Dobré ráno, dnes je úterý 28.5.2024, svátek slaví Vilém, zítra Maxmilián a Maxim.

Žádost o slevu pro vadu zboží nebránící jeho užívání - vzor

Žádost o slevu pro vady výrobku nebránící jeho užívání - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online
___
___Žádost o slevu z kupní ceny pro vadu výrobku nebránící používání věci


Moje jméno a příjmení
Moje ulice
Moje PSČ a adresa
Můj telefon a e-mail

Jméno a příjmení prodávajícího (či název firmy)
IČ prodávajícího
Ulice prodávajícího
PSČ a adresa prodávajícíhoPraha, 1. června 2010

Uplatnění práva na slevu pro rozpor s kupní smlouvou

Vážení,

dne ….. jsem ve Vašem internetovém obchodě objednala pračku značky SuperClean v ceně 18 000 Kč. Pračka mi bohužel byla doručena s několika škrábanci na levé straně, což bylo ihned při předání nahlášeno zásilkové službě.

Vzhledem k tomu, že v naší dosavadní vzájemné emailové komunikaci jste mne informovali, že tuto vadu nejste schopni odstranit opravou, uplatňuji v souladu s § 616 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, právo na slevu ve výši 500 Kč, která dle mého názoru odpovídá rozsahu vady, jež jinak nebrání používání věci k zamýšlenému účelu.

Žádám Vás o zaslání této částky na mou adresu nebo na účet č. ......................., a to nejpozději do 30 kalendářních dnů od doručení této žádosti.


S pozdravem

..............................................

(vlastnoruční podpis)


Přílohy:
Kopie kupního dokladu, fotografie škrábancůKdy je tento vzor vhodný?

Spotřebitel zakoupí věc a následně se ukáže, že již při převzetí měla neodstranitelnou vadu. Jedná se o tzv. rozpor s kupní smlouvou. Rozporem s kupní smlouvou je podle zákona také skutečnost, že věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané. Dále je rozporem s kupní smlouvou, když věc nemá jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti či neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí, nebo pro který se věc obvykle používá.


Jak tento vzor využít?

Právo z rozporu s kupní smlouvou uplatněte u prodávajícího. Je-li vada, která byla na věci již při převzetí, neodstranitelná, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Tento vzor využijte tehdy, jestliže se rozhodnete využít svého práva na poskytnutí slevy a nechcete od smlouvy odstoupit. Je-li vada odstranitelná, použijte vzor Rozpor s kupní smlouvou: Vada výrobku. Zákon pracuje s termínem „přiměřená sleva“, který dále nedefinuje. Je vhodné, aby se spotřebitel s prodávajícím na výši slevy dohodli. Nedojde-li k uzavření dohody, musel by o výši slevy v konkrétním případě na návrh jedné ze stran rozhodnout soud.


Upozornění

Pokud se rozpor objeví do 6 měsíců od převzetí věci, má se za to, že existoval již při převzetí, leda by se prokázal opak, například znalec by se tak vyjádřil, anebo by tomu odporovala zjevná povaha věci, například by kupující sotva kupoval mrtvé akvarijní rybičky.

Vzhledem k tomu, že uplatnění rozporu s kupní smlouvou je podle zákona reklamačním řízením, musí být vyřízeno nejpozději do 30 kalendářních dní.

Obdobně lze nárokovat právo na přiměřenou slevu rovněž v případě, kdyby se na zakoupené věci kdykoliv během 24 měsíční záruční doby vyskytla vada, jež nebrání jejímu řádnému užívání a spotřebitel by neměl zájem od smlouvy odstoupit.


Související dokumenty, se kterými je vhodné se seznámit

Občanský zákoník, zákon č. 40/1964 Sb. (§ 616 a následující)
Zákon o ochraně spotřebitele, č. 634/1992 Sb. (§ 19)


Obecná doporučení

Před využitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vzor vhodný pro konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text je nutné vždy vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Pro spotřebitele znalé svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.