Dobré dopoledne, dnes je pondělí 22.7.2024, svátek slaví Magdaléna, zítra Libor.

Občanský průkaz informace - poplatky, náhradní průkaz při ztrátě, platnost, nárok, žádos

obcansky_prukaz_informace.jpgČlánek obsahuje informace o občanských průkazech z ministerstva vnitra. Článek se zabývá vydáváním, kdo má na občanský průkaz ČR nárok, kde o občanský průkaz požáda, co musíme předložit k žádosti, zmiňuje jaký je správní poplatek za vydání OP, za jak dlouhou dobu občanku dostaneme, jaká je platnost OP, informuje o povinnosti při správě OP, povinnost ohlásit poškození, ztrátu, odcizení a zničení, informuje o náhradních občanských průkazech s dobou platnosti 1 měsíce, informuje jaké informace mají být na OP zaznamenány.
___
___

Vydání občanského průkazu

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky.

Občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, může mít občanský průkaz jen v případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník.

Občanský průkaz lze použít jako cestovní doklad k cestě do státůEvropské unie.

 

Kdo a za jakých podmínek má nárok na OP?

 • o vydání občanského průkazu žádá občan starší 15 let. Předložením žádosti a dokladů může pověřit svého zástupce;
 • za občana mladšího 15 let žádá jeho zákonný zástupce (nejdříve 60 dnů před dosažením 15 let, nejpozději v den dosažení 15 let jeho věku);
 • za občana, jehož způsobilost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti o občanský průkaz a za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům žádá, doklady předkládá a občanský průkaz přebírá jeho opatrovník.

 

Jak a kam se obrátit s žádostí o OP 

Žádost o vydání občanského průkazu podejte osobně nebo prostřednictvím zástupce. Žádost nesmí být pomačkaná, přeložená nebo jinak znehodnocená.

Se žádostí se obraťte na obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa vašeho trvalého pobytu, v Praze na úřad městské části Prahy 1 až 22, v Brně, Ostravě a Plzni na magistrát, popřípadě na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností mimo místo trvalého pobytu nebo na kterýkoliv matriční úřad.
Vyhotovený občanský průkaz si můžete převzít u matričního úřadu nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který uvedete do žádosti o vydání občanského průkazu. Jinak máte povinnost si převzít občanský průkaz u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného pro jeho vydání (tj. podle místa trvalého pobytu).
 

Co musíte předložit

Na úřadě předložte:
 • vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu,
 • jednu fotografii* , je-li vydáván občanský průkaz se strojově čitelnými údaji,
 • dvě fotografie*, je-li vydáván občanský průkaz bez strojově čitelných údajů,
 • doklady stanovené zákonem, viz níže,
 • popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti, o nichž se do občanského průkazu zapisují údaje na žádost občana anebo údaje potřebné k odstranění rozporů zjištěných v údajích uvedených na žádosti s údaji vedenými v informačním systému evidence obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů
Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.

K vydání prvního občanského průkazu při dovršení věku 15 let musí zákonný zástupce předložit:

 • rodný list,
 • doklad o státním občanství.

K vydání občanského průkazu při skončení jeho platnosti nebo náhradou za dosud platný průkaz předložte:

 • dosavadní občanský průkaz.

K vydání občanského průkazu při změně údaje předložíte:

 • dosavadní občanský průkaz,
 • doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. oddací list, pravomocné rozhodnutí soudu o omezení způsobilosti k právním úkonům, pravomocné rozhodnutí soudu o uložení trestu zákazu pobytu, doklad o získání akademického titulu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu, pravomocné rozhodnutí soudu o rozvodu).

K vydání občanského průkazu náhradou za ztracený, odcizený nebo zničený (nemůžete předložit dosavadní občanský průkaz) předložte:

 • rodný list nebo rodný a křestní list,
 • doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu,
 • potvrzení o občanském průkazu (toto potvrzení je občanovi vydáno při nahlášení ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu).

K vydání občanského průkazu po ukončení trvalého pobytu v cizině nebo po nabytí státního občanství České republiky předložíte:

 • rodný list nebo rodný a křestní list,
 • doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu,
 • doklad o státním občanství,
 • doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství.

