Příjemnou noc, dnes je pátek 12.7.2024, svátek slaví Bořek, zítra Markéta.

Který odpad se nesmí pálit v kamnech, kotli

ktere-odpady-se-nesmi-palit-v-kamnech-kotli

ktere-odpady-se-nesmi-palit-v-kamnech-kotli
Domácnosti jsou v znečišťování ovzduší hned za automobily. Domácí kotelny přispívají stále více k riziku vzniku rakoviny a srdečních či dýchacích onemocnění. Leckde na venkově je čistota ovzduší v zimním období stejná nebo i horší než v průmyslových oblastech. Domácí kamna, krby a kotle nelze vybavit drahou technologií pro dokonalé hoření a čištění spalin, a tak záleží na každém z nás, kolik jedů vypustíme do vzduchu.

___
___

 

Čím škodí pálení odpadů?

Při pálení odpadů vzniká mnoho toxických látek. Dioxiny a furany jsou nejen rakovinotvorné, ale poškozují také hormonální a imunitní systém a ovlivňují nervovou soustavu. V místnostech, kde se topí, byly naměřeny jejich vyšší koncentrace. V důsledku nedokonalého spalování vznikají polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), jejichž vliv lze nejlépe připodobnit vlivu kouření cigaret. Formaldehyd je rakovinotvorný a spolu s ostatními aldehydy a kyselinou chlorovodíkovou dráždí oči a plíce. Benzen je látka rakovinotvorná. Styren je karcinogenní, jeho vlivem dochází při vysokých hladinách k poškození očí a sliznice, dlouhodobé působení ovlivňuje nervový systém a je příčinou bolestí hlavy, únavy, slabosti a deprese. Množství škodlivých látek se odvíjí od toho, co spalujete (viz dále). Při spalování vzniká také zápach obtěžující Vás i Vaše sousedy.

 

Koho pálením odpadů nejvíce poškodíte?

Nejen sami sebe a své děti, ale také své nejbližší okolí. Na jedy ve vzduchu jsou citlivější děti, těhotné ženy, starší osoby a lidé trpící astmatickým či jiným respiračním onemocněním. Mějme k nim ohled.

 

Který odpad se nesmí pálit v kamnech, kotli domácnosti

 

 • plasty - pálením PVC vzniká velké množství dioxinů, tím více čím je obsah PVC v odpadu vyšší. Použití PVC je nutno omezovat, výrobky z PVC je nejlépe nekupovat. I když ho nespalujete, během jeho použití se z něho mohou uvolňovat škodlivé ftaláty. K naprosté většině výrobků z PVC existují alternativní náhrady. Pálením polystyrenu (PS) vzniká mimo jiné jedovatý styren. Spalováním polypropylenu (PP), polyetylenu (PE) či PET láhví podporujete vznik polyaromatických uhlovodíků.
 • staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek nebo natřená prkna či chemicky ošetřené dřevo - jeho pálením vyprodukujete asi 50 - 500 krát více dioxinů než při topení čistým palivovým dřívím (starý nábytek je vhodnější dát či prodat do bazaru)
 • zbytky jídla, trávu ze zahrady, listí - tyto materiály lze kompostovat (máte-li zahrádku) případně třídit (kontejnery na biologický odpad), jinak patří do směsného odpadu (zbytky jídla) a do kontejneru na odpad z obecní/městské zeleně.
 • celobarevné letáky a časopisy - při jejich spalování se do ovzduší mohou uvolnit těžké kovy z barev, které způsobují vrozené vady a rakovinu. Letáky a časopisy patří do tříděného sběru - do kontejnerů na papír. Nálepkou na schránce se můžete bránit proti vhazování reklamních letáků do schránky.
 • tetrapak - jde o šestivrstvý obal z papíru, hliníku a plastu. Jeho spalováním se mohou uvolňovat chlororganické látky a těžké kovy. V mnoha obcí se již třídí do určených kontejnerů.
 • nebezpečné odpady (jako jsou baterie, barvy, léky) - spálením je nezničíte, ale jedovaté látky, které obsahují, se dostanou do vzduchu a následně do půdy. Sběr nebezpečného odpadu zajišťuje každá obec/město - informujte se o místech, kam nebezpečný odpad můžete odevzdat.
 • pneumatiky - jejich spalováním vznikají polyaromatické uhlovodíky a další jedovaté látky.

 

 

Co říkají zákony k pálení odpadu?

Podle zákonů je pálení odpadu v domácnostech zakázáno. Podle zákona o odpadech (č. 185/2001 Sb.) jsou fyzické osoby povinny nakládat s odpadem podle systému stanoveného obcí. Obce musí zajistit pro své obyvatele systém sběru nebezpečných odpadů a dle svých možností i třídění komunálního odpadu. Podle zákona o ovzduší (č. 86/2002 Sb.) jsou fyzické osoby povinny jako palivo pro ohniště, grily a krby používat pouze dřevěné uhlí, čisté dřevo, suché rostlinné materiály nebo plynné palivo, předepsané výrobcem. Obec může podmínky spalování zpřísnit vlastní vyhláškou. Může například zakázat spalování listí a trávy .

 

Nechte si poradit

 

 • Nejlépe je odpad nevytvářet, myslete na to již při nákupu. Omezte spotřebu zboží na jedno použití a ujistěte se, že to, co kupujete, lze opravit, znovu naplnit či jinak využít.
 • Snižujte množství odpadu. Darujte nepotřebné ošacení, hračky či nábytek příbuzným, přátelům či charitativním organizacím. Knihy a časopisy dejte do antikvariátu, ale můžete je zkusit nabídnout i domovům důchodců, knihovnám a dalším institucím. Je lepší věci spravit než vyhodit.
 • Máte-li zahradu, kompostujte biologické odpady. Získáte tak živiny pro půdu, snížíte množství odpadu a s ním spojené poplatky za jeho likvidaci. Ušetříte i tím, že si nebudete muset kupovat zemina v zahradnictví pro svou zahradu. Do kompostu dávejte i rostlinný odpad z kuchyně. Doplní ho o výživné látky. Podrobnější informace o kompostování Vám můžeme na požádání zaslat.
 • Snažte se odpad třídit - základem je třídění papíru, skla a plastů, a to již přímo u Vás doma. Třídit můžete i kovy, hliník a textil. Zjistěte si ve Sběrných surovinách v místě Vašeho bydliště, které vytříděné odpady vykupují. Není-li centrální sběr tří základních komodit ve Vaší obci, zkuste se s obcí domluvit, aby se do třídění pustila.
 • Používejte do kamen pouze schválené palivo. Pálíte-li dřevo, dbejte na to, aby bylo pořádně vyschlé. S jeho vlhkostí klesá výhřevnost a rostou emise škodlivin. Určitě jste již slyšeli o dehtování kamen. Dřevo dostatečně vyschne přes 2 zimy. Nespalujte chemicky ošetřené ani průmyslové dřevo.
 • Popel z kamen, pokud jste pálili něco jiného než čisté suché dřevo, může obsahovat poměrně hodně toxických látek. Proto ho nepoužívejte na zahradě.

Zdroj: Hnutí duha