Dobré ráno, dnes je sobota 25.5.2024, svátek slaví Viola, zítra Filip.

Smlouva o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví - vzor ke stažení zdarma

Dohoda, smlouva o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k movité a nemovité věci, vypořádací smlouva, vypořádací dohoda - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

 

 

 

Dohoda o zrušení a vypořádání podílového
spoluvlastnictví k movité věci
vzor
1. spoluvlastník

…………………………………… (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

…………………………………… (bydliště, nebo sídlo)

…………………………………… (rodné číslo/číslo OP, nebo IČO)


2. spoluvlastník

…………………………………… (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

…………………………………… (bydliště, nebo sídlo)

…………………………………… (rodné číslo/číslo OP, nebo IČO)


Čl. 1

Předmět spoluvlastnictvíÚčastníci této smlouvy jsou na základě kupní smlouvy uzavřené dne ……… podílovými spoluvlastníky ……………… (popis předmětu). Podíly na společné věci obou spoluvlastníků jsou stejné.


Čl. 2

Zrušení spoluvlastnictvíSpoluvlastníci si ujednali, že ke dni podpisu této smlouvy zrušují podílové spoluvlastnictví k předmětu vymezenému v čl. 1. Výlučným vlastníkem celého předmětu se stane 1. spoluvlastník.


Čl. 3

Vypořádání spoluvlastnictví1. spoluvlastník se zavazuje zaplatit 2. spoluvlastníku za jeho ideální podíl ……… Kč. Finanční částka bude poukázána na účet 2. spoluvlastníka č. ……………, vedený u …………, a to do 15 dnů od podpisu této smlouvy.


Čl. 4

Závěrečná ujednáníSmluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření této smlouvy, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho připojují své podpisy.

Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom.
V ………… dne …………..Podpisy: ……………………………… ………………………………

(1.spoluvlastník) (2.spoluvlastník)

 


 

 

Dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
k nemovité věci
vzor
1. spoluvlastník

…………………………………… (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

…………………………………… (bydliště, nebo sídlo)

…………………………………… (rodné číslo/číslo OP, nebo IČO)


2. spoluvlastník

…………………………………… (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

…………………………………… (bydliště, nebo sídlo)

…………………………………… (rodné číslo/číslo OP, nebo IČO)


Čl. 1

Předmět vypořádání


Účastníci této smlouvy jsou dle darovací smlouvy ze dne ……… podílovými spoluvlastníky pozemkové parcely č. …, výměra …… m2 (zahrada), zapsané v katastru nemovitosti u Katastrálního úřadu v ………… na LV č. …, pro katastrální území ………, obec ………

Ideální podíl na uvedené nemovitosti každého spoluvlastníka činí ½.Čl. 2

Cena nemovitosti


Nemovitost byla pro účely vypořádání oceněna znalcem dle znaleckého posudku ze dne ……… na ……… Kč. Znalecký posudek tvoří přílohu této smlouvy.Čl. 3

Způsob vypořádání


Účastníci se dohodli, že své podílové spoluvlastnictví touto smlouvou zruší a provedou vypořádání.

Výlučným vlastníkem nemovitosti se stane první spoluvlastník, a to dnem zápisu jeho výlučného vlastnického práva do katastru nemovitostí.

První spoluvlastník vyplatí druhému spoluvlastníku polovinu odhadní ceny nemovitosti, tedy …… Kč (dále jen „vypořádací podíl“).Čl. 4

Zaplacení vypořádacího podílu


Vypořádací podíl bude složen prvním spoluvlastníkem v den podepsání této smlouvy do notářské úschovy k notáři ………

Z notářské úschovy bude vypořádací podíl vyplacen notářem druhému spoluvlastníku proti předložení originálu výpisu z katastru nemovitostí svědčícího o tom, že se první spoluvlastník stal výlučným vlastníkem předmětné nemovitosti.

