Dobré odpoledne, dnes je pondělí 4.3.2024, svátek slaví Stela, zítra Kazimír.

Neurologický slovník online - názvy vyšetření, příznaky, syndromy, symptomy

neurologicky_slovnik_online_vysetreni_nazvy_pojmy_reflexy.jpegStránka obsahuje desítky pojmů z neurologie. Jedná se o různá vyšetření, reflexy a příznaky vyskytující se u různých nemocí nebo syndromů.

neurologický slovník on-line

 

Pokud najdete v textu chybu nebo budete chtít doplnit nějaký pojem, kontaktujte mě.


Akatizie - syndrom neklidných nohou, chorobná neposednost.

Akinetopsie - neschopnost centrálního nervového systému vnímat zrakem pohybující se předmět.

Amosův příznak - pacient nemůže sedět bez opory trupu rukama = trojnožka. Jde o příznak meningeálního dráždění.

Anozognózie - ztráta schopnosti uvědomovat si svůj zdravotní stav.

Aprosodie, aprozodie - jsou poškozením prosodie, která je využitím řečové melodie, časových následností, pomlk, různého stupně hlasitosti a zabarvení hlasu ke sdělení citového obsahu řeči a postojů mluvícího jedince.

Astázie -držení těla o širší bází a v lehkém předklonu často spojená s lakunérskou chůzí (viz dále). Astázie se vyskytuje při postižení frontálního laloku. 

Automatismy - specifické chování při epileptické aktivitě mozku projevující se pomlaskáváním,olizováním či stereotypními, nkědy vcelku nenápadnými změnami chování. 

Axiální reflexy - poklepem kladívkem vybavujeme záškub m. frontalis, m. orbicularis oris. Léze prefrontální oblasti vede k deliberaci těchto reflexů, které jsou fyziologicky výbavné v kojeneckém období - jedná se o sací a labiální reflexy.

 

B

Babinskiho zkouška/test (iritační) - podráždění kůže planty ostrým předmětem vybavuje při lézi pyramidové dráhy extenzi palce a event. i abdukci ost. prstů.

Babinského-Weilův test - pacient se zavřenýma očima dělá několikrát za sebou pět kroků vpřed a pět kroků zpátky během 30 sekund. Jestliže má jednostranné vestibulární postižení, bude mít trasa jeho pohybu tvar hvězdy

Baraniho test - pacient sedí na židli před určitým objektem. Lékař ho poprosí zavřít oči a několikrát za sebou ukázat na objekt. Jestliže je funkce labyrintu narušena, tak u pacienta vzniká iluze pohybu objektu a pacient se nemůže do objektu „strefit“.

Barrého test/zkouška (zánik. sympt.)- zkouška šikmých bérců - pacient leží na břiše, bérce zvednuté nad podložku 45 stp, na postižené straně klesá DK vlastní vahou

Benešovo skóre - slouží k hodnocení stavu vědomí (podobně jako například GlasgowComaScale , GCS).

Bellův příznak (n. VII)- pacient není schopen zavřít oko, při pokusu o zavření se objeví na straně parezy oční bělmo. příznak těžké parezy m. orbicularis oculi

Braggardova zkouška, Bragardův test - DK dotáhneme do maximální extenze (do bolesti nebo 90 stp), pak provedeme lehkým tahem dorzální flexi planty. V pozitivním případě provokujeme radikulární bolest.

Brudzinski I - předklonem hlavy vybavíme flexi v kolenou. Jde o příznak meningeálního dráždění.

Brudzinski II - tlakem na symfyzu vybavíme flexi v kolenou. Jde o příznak meningeálního dráždění.

 

C, Č

Čití v obličeji - vyšetřujeme vjem taktilní (dotek prstem, vatou), termický a bolestivý (špejle). Vyšetřujeme symetrii čití v inervačních oblastech všech 3 větví oboustranně a centrální poruchu čití ve vertikálních pásech.

Čití taktilní - vyšetřujeme dotekem vatou a ostřejším předmětem na celém povrchu těla. Hledáme hranici čití = léze spinální a hranici hemihypestezie = léze supratentoriální.