K vydání občanského průkazu pro občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům předkládá opatrovník:

 • rodný list nebo rodný a křestní list občana,
 • doklad o rodném čísle občana, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu,
 • doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství,
 • rozhodnutí soudu o zbavení občana způsobilosti k právním úkonům,
 • svůj občanský průkaz a doklad o ustanovení opatrovníkem.

Občan, jemuž soud zrušil rozhodnutí o zbavení způsobilosti k právním úkonům, předkládá:

 • doklad o zrušení rozhodnutí o zbavení způsobilosti k právním úkonům,
 • rodný list nebo rodný a křestní list,
 • doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu,
 • doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství,
 • dosavadní občanský průkaz, pokud mu byl vydán.
Při přijetí vyplněné žádosti vám budou předložené doklady vráceny. Dosavadní občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu odevzdáte při převzetí nového občanského průkazu.
*Fotografie na občanský průkaz musí mít tyto vlastnosti:
rozměry 35 x 45 mm, odpovídat současné podobě občana, zobrazuje jej v předním čelném pohledu s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, v občanském oděvu, bez brýlí s tmavými skly s výjimkou nevidomých a bez pokrývky hlavy, není-li její použití odůvodněno důvody náboženskými nebo zdravotními; v takovém případě nesmí pokrývka hlavy zakrývat obličejovou část způsobem znemožňujícím identifikaci občana (dále jen "fotografie");
Fotografie pro vydání občanského průkazu má hladký povrch a je v černobílém nebo barevném provedení. Zobrazená osoba musí mít neutrální výraz a zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy.
Pokud se občan vzhledově nezměnil, může použít i starší fotografii. Ta ovšem musí splňovat výše uvedené podmínky (např. u starších fotografií se používal dnes již nevyhovující 3/ 4 profil).

Formuláře

Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji se podává pouze na originálním tiskopisu. Jedná-li se o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů, lze použít i žádost uveřejněnou v oddíle "Vzory formulářů". Tiskopisy žádostí o vydání občanských průkazů jsou k dispozici na všech obecních úřadech obcí s rozšířenou působností a matričních úřadech.
Informace o formulářích naleznete zde.

Poplatky a termíny

Správní poplatek

 • Za vydání nového občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy, anebo vydání občanského průkazu na žádost občana z důvodu zápisu nepovinně zapisovaných údajů, popřípadě z jiného osobního důvodu občana - 100 Kč.
Předmětem poplatku není vydání nového občanského průkazu, je-li vydáván z důvodu provedení změn povinných údajů a současně jsou provedeny i zápisy nepovinných údajů na žádost občana.
Za výměnu občanského průkazu bez strojově čitelných údajů (starý typ za nový) se nevybírá správní poplatek.
 

Lhůty pro vyřízení

Občanský průkaz bude vydán do 30 dnů od předložení všech dokladů potřebných pro jeho vydání příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, případně do 30 dnů ode dne, kdy žádost byla příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností postoupena.
 

Výměna občanských průkazů bez strojově čitelných údajů

Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů !!! pozbývají platnosti nejpozději dnem 31. prosince 2008. Lhůty, v nichž jsou občané povinni provést jejich výměnu, jsou stanoveny podle doby vydání občanských průkazů.
 • občanské průkazy vydané do 31. prosince 1994 - platnost skončila dne 31. prosince 2005,
 • občanské průkazy vydané do 31. prosince 1996 - platnost skončila dne 31. prosince 2006,
 • občanské průkazy vydané do 31. prosince 1998 - platnost skončila dne 31. prosince 2007,
 • občanské průkazy vydané do 31. prosince 2003 - skončí platnost nejpozději dne 31. prosince 2008.
Občané jsou povinni požádat o vydání nového občanského průkazu nejpozději do 30. listopadu (lhůta pro vydání občanského průkazu je totiž 30 denní). Tato výměna se netýká občanů, kteří se narodili před 1. lednem 1936.
Od druhé poloviny roku 2000 jsou vydávány občanské průkazy se strojově čitelnými údaji. Tyto občanské průkazy nepodléhají výměně (platí po dobu v nich uvedenou).

