Nacházíte se: Zbynekmlcoch.cz Texty Právo a sebeobrana Profesní pojištění lékařů - pohled a doporučení České lékařské komory (ČLK)

Sponzorované odkazy:

  • Luštitelské časopisy

Slovník - hledej:

lékařský
cizí slova
česko-anglický
anglicko-český

Předpověď počasí

Počasí dnes Počasí zítra Počasí pozítří
Další dny...

Vyzkoušejte:

SMS ZDARMA

T-mobile
Telefonica O2

Počet stránek v systému

7307
Profesní pojištění lékařů - pohled a doporučení České lékařské komory (ČLK) Email
Středa, 21. květen 2014 | Vložil: MUDr. Zbyněk Mlčoch | Zobrazeno: 4130x

 

profesni-pojisteni-lekaru-pohled-a-doporuceni-ceske-lekarske-komory-clkNový občanský zákoník tak zakotvil nová pravidla náhrady škody a nemateriální újmy. Zrušil vyhlášku č. 440/2001 Sb., o odškodňování bolestného a ztížení společenského uplatnění, a zrušil i pevné částky, stanovené jako náhrada při úmrtí blízké osoby. 

___

___

Pokud jde o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, v současné době připravil Nejvyšší soud ČR ve spolupráci s lékařskou a právnickou veřejností nezávaznou metodiku k odškodňování újmy na zdraví. V ní zejména ztížení společenského uplatnění představuje využití dokumentu Světové zdravotnické organizace (WHO), kterým je Mezinárodní klasifikace funkcí, schopností disability a zdraví. Mělo by být posouzeno, jakého stupně omezení dosahuje konkrétní poškození zdraví pro člověka, a toto vyjádřeno v procentech, přičemž úplné omezení všech běžných funkcí by rámcově mělo představovat náhradu ve výši přibližně 10 milionů Kč. To je však pouze náhrada za ztížení společenského uplatnění, za prakticky zničený život člověka (vyjádřeno zjednodušeně). Pokud by se na základě posouzení zdravotního stavu poškozeného dospělo k závěru, že je omezen asi o 50 procent ve svých běžných tělesných a duševních funkcích, představovala by náhrada za toto ztížení společenského uplatnění přibližně částku 5 milionů Kč.

Tím však nemusejí být vyčerpány veškeré nároky poškozeného, zejména za zásah do rodinného života, ale ani pokud jde o nároky, které mu budou postupně vznikat v souvislosti s potřebou určitých služeb za situace, kdy  není schopen se sám o sebe postarat a nebude přežívat v ústavním prostředí, ale například v domácím prostředí, přičemž běžné služby (krmení, oblékání, přebalování apod.) budou obstarávat rodinní příslušníci. V takových případech již v současné době činí náhrada ročně okolo 600 až 800 tisíc Kč. 

Kromě toho v případě vážné újmy na zdraví předpokládá nový občanský zákoník poskytnutí náhrady nemateriální újmy všem blízkým osobám poškozeného, které právem pociťují jeho zdravotní poškození jako osobní neštěstí. To může být u každého člověka jinak široká a v podstatě zákonem nijak neomezená množina tzv. blízkých osob pociťujících újmu poškozeného jako své osobní neštěstí. 

V případě úmrtí blízké osoby má být rovněž poskytnuta náhrada nemateriální újmy v penězích, přičemž nový občanský zákoník opouští pevně stanovené částky tak, jak je stanovil bývalý občanský zákoník, tj. 240 tisíc Kč pro nejbližší osoby (manželka, děti, rodiče), 175 tisíc Kč pro sourozence, a ponechává na zcela volné úvaze soudu, aby posoudil vřelost vztahu zemřelého s jednotlivými blízkými osobami, kterými nemusejí být pouze členové rodiny, ale i další osoby, které pociťují úmrtí svého blízkého jako osobní neštěstí. Jak vysoké částky budou soudy jednotlivým pozůstalým přiznávat, bude věcí vyvíjející se judikatury a těžko to předem předjímat. 