 

D

Diadochokineza - Vyšetřujeme koordinaci pravidelných alternujících pohybů. Např. střídavá pronace/supinace předpažených horních končetin, otáčení ruky nebo svírání a zavírání pěstí. Vyšetřujeme bez kontroly zraku při zavřených očích.

Diskriminační test - aplikace dvou tupých podnětů o konstantní známé vzdálenosti (např. 5 mm), kdy přikládáme vyšetřovací pomůcku na kůži v ose prstů a posuzujeme schopnost rozlišit dva body v inervační oblasti n. medianus, resp. n. ulnaris, případně n. radialis.

Dlaňo-bradový jev/zkouška (iritační) - podráždění kůže thenaru ostrým předmětem vybavuje při ipsilaterální lézi prefrontální oblasti záškub m. mentalis. Tzv. paraxiální jev.

Dufourův test, Dufourova zkouška - předpažené paže bez kontroly zraku v supinaci - abnormní je přetáčení do pronace

 

F

Fatické texty (cortex) - hodnotíme spontánní řeč, opakování slov, rozumění pokynům, psaní, čtení jednoduchého textu nahlas

Fenomén otřesu - otřes - sukuse trupu - patří k mozečkovým zkouškám na pasivitu. Pacient volně stojí, zcela pasivně uvolní svalstvo. Vyšetřující jej drží za ramena a potřesá trupem ze strany na strany. Sledujeme výkyvy rukou a jejich amplitudu - větší na straně mozečkové léze.

Fenomén retardace - Jako Mingazzini, ale pacient střídavě zvedá a sklání ruce, na postižené straně je patrno opožďování pohybu. 

Festinace - zrychlování a zkracování kroků při Parkinsonově chorobě

Foster-Kennedyho syndrom (disociace) – disociovaný nález na očním pozadí, způsobený expandujícím tumorem v oblasti čelního laloku. Ipsilaterálně je atrofie optiku a kontralaterálně je edematózní papila

Fotoreakce - fotoreakci vyšetřujeme osvitem oka svítilnou. Fyziologickou odpovědí je zúžení (miosa) zornice při osvitu. Rozlišujeme přímou a nepřímou (konsensuální) fotoreakci - vybavuje se osvícením kontralaterálního oka.

Fromentův manévr - zvýraznění rigidity pohybem druhostranné končetiny.

 

G

Gatismus - rozmazávání stolice (při postižení frontálního - čelního - laloku mozku). 

Glasgow Coma Scale - používá se pro hodnocení stavu pacientů v kómatu. Bodově se hodnotí se otevírání očí, motorická a verbální reakce (spontánní, na výzvu, na algické podněty). Součet všech bodů může nabývat hodnot 3-15.


H

Hanzalova zkouška - jako Mingazzini, poklesá dlaň do plamární flexe -"labutí šíje".

Hezitace - podupávání na místě, při současné neschopnosti vykročit - vyskytuje se u Parkinsonovy nemoci.

Hranice čití - vyšetřujeme taktilní čití v kraniokaudálním směru. Počínáme na obličeji (hranice čití na krku), pokračujeme na trup (Th mícha) a podbřišek a DK (bederní mícha).

 

CH

Chaddock test/Chaddockova zkouška (iritační)- podráždění kůže kolem zevního kotníku ostrým předmětem vybavuje při lézi pyramidové dráhy extenzi palce a event. i abdukci ost. prstů. 

Chorea - poškození striata, především putamen, vyvolá bezděčné pohyby v klidu i při pohybu, mizí ve spánku.  

Chvostkův fenomén, Chvostkova zkouška - poklepem kladívkem v polovině vzdálenosti mezi tragem a ústním koutkem vybavujeme záškub m. orbicularis oris. Jedná se o fenomen idiomuskulární dráždivosti, která je zvýšena zejména u tetanie, zvláště v rámci hypokalcemie při hypoparathyreoidismu či hyperventilaci.

 

J

Janiševský (Janiševského) reflex - viz úchopový reflex. 

Justerův test/Justerova zkouška (iritační) - podráždění hypothenaru a hlaviček metacarpů ostrým předmětem. Vhodná špejle nebo jiný nezraňující předmět, nejlépe na jedno použití. Nepoužíváme jehlu ani "klasický" zavírací špendlík ! Patologickou odpovědí je addukce palce.Hautantova zkouška (n. VIII) - Pacient sedí se zařeným očima a předpaží honí končetiny, natáhne prsty. Výdrž asi 30 sekund. Sledujeme zda dochází k deviaci rukou laterálně - ve směru hypofunkčního labyrintu. Může dojít i k vertikální odchylce paží.