Právní úprava

 • zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech,
  ve znění zákona č. 491/2001 Sb.
  ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
  ve znění zákona č. 53/2004 Sb.
  ve znění zákona č. 559/2004 Sb.
  ve znění zákona č. 395/2005 Sb.
  ve znění zákona č. 21/2006 Sb.
  ve znění zákona č. 115/2006 Sb.
  ve znění zákona č. 136/2006 Sb.
  ve znění zákona č. 342/2006 Sb.
 • vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění vyhlášky č. 299/2006 Sb.

Doplňující zákony a předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích , ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, § 21 odst. 1 písm. b)

 

Opravné prostředky a sankce 

Opravné prostředky 

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem. Lhůty - úřady: Lhůta pro vyřízení je 30 dní.
Návod, jak postupovat, pokud fyzická osoba zjistí nebo se domnívá, že Ministerstvo vnitra, jako správce osobních údajů, nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů nekorektně, naleznete na stránkách webu Ministerstva vnitra.

Sankce

Nesplněním povinností uvedených v zákoně o občanských průkazech se občan dopouští přestupku. Přestupky jsou nově upraveny v § 16a zákona o občanských průkazech, s účinností od 1. 1. 2005.
Podle tohoto ustanovení se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že
a) poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím,
b) nepožádá o vydání nového občanského průkazu v případech uvedených v § 14 odst. 1 písm. c), tj. do 15 pracovních dnů
 • po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti občanského průkazu (po uplynutí doby v něm vyznačené, po ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu),
 • po obdržení oddacího listu,
 • po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
 • po obdržení úmrtního listu manžela,
 • po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, případně jména, příjmení, nebo bylo přiděleno nové rodné číslo,
 • po dni, kdy byla ohlášena změna místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
 • po nabytí právní moci rozhodnutí soudu, kterým byla občanovi omezena způsobilost k právním úkonům,
 • po nabytí právní moci rozhodnutí soudu, kterým byl občanovi uložen trest zákazu pobytu,
c) ani po opakované výzvě nepřevezme osobně občanský průkaz,
d) neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití občanského průkazu (tyto údaje se hlásí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu, nikoli Ministerstvu vnitra; odcizení OP lze ohlásit Policii ČR),
e) poruší zákaz provádět zápisy, změny nebo opravy v občanském průkazu, v potvrzení o občanském průkazu, v potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo v potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu,
f) ani po opakované výzvě nedoloží údaje uváděné v žádosti o vydání občanského průkazu,
g) v zákonem stanovené lhůtě nesplní povinnost provést výměnu svého občanského průkazu bez strojově čitelných údajů,
h) úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu,
i) poskytne nebo přijme občanský průkaz jako zástavu nebo odebere občanský průkaz při vstupu do objektu nebo na pozemek,
j) pořídí kopii občanského průkazu a neprokáže souhlas občana,

k) nepožádá o vydání prvního občanského průkazu do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let.

Za přestupek na úseku občanských průkazů může být uložena pokuta do výše 10 000 Kč.

Odmítnutím poskytnutí požadovaných osobních údajů dojde ke spáchání přestupku, za který může být uložena pokuta až do výše 10 000 Kč.

 

Další informace

Nově se do občanského průkazu zapisuje vedle rodinného stavu i registrované partnerství. Na žádost lze zapsat do občanského průkazu jako nepovinný údaj partnera.

Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů

 • Zákon o občanských průkazech umožňuje vydávat po předchozím souhlasu Ministerstva vnitra občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 1 rok, jestliže
 1. došlo k technické závadě na zařízení zabezpečujícím zpracování a přenos dat nebo na výrobní technologii trvající déle než 7 kalendářních dnů,
 2. v důsledku katastrofy nebo jiné mimořádné události nelze vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji,
 3. občané potřebují vydat občanský průkaz ve lhůtě kratší než 30 dnů v souvislosti s výkonem volebního práva.

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností mohou vydat bez předchozího souhlasu Ministerstva vnitra z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu na žádost občana občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc od data vydání (za jeho vydání se vybírá správní poplatek 100 Kč). Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů se podává současně se žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji.

 

Které nepovinné údaje se zapisují do občanského průkazu se strojově čitelnými údaji?

