Dobré odpoledne, dnes je pátek 12.7.2024, svátek slaví Bořek, zítra Markéta.

Uplatnění rozporu s kupní smlouvou - vzor ke stažení zdarma

Uplatnění rozporu s kupní smlouvou - vzor reklamace ke stažení zdarma

___
___Uplatnění rozporu s kupní smlouvou


Moje jméno a příjmení

Moje adresa

Můj telefon a e-mailJméno a příjmení prodávajícího (či název firmy)

IČ prodávajícího

Adresa prodávajícího nebo záručního servisuPraha, 1. června 2010

Uplatnění rozporu s kupní smlouvouVážení,

dne .......... jsem ve Vaší provozovně v ulici Blikací ve Světlově zakoupil kočárek zn. Harantov typ Kinder. Česká obchodní inspekce nařídila stažení tohoto výrobku, neboť obsahuje nebezpečné ostré střižné místo. Uplatňuji proto rozpor s kupní smlouvou dle § 616 občanského zákoníku a žádám Vás o výměnu kočárku za stejný, který je v souladu s právními předpisy, a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Není-li výměna za stejný typ kočárku možná, neboť žádný z kočárků této typové řady požadavkům právních předpisů nevyhovuje, pak od kupní smlouvy odstupuji a žádám Vás o vrácení částky .....Kč na můj bankovní účet č.: .........

Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění rozporu s kupní smlouvou s uvedením data, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem uplatnění rozporu s kupní smlouvou spolu s mým požadavkem na výměnu kočárku a potvrzení o datu a způsobu vyřízení uplatnění rozporu s kupní smlouvou, včetně potvrzení o provedení výměny kočárku za nový.Předem děkuji za kladné vyřízení.

..............................................

(vlastnoruční podpis)Přílohy: Kopie kupního dokladuKdy je tento vzor vhodný?

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou. Shodou s kupní smlouvou se mimo jiné rozumí, že výrobek odpovídá požadavkům právních předpisů. Jestliže jste tedy zakoupili výrobek a poté zjistíte, že neodpovídá požadavkům některého z právních předpisů, upravujících nároky na bezpečnost výrobku, použijte tento vzor.

 

Jak tento vzor využít?

Rozpor s kupní smlouvou uplatněte u prodávajícího v kteréhokoliv provozovně s ohledem na sortiment. Žádáte-li opravu věci (je-li možné věc opravit), může být k jejímu provedení pověřena jiná osoba, např. záruční servis. Informaci, u koho uplatnit opravu věci, získáte zpravidla na dokumentech přiložených k věci (např. na záručním listě).

Kupující má právo na to, aby prodávající věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího opravou věci nebo její výměnou. Volba je vždy na kupujícím, nemůže být do opravy nucen. Pouze není-li takový postup možný (tzn. pokud je vada neodstranitelná nebo není možné dle vaší volby výrobek vyměnit), může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci, nebo od smlouvy odstoupit. Svůj nárok uveďte již při uplatňování rozporu s kupní smlouvou, vzor podle svého požadavku upravte.

Zakoupení věci je kupující povinen prokázat a to nejlépe předložením kopie kupního dokladu. Jestliže kupní doklad nemáte, musíte vznik kupní smlouvy prokázat jiným, dostatečně věrohodným způsobem (např. záručním listem s uvedením data nákupu a ceny).

 

Upozornění

Prodávající je povinen vyřídit uplatnění rozporu s kupní smlouvou nejpozději do 30 kalendářních dnů od jejího uplatnění. Pokud tak neučiní, můžete uplatnit vzor „Odstoupení od kupní smlouvy pro překročení lhůty pro vyřízení reklamace“.
Jestliže není možné rozpor s kupní smlouvou odstranit opravou, ani vyměnit věc za bezvadnou (např. proto, že jako nebezpečné byly označeny všechny výrobky stejné značky), využijte vzor „Odstoupení od kupní smlouvy pro rozpor s kupní smlouvou“.
Jako nebezpečný může výrobek označit např. Česká obchodní inspekce.

Doporučujeme proto sledovat upozornění na internetových stránkách www.coi.cz a dalších dozorových orgánů.

 

Důležité zákony a dokumenty

  • Občanský zákoník, zákon č. 40/1964 Sb. (§ 616)
  • Zákon o obecné bezpečnosti výrobků, č. 102/2001 Sb.
  • Zákon o technických požadavcích na výrobky, č. 22/1997 Sb.
  • Nařízení vlády č.19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky (88/378/EHS)
  • Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí (73/23/EHS)

 

Obecná doporučení

Před využitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vzor vhodný pro konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text je nutné vždy vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.


Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.


Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Pro spotřebitele znalé svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.