobní údaje často na základě tzv. „zákaznických čísel“, které bývají vytištěna u adresy na daném katalogu. Pro urychlení odstranění osobních údajů z databáze je při komunikaci vhodné sdělit i toto číslo.


Důležité zákony a dokumenty

Zákon o ochraně osobních údajů, č. 101/2000 Sb.


Obecná doporučení

Před využitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vzor vhodný pro konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text je nutné vždy vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat, respektive orazítkovat, převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Pro spotřebitele znalé svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.