Dobré dopoledne, dnes je středa 24.7.2024, svátek slaví Kristýna, zítra Jakub.

Storno zájezdu u cestovní smlouvy - vzor ke stažení

Storno zájezdu u cestovní smlouvy - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online
___
___Storno zájezdu u cestovní smlouvy


Moje jméno a příjmení
Moje adresa
Můj telefon a e-mailNázev cestovní kanceláře

Adresa cestovní kancelářePraha, 1. června 2010

Odstoupení od cestovní smlouvy (storno zájezdu)


Vážení,

obracím se na Vás se stornem zájezdu objednaného na základě cestovní smlouvy č. …….. uzavřené dne ……………..

Jelikož jsem nemocen a současně nejsem schopen za sebe zajistit náhradu, jsem nucen od uzavřené smlouvy v souladu s § 852g občanského zákoníku tímto odstoupit.

Žádám Vás proto o vrácení zaplacené ceny zájezdu ponížené o odstupné dle bodu ….. smlouvy do 30 kalendářních dnů od doručení tohoto dopisu ve prospěch běžného účtu č. ………... Děkuji za pochopení.
S pozdravem

..............................................

(vlastnoruční podpis)Přílohy:
kopie cestovní smlouvy


Jak tento vzor využít?

Cestovní smlouva vymezuje zájezd, jeho trvání, specifikuje poskytované služby zahrnuté do ceny zájezdu. Zahrnuje i popis dopravy, ubytování, jeho polohu, kategorii a stupeň vybavenosti, či rozsah stravování a dalších služeb. Cestovní smlouva také musí obsahovat informaci o výši odstupného (storno poplatků), které je povinen zákazník cestovní kanceláři (dále CK) uhradit při odstoupení od cestovní smlouvy. A to děje-li se tak za prvé zákazníkem z důvodů na jeho straně (nemoc apod.), či za druhé v případě, kdy od cestovní smlouvy odstupuje naopak CK proto, že zákazník nesplnil podmínky uzavřené cestovní smlouvy – např. neuhradil požadované platby, neposkytl součinnost apod.

Výše odstupného je ve smlouvě odstupňována obvykle v závislosti na časovém předstihu doručení odstoupení od smlouvy cestovní kanceláři před zahájením zájezdu. Odstupné by mělo mít především odškodňovací funkci, je proto diskutabilní, zda např. 100% storno poplatky jsou odůvodněné v případě, kdy součástí zrušeného zájezdu jsou služby, které nebyly využity a mohlo být zabráněno jejich marnému vynaložení (strava, kterou zákazník nečerpal, jízdenka na trajektu, která nebyla zakoupena, cena fakultativních poznávacích výletů z místa pobytu zahrnutých s předstihem do ceny zájezdu apod.). Nehledě na skutečnost, že CK mohla v konečném důsledku místo zákazníka zaplnit zákazníkem jiným. Doporučuje se pak po CK požadovat vyúčtování provedených plateb a výši odstupného porovnat se skutečnou výší nákladů CK tak, aby na její straně nedošlo k bezdůvodnému obohacení. Jinými slovy platí, že výše odstupného by měla být přiměřená vynaloženým nákladům spojeným se zrušením smlouvy. U nepřiměřených smluvních podmínek naopak platí, že se spotřebitel může dovolat jejich neplatnosti (§ 55 a násl. občanského zákoníku).

Se storno poplatky (odstupným) naopak zákazník nemusí počítat v případě, kdy od smlouvy odstupuje v situaci, kdy nesouhlasí se změnou cestovní smlouvy navrženou CK po uzavření smlouvy (vyjma případ jednostranného zvýšení ceny zájezdu z důvodu změny směnného kurzu Kč o více než 10 % či zvýšení nákladů spojených s dopravou, pokud tuto změnu CK zákazníkovi oznámí s předstihem minimálně 20 dnů před zahájením zájezdu (§ 852c, 852e občanského zákoníku), v případě, kdy zákazník odstupuje od cestovní smlouvy pro porušení povinností ze strany CK (§ 852h odst. 2) nebo v případě, kdy zákazník před zahájením zájezdu CK oznámí, že se zájezdu místo něj zúčastní jiná osoba, která současně je způsobilá se zájezdu zúčastnit

(to např. nebude dítě u horolezeckého zájezdu na Mont Blanc) – § 852f.

Upozornění

Od smlouvy je třeba odstoupit vždy včas a uvést současně důvod tohoto odstoupení (storna), můžete se tak zcela vyhnout nebo snížit výši storno poplatků (odstupného). Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší, jde o jednostranný právní úkon, který nevyžaduje souhlas CK.

Při odstoupení od smlouvy, u kterého má CK nárok na uhrazení odstupného, požadujte doložení vzniklých nákladů tak, aby výše odstupného nepřekročila náklady cestovní kanceláři vzniklé.

Pomoc při řešení přeshraničních spotřebitelských stížností a sporů nabízí Evropské spotřebitelské centrum při České obchodní inspekci – www.coi.cz/esc.


Důležité zákony a dokumenty

  • Občanský zákoník, zákon č. 40/1964 Sb., (§ 852a a násl.)
  • Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, č. 159/1999 Sb.
  • Směrnice Rady 90/314/EHS ze dne 13. června 1990, o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy


Obecná doporučení

Před využitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vzor vhodný pro konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text je nutné vždy vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Pro spotřebitele znalé svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.