Dobré dopoledne, dnes je pondělí 22.7.2024, svátek slaví Magdaléna, zítra Libor.

Reklamace věci zakoupené přes aukci, inzerát - vzor ke stažení

Reklamace věci zakoupené přes internetovou aukci, inzerát - vzor, tiskopis, formulář ke stažení zdarma online
___
___Reklamace věci zakoupené přes aukci, inzerát


Moje jméno a příjmení
Moje adresa
Můj telefon a e-mail


Jméno a příjmení prodávajícího
Adresa prodávajícíhoPraha, 1. června 2010

Žádost o slevuVážený pane …….,

dne .......... jsem ve Vaší internetové aukci číslo ………… na webových stránkách www.mBay.cz zakoupil lyžařskou bundu značky Ice Cool. Za tuto bundu a poštovné jsem předem na Váš účet zaplatil částku 1 000 Kč. Po převzetí balíku na poště jsem zjistil, že na levém rukávu je tato bunda roztržená v délce cca 8 cm, jak je patrné z přiložené fotografie. Vzhledem k tomu, že jste mne na tuto vadu neupozornil předem, ačkoliv jste o ní musel vědět, uplatňuji tímto v souladu se zněním § 597 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, nárok na slevu 100 Kč, kterou považuji za daných okolností za přiměřenou. Tuto částku prosím bezodkladně poukažte ve prospěch mého bankovního účtu č. ………S pozdravem

..............................................

(vlastnoruční podpis)Přílohy:

Potvrzení o úspěšném vydražení ze stránek www.mBay.cz

Fotografie roztrženého rukávu (kopie)

Doklad pošty o doručení balíku (kopie)Kdy je tento vzor vhodný?

Pokud si kupujete věc od osoby, která nejedná jako podnikatel, nejedná se o spotřebitelskou smlouvu. V takovém případě platí pro případné reklamace odlišná pravidla. Často se jedná o nákupy v internetových aukcích, koupě na inzerát apod. Pozor, i zde však může být prodávajícím podnikatel, ačkoliv to nemusí být z uváděného popisu vždy zřejmé. Pokud někdo např. draží desítky položek každý den, je zřejmé že o podnikatele půjde, i když se za účelem omezení odpovědnosti bude snažit vydávat za běžného spotřebitele.
Jak tento vzor využít?

Prodávající (nepodnikatel) odpovídá kupujícímu za to, že věc v době plnění má vlastnosti výslovně vymíněné nebo obvyklé, že je ji možno použít podle povahy a účelu smlouvy nebo podle toho, co účastníci ujednali, a že věc nemá právní vady. Prodávající odpovídá za vady, které má věc v době plnění, a na něž kupujícího při sjednávání smlouvy neupozornil s výjimkou vad zjevných.

Jestliže dodatečně vyjde najevo vada, na kterou prodávající kupujícího neupozornil, má kupující právo na přiměřenou slevu ze sjednané ceny odpovídající povaze a rozsahu vady; jde-li o vadu, která činí věc neupotřebitelnou, má též právo od smlouvy odstoupit. Právo odstoupit od smlouvy má kupující i tehdy, jestliže je prodávající ujistil, že věc má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.

 

Upozornění

Při prodeji nepodnikateli se nepoužije zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Pro vyřízení reklamace tedy např. neplatí třicetidenní lhůta a není dána dozorová pravomoc České obchodní inspekce.

Při nákupu od nepodnikatele se na věc automaticky nevztahuje záruční doba, prodávající odpovídá pouze za vady v době plnění.

Právo z odpovědnosti za vady je nutné u prodávajícího uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 6 měsíců od koupě, jinak zanikne. I při nákupu od nepodnikatele máte právo na náhradu nutných nákladů, které vám v souvislosti s reklamací vzniknou.

 

Důležité zákony a dokumenty

Občanský zákoník, zákon č. 40/1964 Sb. (§ 499–510, § 597–599)


Obecná doporučení

Před využitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vzor vhodný pro konkrétní situaci.

Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu.

Výsledný text je nutné vždy vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii.

V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Pro spotřebitele znalé svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.