Na vaši žádost lze do občanského průkazu zapsat:
 • označení absolventa vyšší odborné školy, akademický titul, stavovské označení, jiný titul absolventa vysoké školy, označení "docent" nebo "profesor" a vědecká hodnost
 • jméno, příjmení a rodné číslo manžela, popř. partnera; v případě, že nemá přiděleno rodné číslo, uvádí se datum narození
 • jméno, příjmení a rodné číslo dítěte do nabytí zletilosti; v případě, že nemá přiděleno rodné číslo, uvádí se datum narození.

Upozornění: Nelze-li všechny požadované nepovinné údaje zapsat z důvodu nedostatku místa na občanském průkazu, určí občan, které z nich se zapíší.

 

S čím se lze obrátit na obecní úřady obcí s rozšířenou působností a matriční úřady?

 • Tyto úřady přijímají žádosti o vydání občanského průkazu (kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad),
 • předávají občanům nové občanské průkazy,
 • přijímají občanské průkazy do úschovy po dobu dlouhodobého pobytu občana v zahraničí (příslušné podle místa trvalého pobytu občana),
 • přijímají občanské průkazy po osobách zemřelých (nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad),
 • přijímají občanské průkazy občanů, kteří byli zbaveni způsobilosti k právním úkonům (příslušné podle místa trvalého pobytu občana),
 • přijímají občanské průkazy občanů, kteří ukončili trvalý pobyt na území České republiky nebo pozbyli státní občanství (příslušné podle místa trvalého pobytu),
 • přijímají nalezené občanské průkazy (kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad),
 • přijímají hlášení o ztrátě, odcizení, poškození, zničení a zneužití občanského průkazu (kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad).

Upozornění: Odcizení a nález občanského průkazu je možno ohlásit též Policii České republiky. Občanský průkaz je zakázáno ponechávat a přijímat jako zástavu a odebírat jej při vstupu do objektů nebo na pozemky.

 

Poskytování osobních údajů

Ministerstvo vnitra a obecní úřady obcí s rozšířenou působností poskytují údaje z informačního systému evidence občanských průkazů, pouze pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.
Občanovi staršímu 15 let poskytne Ministerstvo vnitra nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností údaje z informačního systému evidence občanských průkazů k jeho osobě, a to na základě písemné žádosti. Není-li žádost podána osobně na úřadě, musí být opatřena úředně ověřeným podpisem. Zjistí-li subjekt údajů, že údaje jsou vedeny v rozporu se zákonem nebo jsou nepřesné, může požádat o vysvětlení, popř. o provedení opravy.
Občan, který žádá o vydání občanského průkazu musí doložit pravdivost údajů uváděných v žádosti. Pokud pravdivost údajů nedoloží ani po opakované výzvě, dopustí se přestupku, za který lze uložit pokutu do výše 10 000 Kč.
Veškeré údaje zapisované do občanského průkazu je občan povinen doložit potřebnými doklady v originále, popř. ověřeným opisem nebo ověřenou kopií. (např. státní občanství, rodné číslo, jméno a příjmení, omezení způsobilosti k právním úkonům, zbavení způsobilosti k právním úkonům, zákaz pobytu, titul).
 

Další informace 

Kde získáte bližší informace

 • obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Poznámky a upřesnění

Předkládáte-li k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu rozhodnutí cizozemského soudu, máte povinnost předložit též rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky o uznání rozhodnutí cizozemského soudu na území České republiky, jestliže je toto uznání podle zvláštního právního předpisu potřebné.
V případě, že jste získali vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské vzdělání a příslušný titul v zahraničí, máte povinnost předložit doklad o uznání vysokoškolského vzdělání a příslušného titulu. Stejnou povinnost máte i tehdy, když žádáte o zápis vědecké hodnosti získané v zahraničí.
Předkládáte-li k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu doklad vystavený orgánem cizího státu, máte povinnost předložit výpis z matriční knihy Úřadu městské části Brno-střed (zvláštní matrika), pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. (Výjimka na základě Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě některých otázek na úseku matrik a státního občanství: smluvní strany uznávají platnost rodných, oddacích a úmrtních listů svých státních občanů vystavených orgány druhé smluvní strany o matričních událostech, ke kterým došlo před 1. lednem 1993.