Pakliže katastr nemovitostí zamítne návrh na zápis vlastnického práva k předmětné nemovitosti, ruší se smlouva od počátku a notář vyplatí veškeré peníze prvnímu spoluvlastníku.Čl. 5

Závěrečná ujednání


Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření této smlouvy, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho připojují své podpisy.

Smlouva je sepsána v šesti vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom a čtyři budou předloženy katastrálnímu úřadu.Čl. 6

Intabulační doložka


Podle této smlouvy provede Katastrální úřad v ………… v katastru nemovitostí na LV č. …… pro obec …………, katastrální území ………… tuto změnu:


V části A LV:


Ostatní části beze změny.
V ………… dne …………..Podpisy: ……………………………… ………………………………

(1.spoluvlastník) (2.spoluvlastník)

 

 

 


Žádná osoba nemůže být nucena, aby ve spoluvlastnictví zůstávala. Ze spoluvlastnictví lze buď „vystoupit“ tak, že podíl spoluvlastník převede na jinou osobu, nebo že bude spoluvlastnictví úplně zrušeno – buď dohodou, nebo soudem.

Každý spoluvlastník má ve svém výlučném vlastnictví svůj podíl, se kterým může disponovat. Jestliže chce převést tento podíl na jinou osobu, mají ostatní spoluvlastníci předkupní právo. Předkupní právo však nemají, jedná-li se o jakýkoliv převod osobě blízké nebo o bezúplatný převod komukoliv. Pozor – úplatným převodem je i vklad podílu do obchodní společnosti. Jestliže bude předkupní právo porušeno, mohou se ostatní spoluvlastníci dovolávat neplatnosti takového převodu. Výsledky dovolání se neplatnosti mohou být dva:

  • obnoví se právní stav, jaký existoval před napadeným převodem, nebo

  • spoluvlastník, jehož předkupní právo bylo porušeno, se může na nabyvateli spoluvlastnického podílu domáhat, aby mu podíl za stejných podmínek nabídl ke koupi – když by odmítl, může se spoluvlastník obrátit na soud, aby nabyvateli podílu uložil povinnost smlouvu uzavřít

 

Spoluvlastnictví může zaniknout stejnými způsoby, jako klasické vlastnictví (např. zničením věci, prodejem věci apod.). Kromě toho může zaniknout dle speciálních ustanovení zákona:

  • dohodou (vzor) – záleží čistě na spoluvlastnících, jak se dohodnou – zda věc rozdělí (je-li to možné), nebo si ji ponechá jeden a ostatní vyplatí, či věc prodají a výtěžek prodeje si rozdělí; jde-li o nemovitost, musí být dohoda písemná (vzor)

  • rozhodnutím soudu – nedojde-li k dohodě, může kterýkoli ze spoluvlastníků podat návrh na zrušení a vypořádání soudní cestou

 

Soud je zásadně povinen spoluvlastnictví zrušit a vypořádat – s výjimkou situace uvedené v § 142 odst. 2 občanského zákoníku – nelze-li věc rozdělit a je-li zde důvod zvláštního zřetele hodný (např. vysoký věk, zdravotní stav spoluvlastníka) -> při podstatné změně poměrů lze podat nový návrh.

Při svém rozhodování není vázán návrhem spoluvlastníků, může rozhodnout i jinak. Soud však musí respektovat závazné pořadí způsobů vypořádání spoluvlastnictví, jak je uvádí zákon:

  • reálné rozdělení věci podle výše podílů – vzniknou samostatné věci (nejčastěji u pozemků)

  • přikázání věci jednomu nebo více spoluvlastníkům – není-li rozdělení věci možné; musí zde být spoluvlastník, který má o věc zájem a zároveň je schopen ostatní vyplatit (přiměřená náhrada je taková, která umožní, aby si spoluvlastník obstaral odpovídající náhradu v místě a čase obvyklou)

  • prodej věci a rozdělení výtěžku dle podílů