Dobré odpoledne, dnes je pátek 12.7.2024, svátek slaví Bořek, zítra Markéta.

Námitka nedodržení informační povinnosti ve smlouvě o spotřebitelském úvěru - vzor

Námitka nedodržení informační povinnosti ve smlouvě o spotřebitelském úvěru - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma
___
___Námitka nedodržení informační povinnosti
ve smlouvě o spotřebitelském úvěru


Moje jméno a příjmení
Moje adresa
Můj telefon a e-mail

Jméno a příjmení věřitele (či název firmy)
IČ věřitele
Adresa věřitele

Praha, 20. března 2011

Námitka nedodržení informační povinnosti ve smlouvě o spotřebitelském úvěru

Vážení,
dne ... jsem se zástupcem Vaší společnosti panem … uzavřel smlouvu o poskytnutí spotřebitelského úvěru s číslem …, kterou mi jako dlužníkovi byly Vámi jako věřitelem …. poskytnuty finanční prostředky ve výši …… Kč …..
Následně jsem zjistil, že uzavřená smlouva nemá náležitosti, které by podle Přílohy č. 3 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru měla mít, a to např…. (chybějící informace o možnosti odstoupení od smlouvy, výši, počet a četnost plateb, celkovou výši spotřebitelského úvěru…). V souladu s § 8 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru Vám toto namítám s tím, že v souladu se zněním zmíněného § 8 se Vámi poskytnutý úvěr považuje od počátku za úročený ve výši diskontní sazby platné v době uzavření této smlouvy uveřejněné Českou národní bankou a ujednání o jiných platbách na spotřebitelský úvěr jsou neplatná. Diskontní sazba v době uzavření smlouvy činila …%.
Tímto Vás tedy žádám o přizpůsobení splátkového kalendáře této situaci a jeho zaslání na moji adresu uvedenou v záhlaví dopisu.

S pozdravem

.............................................
(vlastnoruční podpis)

Přílohy:
například kopie smlouvy o spotřebitelském úvěru

 

 


 

Kdy je tento vzor vhodný?

Vzor lze využít v případech, kdy došlo k porušení zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, který věřiteli stanoví povinnost spotřebitele ve smlouvě řádně informovat dle § 6, odst. 1 a Přílohy č. 3. Zákon se vztahuje na spotřebitelské úvěry uzavřené od 1.1.2011 včetně.

Jak tento vzor využít?

Spotřebitelským úvěrem je poskytnutí peněžních prostředků nebo odložená platba, například ve formě úvěru, půjčky nebo jiné obdobné finanční služby, za které je spotřebitel povinen platit. Ve většině případů jsou spotřebitelské úvěry půjčkami fyzickým osobám na financování jejich nepodnikatelských potřeb. Slouží především k nákupu spotřebního zboží nebo k financování různých služeb (vzdělání, cestování, bydlení apod.).

Přísnější a podrobnější je pro smlouvy uzavřené od 1.1.2011 informační povinnost prodejce ve smlouvě a jeho předsmluvní povinnosti (např. posoudit schopnosti spotřebitele splácet úvěr).

Zákon upravuje náležitosti smlouvy o spotřebi-telském úvěru především v § 6, který odkazuje na Přílohu č. 3. Smlouva vždy vyžaduje písemnou formu. Nemá-li však smlouva písemnou formu či neobsahuje všechny informace dle Přílohy č. 3, nečiní to smlouvu neplatnou. Místo toho se úvěr – pokud věřiteli namítnete, že smlouva neobsahuje všechny povinné informace – pod počátku úročí ve výši diskontní sazby platné v době uzavření této smlouvy uveřejněné Českou národní bankou a ujednání o jiných platbách na spotřebitelský úvěr jsou neplatná. Vzhledem k výši diskontní sazby je toto pro spotřebitele velmi výhodné, výhodnější než předčasné splacení úvěru.

Učinit tak můžete pomocí našeho vzoru Námitka nedodržení informační povinnosti ve smlouvě o spotřebitelském úvěru. Stejně tak je porušení této povinnosti správním deliktem, což můžete o tomto informovat i dozorový orgán, který na základě podnětu může zahájit řízení a případně uložit pokutu. Učinit tak můžete pomocí našeho vzoru Podnět České obchodní inspekci pro porušování zákona o spotřebitelském úvěru.

Nad dodržováním zákona poskytovateli úvěrů, kteří jsou nebankovními subjekty, dohlíží Česká obchodní inspekce. Spotřebitel, který nabyl dojmu, že došlo k porušení ustanovení zákona o spotřebitelském úvěru, se může obrátit na regionální inspektorát ČOI. Adresy jednotlivých inspektorátů lze najít na www.coi.cz.

Podnět lze podat i elektronicky přes e-podatelnu ČOI na adrese http://www.coi.cz/cs/epodatelna-1/.

S podnětem v případě, kdy je poskytovatel bankovním subjektem, se obraťte na Českou národní banku

 

Upozornění

Zákon o spotřebitelském úvěru se vztahuje pouze na úvěr mezi 5 000 a 1 880 000 Kč, který nebyl poskytnut na koupi nemovitosti a za jehož poskytnutí se platí (nejde tedy o půjčku poskytnutou bez úroku a jakékoli jiné úplaty). Podrobnou úpravu toho, co je a co není spotřebitelský úvěr, jakož i toho, na jaké spotřebitelské úvěry se zákon o spotřebitelském úvěru nevztahuje, obsahuje § 1 a § 2 zákona o spotřebitelském úvěru.
Další informace týkající se spotřebitelských úvěrů lze získat například na stránkách ČOI http://www.coi.cz/cs/spotrebitel/nez-si-vezmete-spotrebitelsky-uver.html.

 

Důležité zákony a dokumenty

  • Zákon o spotřebitelském úvěru, č. 145/2010 Sb. (účinný od 1.1.2011)
  • Zákon o České obchodní inspekci, č. 64/1986 Sb.
  • Zákon č. 500/2004, správní řád (§ 42)

 

Obecná doporučení

Před využitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vzor vhodný pro konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text je nutné vždy vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.
Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat, respektive orazítkovat, převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.
Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Pro spotřebitele znalé svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.