Dobrý večer, dnes je středa 21.2.2024, svátek slaví Lenka, zítra Petr.

Jak někomu zrušit trvalý pobytu, trvalé bydliště - postup

Rád bych Vás požádal, zda byste byla tak hodná a popsala obecně situaci, kdy někdo nepobývá v domácnosti, kde má trvalé bydliště a např. rodiče mu chtějí zrušit trvalý pobyt, protože hrozí exekuce na tuto osobu. Především mne zajímá postup jak zrušit trvalé bydliště a případné obstrukce ze strany ohlašovny - např. zda je nutné dokazovat, že daná osoba v bytě nebydlí, či podepsat nějaké čestné prohlášení apod. Zdeněk

___
___


ODPOVĚĎ:
Tuto problematiku řeší § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel. Výkon této agendy zabezpečují všechny obecní úřady.

O zrušení údaje o místu trvalého pobytu se rozhodne na návrh vlastníka objektu nebo na návrh osoby mající v objektu užívací právo (př. nájemce).

Zrušení trvalého pobytu jiné osobě vyžaduje dvě podmínky:

1. zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo jeho vymezené části (např. skončila mu nájemní smlouva, v majetkovém vypořádání manželů byl podíl v bytovém družstvu přisouzen jen jednomu z manželů...)

2. neužívá-li občan tento objekt. (Pokud ho užívá proti vůli osob, kteří mají užívací nebo vlastnické právo k nemovitosti, lze takovou osobu vystěhovat pomocí soudu a žalobou o vyklizení).


Navrhovatel předloží výpisu z katastru nemovitostí nebo jeho ověřenou kopií, kde je uveden jako výlučný vlastník nebo spoluvlastník objektu, nájemní smlouvou nebo dohodou o užívání bytu apod.


Splnění první zákonem stanovené podmínky, tedy že konkrétní osobě zaniklo užívací právo k objektu nebo jeho části, lze zjistit z aktuálního výpisu z katastru nemovitostí, kde jmenovaný není uveden jako vlastník nebo spoluvlastník objektu, popř. mu nebylo zřízeno věcné břemeno k předmětné nemovitosti, nebo z nájemní smlouvy, kde není uveden jako osoba, se kterou byla uzavřena nájemní smlouva, nebo mu nevyplynulo užívací právo k předmětné nemovitosti např. z pravomocného rozsudku soudu o rozvodu manželství a s tím spojeného majetkového vypořádání.


Je-li daná osoba, např. snacha, zeť, vnuk, na předmětné adrese hlášen na základě souhlasu oprávněné osoby, nevzniká mu dle zákona o evidenci obyvatel užívací právo. Má pouze tzv. užívací právo odvozené, tedy právo v předmětné nemovitosti pouze bydlet. Toto konstatování by však platilo do doby, než by vlastník objektu se jmenovaným např. uzavřel nájemní smlouvu.


Ke splnění druhé zákonem stanovené podmínky spočívající v prokázání, že daná osoba objekt nebo jeho vymezenou část neužívá, je třeba vyslechnout i svědky, např. sousedy. Je možné např. přijít na ohlašovnu s konkrétním svědkem nebo ho požádat o čestné prohlášení.


Odpověď poskytla Bezplatná právní poradna online