Dobré dopoledne, dnes je středa 24.7.2024, svátek slaví Kristýna, zítra Jakub.

Reklamace věci, výrobku vyrobeného na zakázku - vzor ke stažení

Reklamace věci, výrobku vyrobeného na zakázku - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online
___
___Reklamace výrobku vyrobeného na zakázku


Moje jméno a příjmení
Moje adresa
Můj telefon a e-mail

Jméno a příjmení zhotovitele (či název firmy)
IČ:
Adresa zhotovitelePraha, 1. června 2010

Uplatnění reklamace

Vážení,
dne .......... jsem s Vámi uzavřel smlouvu č. .......... na zhotovení kuchyňské linky. Po měsíci se uvolnil šroub u dvířek pod dřezem a dvířka upadla. Vzhledem k tomu, že se zřejmě jedná o vadu odstranitelnou, žádám Vás ve smyslu § 648 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, o opravu skříňky pod dřezem, a to bez zbytečného odkladu nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.

Zároveň Vás ve smyslu § 19 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu a následně potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání.


Předem děkuji za kladné vyřízení

..............................................

(vlastnoruční podpis)Přílohy:
Kopie smlouvy č. ....... ze dne ..... o zhotovení kuchyňské linkyKdy je tento vzor vhodný?

Reklamuje-li spotřebitel věc, která mu byla zhotovena na zakázku podle jeho požadavků, pomůže mu tento vzor. Reklamaci může spotřebitel uplatnit na vady, které měla věc při převzetí, a na vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době. Reklamovat může spotřebitel (objednatel) také skutečnost, že věc nemá vlastnosti, které si při uzavírání smlouvy vymínil (např. pokud je zhotovena v jiné velikosti, apod.).

Záruční doba na zhotovení věci je ze zákona šest měsíců. U zhotovení stavby je zákonná záruční doba tři roky. Ve smlouvě může být sjednána delší záruční doba, je důležité zároveň vymezit podmínky prodloužené záruční doby.


Jak tento vzor využít?

Reklamaci uplatní spotřebitel u zhotovitele.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, je objednatel oprávněn požadovat bezplatné odstranění vady (opravu).

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání řádnému užívání věci, má objednatel právo na zrušení smlouvy. Stejné právo má spotřebitel, pokud se opětovně vyskytne odstranitelná vada nebo větší počet vad. Požadujete-li zrušení smlouvy, využijte vzor Odstoupení od smlouvy pro neodstranitelnou vadu u věci na zakázku.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit, ale která nebrání řádnému užívání věci, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

Spotřebitel musí uvést již při uplatnění reklamace, jakým způsobem má být reklamace vyřízena. Podle svých požadavků vzor upravte.

Vznik smlouvy o zhotovení věci je spotřebitel povinen prokázat. Nebyla-li smlouva uzavřena v písemné podobě, můžete její vznik prokázat předložením písemného potvrzení o převzetí objednávky, které je zhotovitel povinen spotřebiteli vydat, pokud věc nebyla zhotovena na počkání. Nemá-li spotřebitel žádný doklad o tom, že smlouva vznikla, musí její vznik prokázat jiným hodnověrným způsobem.


Upozornění

Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace.

Zhotovitel je povinen vyřídit reklamaci nejpozději do 30 kalendářních dní od jejího uplatnění, pokud se se spotřebitelem nedohodl na delší době. Po uplynutí této lhůty se vada považuje za neodstranitelnou.

Vždy je důležité si uvědomit, zda spotřebitel uzavírá smlouvu o zhotovení věci nebo kupní smlouvu a to zejména s ohledem na délku záruční doby. Nejste-li si jisti, o jakou smlouvu se jedná, vždy trvejte na sepsání písemné smlouvy či vydání záručního listu s vyznačením délky záruční doby.

Pokud zhotovitel upozorní spotřebitele na nevhodnost pokynů, podle nichž má být dílo zhotoveno, nebo na vadnost spotřebitelem dodaného materiálu, a spotřebitel trvá na provedení objednávky, za vady vzniklé v důsledku nevhodných pokynů či vadného materiálu zhotovitel neodpovídá!


Důležité zákony a dokumenty

  • Zákon o ochraně spotřebitele, č. 634/1992 Sb. (§ 19)

  • Občanský zákoník, zákon č. 40/1964 Sb. (§ 631–651)


Obecná doporučení

Před využitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vzor vhodný pro konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text je nutné vždy vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Pro spotřebitele znalé svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.