Dobré ráno, dnes je úterý 16.7.2024, svátek slaví Luboš, zítra Martina.

Odstoupení od smlouvy o dílo pro zvýšení ceny díla - vzor

Odstoupení od smlouvy o dílo pro zvýšení ceny díla - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online
___
___Odstoupení od smlouvy o dílo pro
zvýšení ceny díla


Moje jméno a příjmení
Moje adresa
Můj telefon a e-mail

Jméno a příjmení zhotovitele (či název firmy)
IČ zhotovitele
Adresa zhotovitelePraha, 1. června 2010

Odstoupení od smlouvy

Vážení,

dne …. jsem s Vámi uzavřel smlouvu o dílo č. ……., na základě které pro mne měla být zhotovena nová kuchyň. Cena byla stanovena odhadem cca 50 000 Kč. Dopisem ze dne …… jsem byl informován, že z důvodu navýšení ceny materiálu Vaším dodavatelem jste nuceni cenu díla navýšit o 25 000 Kč, tedy o 50 %.


Vzhledem k tomu, že nově určená cena díla je podstatně vyšší než původní odhad, není již pro mne přijatelná. Z tohoto důvodu využívám svého práva a v souladu se zněním § 636 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, od smlouvy tímto odstupuji.


Protože se tímto odstoupením smlouva od počátku ruší a z jejího dosavadního částečného plnění nemám žádný majetkový prospěch, žádám Vás zároveň o navrácení mnou již uhrazené zálohy ve výši 10 000 Kč do 15 dnů na můj bankovní účet č. …………

 

S pozdravem

..............................................

(vlastnoruční podpis)Přílohy:
Kopie smlouvy o zhotovení kuchyně
Kopie Vašeho dopisu ze dne ……, kterým oznamujete nově určenou cenu díla
Kopie stvrzenky o zaplacení zálohyKdy je tento vzor vhodný?

Byla-li cena dohodnuta podle rozpočtu, nesmí být bez souhlasu objednatele zvýšena.

Objednatel může od smlouvy o dílo odstoupit zejména v těchto případech:
cena díla byla navýšena bez souhlasu objednatele,
do ceny díla byly promítnuty práce a náklady, které nebyly v rozpočtu zahrnuty a ani nebyly schváleny objednatelem či dodatečně objednány,
zhotovitel při změně cenového předpisu, podle kterého byla cena dohodnuta, bez prodlení písemně neoznámil a neupozornil objednatele na novou cenu díla.
zhotovitel neoznámí novou cenu díla písemně, ale jen ústně.

Odstoupení od smlouvy je vhodné zejména v případě, pokud navýšení ceny je podstatné,
tj. více než 10–20 %, ale též tehdy, kdy zvýšení ceny zasahuje výrazně do rozpočtu objednatele.

Cena určená odhadem je sice závazná, ale z povahy způsobu určení její výše vyplývá, že nemůže být považována za cenu maximální. U takto stanovené ceny může objednatel odstoupit od smlouvy o dílo za těchto podmínek:
Překročení ceny díla je podstatné. Za podstatné překročení ceny určené odhadem je třeba zpravidla považovat její zvýšení o více než
10–20 %. Zvýšení ceny musí zhotovitel objednateli zdůvodnit.
Zhotovitel během zhotovování díla při zvýšení ceny díla objednatele písemně neupozornil na novou cenu díla.

Jak tento vzor využít?

Pro odstoupení od smlouvy doporučujeme užít písemnou formu. Dopis je žádoucí zaslat zhotoviteli doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii.

 

Upozornění

Odstoupením se smlouva ruší a objednatel není povinen převzít rozpracované dílo. Odstoupí-li objednatel od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli částku připadající na provedenou práci a vzniklé náklady podle původně dohodnuté ceny, pouze měl-li z částečného plnění smlouvy majetkový prospěch (to přichází v úvahu tehdy, týkalo by se dílo věci ve vlastnictví objednatele). Neodstoupí-li objednatel od smlouvy o dílo (kde byla cena určena odhadem nebo rozpočtem) bez zbytečného odkladu, je povinen zaplatit za poskytnutou službu nově určenou vyšší cenu. Pokud byla cena určena rozpočtem a spotřebitel neodstoupil od smlouvy o dílo bez zbytečného odkladu po oznámení nové ceny, nemusí novou cenu platit rovněž v případě, že ke zvýšení ceny došlo po překročení dohodnuté doby provedení díla.

 

Důležité zákony a dokumenty

Občanský zákoník, zákon č. 40/1964 Sb. (§ 634–636)

 

Obecná doporučení

Před využitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vzor vhodný pro konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text je nutné vždy vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Pro spotřebitele znalé svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.