 

Na kolik a kde se pojistit?

Za tohoto právního stavu, kdy změnu nového občanského zákoníku v tomto směru lze těžko očekávat, protože podobné principy odškodňování a náhrady nemateriální újmy jsou obvyklé v euroatlantické právní kultuře a v evropském právním prostředí, se poskytovatelé zdravotních služeb právem ptají, na jak vysokou částku by se měli pojistit pro případ náhrady škody a nemateriální újmy, dojde-li k újmě na zdraví nebo k úmrtí pacienta v souvislosti s odborným pochybením při poskytování zdravotních služeb. Ještě důležitější, než na jakou částku být pojištěn, je otázka, u které pojišťovny být pojištěn tak, aby pojistné podmínky nepředstavovaly „pojišťovácké pasti“ a neznamenaly, že v některých případech pojišťovna, dojde-li „na lámání chleba“, odmítne poskytnout pojistné plnění a poukáže na výluku uvedenou v pojistných  podmínkách, zvláštních pojistných podmínkách nebo v jiných dokumentech, které podpisem pojistné smlouvy pojištěný lékař akceptoval.

Na jak vysokou částku (tzv. pojistný limit, resp. limit pojistného plnění) by se měl poskytovatel zdravotní služby pojistit, je velmi těžké odpovědět. Záleží na odbornosti, rozsahu poskytovaných zdravotních služeb apod. I při znalosti těchto skutečností by jakákoli rada mohla být chybná, protože není k dispozici  judikatura soudů, která by dávala alespoň rámcovou představu o částkách, které budou přiznávány jako náhrada nemajetkové újmy a odškodnění podle nového občanského zákoníku.

Na druhé straně však Česká lékařská komora hodlá nadále garantovat svým členům v rámci VIP pojištění členů ČLK takové pojistné podmínky, které nebudou obsahovat „pojišťovácké pasti“ a nečekané výluky z pojistného krytí v rámci profesního pojištění poskytovatelů zdravotních služeb – lékařů.
Kooperativa pojišťovna, a. s., se kterou má komora uzavřenu rámcovou smlouvu o profesním pojištění pro VIP pojištění členů ČLK, předložila v polovině prosince loňského roku právní kanceláři ČLK návrh změn pojistných podmínek reflektujících novou právní úpravu, představovanou novým občanským zákoníkem. Předpokládalo se, že k dohodě o těchto pojistných podmínkách by mělo dojít do konce roku 2013, aby zájemcům o nové pojištění bylo možno předkládat nové pojistné smlouvy již od ledna 2014. K dohodě došlo až v průběhu měsíce dubna 2014 a déle než čtyři měsíce trvalo vyjednávání probíhající většinou e-mailovou korespondencí nad jednotlivými dokumenty předloženými Kooperativa pojišťovnou, a. s., které byly připomínkovány právní kanceláří České lékařské komory. Při tomto vyjednávání jsme velmi tvrdě hájili princip, že soukromý lékař
musí být spolehlivě pojistně kryt v případě jakéhokoli, byť jakkoli závažného zanedbání profesních povinností a způsobení jakékoli újmy na zdraví nebo úmrtí pacientovi, s výjimkou případů, kdy by bylo prokázáno, že škodu na zdraví nebo na životě pacienta způsobil úmyslným jednáním nebo pod vlivem návykových látek. Pouze v těchto případech by měla mít pojišťovna možnost odmítnout po jistné plnění, ve všech dalších případech nedbalostního ublížení na zdraví nebo usmrcení by měla mít povinnost poskytnout pojistné plnění a hradit škodu nebo nemateriální újmu za pojištěného lékaře.
Jednoznačně přitom nejen právní kancelář, ale i představenstvo České lékařské komory preferuje princip, že lékař musí být především spolehlivě pojistně kryt a rozhodující není výše pojistného, ale takové pojistné podmínky, které spolehlivé pojistné krytí bez výluk a „pojišťováckých pastí“ skutečně obsahují. Současně však požadujeme, aby toto pojistné krytí v zásadě nebylo vyšší, než je pojistné krytí profesního pojištění poskytovatelů zdravotních služeb jinými pojišťovnami.