 

K

Kakosmie - nepříjemné čichové pocity (při změnách a dráždění spánkového laloku). 

Kalorická zkouška - tato zkouška se provádí zvlhčování zvukovodů chladnou, a následovně teplou vodou (někdy se místo vody používá teplý a studený vzduch). Zkoumají se pohyby očí vyvolané těmito stimuly (nystagmus). Na základě rozboru výsledků zkoušky lze vyvodit závěry o funkčním stavu periferní a centrální oblasti vestibulárního analyzátoru.

Kernigue - pasivní extenze bérce při držení DK , fyziologicky do 90 stp. je omezena u prolapsů disku, meningeálního dráždění.

Kompresní test - aplikace tlaku 150 torr manžetou tonometru na oblast zápěstí, nebo podobný tlak vyvinout stiskem palce. Téměř polovina postižených pak udává parestezie v oblasti n. medianus, které vznikají již po 30 s. - test na syndrom karpálního tunelu.

Konvergenční zkouška/test (n. III) - Pohled na blízko - (přibližující se prst nebo jiný předmět) vybaví triádu : konvergence, akomodace a zúžení zornice (miosa). Miosa je často velmi jemná, je nutno vyšetření nacvičit. Nevyšetřujeme v ostrém osvětlení, které vede k zúžení zornice a reakce na konvergenci pak není pozorovatelná.

 

L

Lakunérská chůze - u postižení frontálního laloku - senilní chůze o krátkých krůčcích podobná parkinsonské chůze ale bez parkinsonských příznaků

Lasegue - elevace natažené dolní končetiny, fyziologicky do 90 stp. je omezena u prolapsů disku, meningeálního dráždění. Jedná se o tzv. přední napínací test. Zadní napínací test Lagegův se provádí tak, že pacient leží na břiše, flektujeme dolní končetinu v kolenním kloubu, je pozitivní pro kořen L4 při bolestivosti při flexi.

 

M

Malá asynergie - Pacient se má posadit z lehu bez pomoci rukou. Na straně mozečkové léze dolní končetina vyletí vzhůru a pacient se neposadí, neboť je narušeno vyvažování trupu. 

Marie-Foix test (iritační) - podráždění ulnární hrany předloktí vybavuje addukci palce.

Masseterový reflex - poklepem kladívkem na bradu či špátli opřenou o oblouk zubů dolní čelisti vybavíme napínací reflex m. masseter. Hodnotíme výbavnost a její stranovou symetrii.

Mendel-Bechtěrev test (iritační) - poklep na os cuboideum vybavuje při lézi pyramidové dráhy fázický flekční pohyb prstců.

Mimika obličeje (n. VII)- vyšetřujeme aktivní hybnost obličeje ve všech větvích - vrásky na čele, zavření očí, nakrčení nosu, cenění zubů, pískání, napnutí m. platysma.

Mingazziniho test/zkouška (zánik. sympt.) - DK - pacient drží DK ve vzduchu (flektované v kolenou a kyčlích), na postižené straně dojde k poklesu HK - předpažené paže bez kontroly zraku - abnormní je pokles.

Moria - černý, šibeniční humor, často u pacientů s potižením frontálního (čelního) laloku).

 

N

Neurologické kladívko - slouží k vybavení myotatického reflexu krátkým poklepem na šlachu vyšetřovaného svalu. Správný poklep je rychlý a pružný, švihem zápěstí tak, aby kladívko odskočilo a nebrzdilo stah svalu. Kladívka existují v nesčetných modifikacích, některé typy jsou "klasické" jiné moderní. Nověji se vyrábějí zejména typy s pružnou rukojetí, která usnadňuje právě výše uvedený elastický typ poklepu. Efektivita použití je ale při zácviku prakticky shodná. Je snaha o kombinaci kladívka s nástrojem na vyšetření čití - hrot, štětička. Extrémem jsou neurologické "kombajny" - rukojeť ve formě ladičky, sada obsahuje jehlu, štětec, dá se rozebrat.

