Nacházíte se: Zbynekmlcoch.cz Texty Nezařazené Definice, rozdíl - osvojení, adopce, pěstounská péče, opatrovnictví, poručnictví

Sponzorované odkazy:

Slovník - hledej:

lékařský
cizí slova
česko-anglický
anglicko-český

Předpověď počasí

Počasí dnes Počasí zítra Počasí pozítří
Další dny...

Vyzkoušejte:

SMS ZDARMA

T-mobile
Telefonica O2

Počet stránek v systému

7307
Definice, rozdíl - osvojení, adopce, pěstounská péče, opatrovnictví, poručnictví Email
Úterý, 28. prosinec 2010 | Vložil: MUDr. Zbyněk Mlčoch | Zobrazeno: 32564x
adopce-osvojeni-pestounska-pece-porucnik-porucnictvi.jpegStránka podává definici a popisuje rozdíly mezi osvojením (adopcí), pěstounskou péčí, opatrovnictvím a  poručnictvím. Poposuje rozdíly mezi osvojením (adopcí) zrušitelným, nezrušitelným, mezinárodním, popisuje typy pěstounské péče a zmiňuje se do kolika let může dítě v pěstounské péči zůstal a na závěr pojednává o poručnících.
___
___

Osvojení = adopce

Osvojením vzniká mezi osvojiteli a dítětem vztah jako mezi biologickými rodiči a vlastními dětmi, mezi dítětem a příbuznými vzniká vztah příbuzenský. Osvojit dítě si mohou manželé či jednotlivec, mají k němu stejná práva a povinnosti jako jeho rodiče. Vzájemná práva a povinnosti mezi osvojencem a původní rodinou osvojením zanikají.
Dítě získává příjmení nových rodičů. Mezi osvojitelem a osvojencem musí být přiměřený věkový rozdíl. O osvojení rozhoduje soud a před jeho rozhodnutím musí uplynout nejméně tři měsíce, po které budoucí osvojitelé o dítě pečují na vlastní náklady.

Rozlišujeme tři typy osvojení (adopce):


  • Osvojení prosté, zrušitelné
Je typ osvojení, kdy se osvojitelé nezapisují do rodného listu jako rodiče. Prosté osvojení může soud zrušit ze závažných důvodů na návrh osvojence nebo osvojitele.

  • Osvojení nezrušitelné
Osvojitelé jsou na základě rozhodnutí soudu zapsáni v rodném listě místo rodičů osvojence. Osvojit lze dítě starší jednoho roku. Toto osvojení nelze zrušit.

  • Mezinárodní osvojení (do ciziny, z ciziny)
Tato forma náhradní rodinné péče je možným řešením v případě, že se pro dítě nepodaří najít náhradní rodinu v zemi původu. Mezinárodní osvojení je upraveno Úmluvou o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojením, kterou vypracovala a přijala Haagská konference mezinárodního práva soukromého 29.5.1993.
V České republice vstoupila tato úmluva v platnost 1.6.2000 a spolu se zákonem č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, umožňuje osvojení do ciziny a z ciziny. Mezinárodní osvojení u nás zprostředkovává Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně.


Pěstounská péče

Je státem garantovaná forma náhradní rodinné péče, která zajišťuje dostatečné hmotné zabezpečení dítěte a přiměřenou odměnu těm, kteří se dítěte ujali, jedinou hmotně právní podmínkou je zájem dítěte. Osoba pěstouna musí poskytovat záruku řádné výchovy dítěte. Dítě může být svěřeno do péče fyzické osobě nebo do společné pěstounské péče manželů. Pěstoun má právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti jen v běžných věcech, k výkonu mimořádných záležitostí (např. vyřízení cestovního pasu) žádá souhlas zákonného zástupce dítěte.
Soud je oprávněn stanovit pěstounovi povinnost podávat o výkonu pěstounské péče pravidelné zprávy soudu.

Zrušení pěstounské péče

Pěstounská péče vzniká rozhodnutím soudu, v mimořádných případech může soud rozhodnout také o zrušení pěstounské péče. V případě svěření do pěstounské péče není vyloučen styk původních rodičů s dítětem.

Rozlišujeme:
Individuální pěstounská péče - v běžném rodinném prostředí.
Skupinová pěstounská péče - v tzv. zařízeních pro výkon pěstounské péče nebo v SOS vesničkách.

Pěstounská péče zaniká dosažením zletilosti dítěte.
Jde-li o nezaopatřené dítě, např. soustavně se připravující na budoucí povolání, může trvat až do 26 let.


Opatrovnictví

Opatrovnictví je další forma náhradní rodinné péče.
O ustanovení opatrovníka rozhoduje soud usnesením, v němž vymezí rozsah práv a povinností k dítěti, a to vždy s ohledem na důvod, pro který byl dítěti opatrovník ustanoven. Opatrovník vykonává pouze některá v rozhodnutí stanovená práva, není zákonným zástupcem dítěte.


Poručnictví

Soud ustanoví dítěti poručníka v případě, že:
  • rodiče dítěte zemřeli
  • byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti
  • byl pozastaven výkon jejich rodičovské zodpovědnosti
  • nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu

Pokud poručník péči o dítě osobně vykonává, má on i dítě nárok na stejné hmotné zabezpečení, jako by šlo o pěstounskou péči. Poručník je zákonným zástupcem dítěte. Mezi poručníkem a dítětem však nevzniká takový poměr, jaký je mezi rodiči a dítětem.

Zákon stanoví rozsah práv a povinností poručníka k dítěti takto:
  • výchova dítěte
  • zastupování dítěte
  • správa majetku

Výkon této funkce je pod pravidelným dohledem soudu. Poručník podává zprávy soudu o osobě poručence.
Jakékoliv rozhodnutí poručníka v podstatné věci týkající se dítěte vyžaduje schválení soudem.
 
Share on Myspace
Chci se zeptat, diskutovat...
Dům bylinek
CHORVATSKO - dovolená za neuvěřitelné ceny
--------------------------------------- BIOPOTRAVINY ESHOP
---------------------------------------
Přidat odkaz
Bezplatná právní poradna

Psychotesty online

Alkoholik

Kuřákova plíce

Moje starosti

Příznaky a projevy nemocí

Bylinky pro všechny