 

VIP pojištění u Kooperativy nelze jednoznačně doporučit

V průběhu vyjednávání s Kooperativa pojišťovnou, a. s., nám někteří soukromí lékaři předkládali pojistné podmínky pro poskytovatele zdravotních služeb, které jim předložily jiné pojišťovny. Po prostudování těchto pojistných podmínek jsme zpravidla museli konstatovat, že takové pojištění bychom bez zásadních změn nemohli členům České lékařské komory doporučit. Snad za nejdůležitější jsme považovali absenci pojištění za duševní útrapy blízkých osob, případně limitaci výše tohoto pojištění v případě, že újmu na zdraví nebo smrt utrpí pacient zaviněním poskytovatele zdravotní služby. Další podmínka, kterou jsme považovali za nepřijatelnou, je, že výlukou z pojištění může být situace, kdy řídící pracovník věděl o závadách věcí či služeb, když tato skutečnost se považuje za úmyslné způsobení škody a pojišťovna je oprávněna odmítnout pojistné plnění. Zcela zásadní výhradou byla pak možnost zkrátit pojistné plnění, případně jej odmítnout, v případě porušení tzv. prevenční povinnosti
pojištěného.

 

Co je to prevenční povinnost?

Znamená to jednat tak, aby škoda nenastala. Nastala-li škoda, byla zpravidla prevenční povinnost porušena a pojišťovna by mohla odmítnout pojistné plnění prakticky vždy. Stejně tak výluka obsahující možnost odmítnout pojistné plnění v případě „porušení smluvní povinnosti pojištěného“ je nepřijatelná, protože ze zákona smluvní povinností poskytovatele zdravotní služby je poskytovat zdravotní služby na náležité odborné úrovni a porušení této zásady by mohlo znamenat odmítnutí nebo snížení pojistného plnění. Pak by vlastně profesní pojištění soukromého lékaře bylo zbytečné, protože by jeho pojistitel mohl kdykoli s poukazem na porušení prevenční povinnosti, porušení smluvní povinnosti nebo jiné výluky z pojištění odmítnout pojistné krytí, dojde-li k pojistné události. Česká lékařská komora však je ochotna, pokud by jiná pojišťovna předložila návrh pojistných podmínek, které by akceptovaly požadavek krytí všech pojistných událostí s výjimkou těch, které jsou zaviněny úmyslně nebo pod vlivem návykových látek, a přitom by nabídla ekonomicky příznivější pojištění než dosavadní smluvní partner, rozšířit smluvní partnerství o další rámcovou smlouvu s dalším pojistitelem.

V současné době můžeme tedy členům České lékařské komory doporučit VIP pojištění v rámci rámcové smlouvy mezi Českou lékařskou komorou a Kooperativa pojišťovnou, a. s. Musíme však upozornit, že prakticky každá pojišťovna má právo odmítnout krytí pojistné události, pokud pojištěný
bez jejího prokazatelného souhlasu uzná svou odpovědnost, aniž toto konzultoval se svým pojistitelem, nebo neoznámí pojistiteli pojistnou událost, ač je povinen tak učinit, jakmile se o tom dozví. Z toho vyplývá, že jakmile pacient, pozůstalý nebo jiná osoba uplatní na základě profesní odpovědnosti jakýkoli nárok na náhradu škody nebo nemateriální újmy, je třeba tuto skutečnost hlásit jako pojistnou událost svému pojistiteli. Bez souhlasu pojistitele (má-li být poskytnuto pojistné krytí) nelze uzavřít žádnou mimosoudní dohodu. Takovou mimosoudní dohodu
lze uzavřít jen s výslovným souhlasem pojistitele a pokud možno i za jeho účasti a s jeho podpisem a ujištěním, že náhradu škody v rámci pojištění poskytovatele zdravotní služby poskytne. Pojistitel se zpravidla pojištěného soukromého lékaře dotáže, zda uznává svou odpovědnost za škodu nebo nemateriální újmu, na základě které je vůči němu nárok uplatněn. Pokud pojištěný sdělí, že podle jeho názoru nedošlo k porušení
jeho profesních povinností a postupu non lege artis, pak pojišťovna zpravidla nesouhlasí s mimosoudním vyřízením věci a ponechává rozhodnutí na soudu. V soudním řízení má podle VIP podmínek členů ČLK člen komory právo na bezplatné právní zastoupení kterýmkoli advokátem, kterého si vybere, přičemž náklady na právní zastoupení podle platného advokátního tarifu hradí pojišťovna.