Nystagmus - vyšetřujeme při pohledu do základních devíti směrů dle Heringa. Spontánní, pohledový nebo provokovaný nystagmus může být příznakem vestibulární nebo kmenové léze. Více o nystagmu - viz vyšetření nystagmu.

 

O

Obranné reflexy - mrkací, slzivý, kašlací a dávivý reflex.

Obživné reflexy - polykací reflex, sací reflex, slinivý reflex a visceromotorické reflexy.

Oppenheimův test/Oppenheimova zkouška - tahem po tibii vybavujeme při lézi pyramidové dráhy extenzi palce a event. i abdukci ost. prstů.

Orientace pacineta (kognitita) - hodnotí se orientace: 1) osobou 2) místem 3) časem 4) situací. Tyto parametry standardně zjišťujeme v úvodu odebírání anamnezy. Nejcitlivější je porucha časové orientace, nejrobustnější orientace osobou

Orientační vyšetření perimetru - konfrontační vyšetření perimetru = srovnání svého zorného pole se zorným polem vyšetřované osoby. Postavíme se proti pacientovi, nataženou dlaní zakryjeme jedno oko a sledujeme hranici, na které pacient hlásí, že vidí terčový podnět (nejlépe 1 cm průměru), který posunujeme z periferie do centra zorného pole. U zdravého vidí podnět současně pacient i lékař. Metoda umožňuje detekovat i drobnější poruchy perimetru, ale vyžaduje dobrou spolupráci pacienta.

Otáčivá zkouška - při tomto vyšetření se zaznamenávají pohyby očí, které vznikají při otáčení pacienta na speciálním křesle. Jsou určeny pro stanovení funkce vestibulárního systému působením různých úhlových zrychlení (sinusoidální otáčení apod.). a jiné.

 

P

Pád paží - Fenomén odrazu - pacient upaží obě horní končetiny a bezvládně je položí do rukou vyšetřujícího. Pak náhle paže uvolníme tak, aby volným pádem udeřily o tělo. Sledujeme pasivitu pádu apočet odrazů - na straně mozečkové léze je končetina pasivnější, odrazu je více.

Palco-bradový/á test/zkouška (iritační) - "Lusknutí" palcem vybaví při ipsilaterální lézi prefrontální oblasti záškub m. mentalis. Tzv. paraxiální jev.

Palilálie - nutkavé opakování poslední slabiky nebo slova u Pakrinsonovy choroby. 

Phalenův test - pacient položí předloktí na podložku a zápěstí nechá volně svěšené. Test je pozitivní, dostaví-li se typické parestezie do 60 s.

Pohybocit (propriocepce) - vyšetřujeme vnímání pasivního pohybu prstů na dolních i horních končetinách. pacient hlásí subjektivní pocity. Narušeno při postižení zadních provazců či periferních nervů.

Poklep lebky - bolestivost poklepu kalvy - klepeme prsty, symetricky, zvl. pozoronost věnujeme krajině čelních dutin, proc. mastoideus, occipitální krajině.

Postižení motorické dráhy - projevuje se omezením nebo nemožností volního pohybu. Je zvýšený svalový tonus, svaly jsou v trvalém napětí, napínací a šlachové reflexy jsou zvýšeny. Povrchové reflexy jsou vyhaslé (kremasterové a břišní reflexy). Vzniká tzv. spastická obrna. Objevuje se atypický plantární reflex (Babinského reflex - při podráždění zevní strany plosky nohy dojde k dorzální flexi palce, normální odpovědí je plantární flexe).

Posturografie - Tato metoda se používá ke zjištění funkce rovnováhy a k určení stavu vestibulárních reflexů. Vyšetření se provádí na pohyblivé plošině, která se pohybuje dle zadaného programu (dynamická počítačová posturografie). S pomocí přerozdělení svalového tonu se pacient snaží udržovat rovnováhu. Test má několik stupňů složitosti. Tato metodika umožňuje zkoumat součinnost zrakové, vestibulární a svalové soustavy při zajišťování rovnováhy a provádí rehabilitaci podle speciálních programů, které zohledňují individuální zvláštnosti, charakter a stupeň rozvoje onemocnění.

Praktické testy - hodnotíme : 1) jednoduchá gesta - hrozba, mávání na rozloučenou 2) běžné naučené úkony - použití tužky, lžíce, zapnutí knoflíku, napodobit nůžky nůžky 3) testové úkony - sestavení hvězdy ze špejlí, kresbu dvou pětiuhelníků - ukázka 4) buko-faciální praxe - předvést sfouknutí zápalky, olíznutí, sání brčkem.

Puerilismus - stav charakterizovaný návratem dospělé osoby v duševní sféře (v myšlení, chování a vyjadřování) do dětského věku. Např. u senilní demence, u těžké hysterie, některých mozkových nádorů, postižení čelního laloku aj.

 

R

Reflex anální (kauda!!!)- vybavuje se podrážděním ostrým předmětem perianálně. Odpovědí je stah m. sfincter ani. Typicky chybí při kompresi kořenů kaudy.

Reflex bulbokavernozní (sakrální mícha)- vybavuje se štípnutím na glans penis. Odpovědí je stah bulbokavernozního svalu hmatný na kořeni penisu. Chybí při kompresi kořenů kaudy.

Reflex cremasterový - vybavuje se podrážděním ostrým předmětem perianálně. Odpovědí je stah m. sphincter ani . Chybí při lézích míšních a kořenů kaudy.

Reflex dávivý (nn. IX, X, XI, XII)- vyšetření reakce patrových oblouků na dotyk špátlí nebo štětičkou, vyšetřujeme symetricky.

Reflex korneální - dotekem limbu rohovky nejlépe při pohledu vzhůru vybavíme mrknutí. Jako stimul lze použít i fouknutí vzduchu. Hodnotí se symetrie mrknutí a subj. vjem pacienta.

Reflex kosto-abdominální - vybavuje se poklepem kladívka na úpon. m. rectus abdominis, jehož stah pozorujeme.

Reflex medio-pubický - vybavuje se poklepem kladívka na úpon. m. rectus abdominis nad symfyzou, odpovědí je stah břišní stěny a addukce stehen. Jako disociace se označuje vymizení horní a zvýraznění dolní odpovědi. Disociace je charakteristická pro roztroušenou sklerozu.

Reflexy myotatické na horních a dolních končetinách - HK - Bicipitový reflex = míšní segment C5, pronační reflex = míšní segment C6, tricipitový reflex = míšní segment C7, karpální, mediopalmární a reflex flexorů prstů = míšní segment C8. Vždy hodnotíme symetrii výbavnosti. Pro vybavení je podstatná pružnost úderu, správné postavení končetiny a dostatečná intenzita úderu kladívka. Zvýšené reflexy = spastická paréza ("horní motoneuron"), snížené reflexy = chabá paréza ("dolní motoneuron").DK - Patellární L2/4, Achilovy šlachy L5/S2, medioplantární L5/S2. Vždy hodnotíme symetrii výbavnosti. Pro vybavení je podstatná pružnost úderu, správné postavení končetiny a dostatečná intenzita. Zvýšené reflexy - spastická ("horní motoneuron"), snížené - chabá pareza ("dolní motoneuron").

Rocheho test (iritační) - podráždění kůže na laterálním okraji planty ostrým předmětem vybavuje při lézi pyramidové dráhy extenzi palce a event. i abdukci ost. prstů.

Rombergova zkouška, Rombergův test (n. VIII) -Provedení: Vyšetření stoje - I základní stoj při otevřených očích, II otevřené oči při zúžené bazi, III zúžená baze při zavřených očích. Pokud po zavření účí dojde k akcentaci instability (kolísání = titubace), jedná se o positivní Rombergův příznak. typický právě pro postižení labyrintu. Sledujeme též event. závislost směru titubací na poloze hlavy.Popis: Srovnání stoje při zavřených očích a otevřených očích (stoj II a III). Vestibulární a zadně provazcová ataxie se zhoršují po vysazení vizuální aference (udržování polohy zrakem) , mozečková ataxie se podstatně nemění.

Rossolimův test - poklep na hlavičky prstů - Rossolimo I nebo metatarsů - Rossolimo II vybavuje při lézi pyramidové dráhy fázický flekční pohyb prstců.