 

Nepodlehnout naléhání

Dále bylo pojistné krytí na základě dohody rozšířeno tak, že je-li v souvislosti s profesní odpovědností proti lékaři vedeno trestní stíhání, náklady řízení podle advokátního tarifu hradí rovněž pojišťovna. Jde o případy, kdy by byl trestně stíhán soukromý lékař nebo jeho zaměstnanec tak, že by soukromý lékař v případě uznání viny v trestním řízení byl pochopitelně povinen v občanskoprávním řízení nahradit škodu a poskytnout náhradu nemateriální újmy.
Na tyto povinnosti je třeba pamatovat zejména v situaci, kdy na soukromého lékaře někdo naléhá, vyhrožuje často i medializací případu, aby rychle poskytl na základě mimosoudní dohody náhradu škody a „bude mít pokoj“. Často v první fázi uplatněná náhrada nepředstavuje příliš vysokou
finanční částku a je připojen i dovětek, že tím jsou vyřízeny veškeré nároky poškozeného. To může lékaře vést k úvaze, že opravdu bude mít pokoj, pokud takovou škodu uzná a zaplatí třeba i „ze svého“, aniž bude informovat pojišťovnu. Pokud se takto rozhodne, zpravidla se poté nestačí divit, jaké další nároky jsou vůči němu uplatněny, bez ohledu na to, že podle dohody mělo být jednorázovým odškodněním „vše vyřešeno“. Jednak se nikdo nemůže předem vzdát svých práv, která mohou teprve v budoucnu nastat, a jednak kromě samotného poškozeného mohou, jak již bylo zmíněno, uplatnit nárok i osoby, které pociťují újmu na jeho zdraví jako své osobní neštěstí, zásah do rodinného života apod.
Před mimosoudními dohodami uzavřenými neuváženě a zejména bez výslovného a prokazatelného souhlasu pojišťovny, u které je lékař profesně pojištěn, proto musíme důrazně varovat. Pokud při řešení pojistné události účastníka VIP pojištění členů České lékařské komory dojde k jakýmkoli problémům, budeme rádi, když nás o tom budou lékaři informovat, a můžeme tyto záležitosti projednávat s naším partnerem, se kterým jsme uzavřeli rámcovou smlouvu – tedy s Generálním ředitelstvím Kooperativa pojišťovny, a. s. V minulosti se již několikrát podařilo sporné případy tímto způsobem vyřešit.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: JUDr. Jan Mach, ředitel právní kanceláře ČLK

 

 

 

 

 

 

 
Share on Myspace
Chci se zeptat, diskutovat...
Dům bylinek
CHORVATSKO - dovolená za neuvěřitelné ceny
--------------------------------------- BIOPOTRAVINY ESHOP
---------------------------------------
Přidat odkaz
Bezplatná právní poradna

Psychotesty online

Alkoholik

Kuřákova plíce

Moje starosti

Příznaky a projevy nemocí

Bylinky pro všechny