 

S

Siccardův jev (iritační) - spontánní extenční držení palce na noze při lézi pyramidové dráhy.

Stoj I-IV (cerebellum) - I - otevřené oči, II - zavřené oči, III -

Svalový tonus horní končetiny (Parkinson)- elementární reflexy posturální - palpace šlachy m. biceps brachii při pasivní flexi a extenzi předloktí. Spasticita - fenomen sklapovacího nože, rigidita - fenomen ozubeného kola, hypotonie - mozečková léze.

Spinální znaménko - vsedě se nedotkne čelem kolenou (může flektovat). Citlivý příznak meningeálního dráždění.

Stewart-Holmes test - pacient flektuje obě HK proti odporu, který náhle povolíme. Na straně mozečkové léze končetina "vystřelí" vzhůru.

Symetrie obličeje - pozorujeme symetrii obličeje - vrásky, pokles dolního víčka, vyhlazení nasolabiální rýhy, pokles koutku úst.

Synkineza končetin (Parkinson) - sledujeme souhyby horních končetin v chůzi - u Parkinsonské hypokinezy jsou sníženy až vymizelé a to i jednostranně.

 

T

Tachyfémie - zrychlení artikulace u Parkinsonovy choroby.

Taxe horních končetin - dotknutí se prstem nosu při zavřených očích - zkouška prst - nos. Citlivější je opakovaný dotek prstu vyšetřujícího a nosu pacienta, přičemž vyšetřující mění průběžně polohu svého prstu (pacient má ovšem otevřené oči). Hodnotíme koordinaci a přesnost cílení pohybu. Abnormním nálezem je hypermetrie a intenční tremor (objevuje se v průběhu pohybu, obvykle v terminální fázi).

Taxe dolních končetin (zkouška "pata-koleno") - cílení patou na koleno druhé nohy a pohyb podél holenní kosti dolů. Oči zavřené, vleže na zádech. Hodnotí se přesnost cílení a eventuální tremor.

Test paměti (kognitivita) -
krátkodobá - A) test tří slov " pták, les, stůl", hodnotíme správnost opakování po 5 minutách. B) ptáme se na obsah našeho předchozího hovoru (Mluvili jsme o vašich rodičích ?)
dlouhodobá - Vyjmenujte měsíce (obtížnější je pozpátku), event. dny v týdnu, roční období. Jméno prezidenta, předchozí prezident. Obtížnější jsou data zeměpisná a dějepisná, nutno přizpůsobit předpokládané premorbidní intelektuální úrovni.

Tinnelův test, Tinnelova zkouška - jde o lehký poklep na středový nerv nad proximální částí karpálního tunelu, který opět vyvolává parestesie v distribuční oblasti nervu.

Trömnerova zkouška/test - Hofmann-Trömner test (iritační) - rychlá flexe-extenze ("brnknutí") na poslední článek prostředníku při předloktí v pronaci a lehké dorsální flexi dlaně. Abnormní odpovědí je záškub posledního článku palce - iradiace podráždění. 

Trendelenburgův příznak -  při stoji na jedné noze klesá pánev na druhé straně v důsledku slabosti abduktorů kyčle. Vyskytuje se u radikulopatie L5. 

 

U, Ú

Unciformní krize - záchvat halucinací (obv. čichové nebo chuťové), který vzniká při poškození části hippokampu (uncus). Příčinou je epilepsie či nádor lokalizovaný v této oblasti.

Unterbergova zkouška, test chůze na místě (n. VIII) - pacient pochoduje 30 sekund na místě se zavřenýma očima. Vysoko zvedat kolena. Lékař stojí za pacientem aby mohl pacienta případně zachytit. Hodnotíme rotaci trupu - více než cca 60 stp, patologický je větší posun z místa. Sledujeme systematické úchylky typické pro vestibulární ataxii. Při patologickém nálezu test opakujeme a hodnotíme reprodukovatelnost.

Úchopový reflex - vrozený nepodmíněný fyziologický reflex novorozence v prvním měsíci. 

 

V

Vítkův sumační jev (iritační)- podráždění bříška palce ostrým předmětem (opakovaně = "sumační" jev) vybavuje při lézi pyramidové dráhy extenzi palce a event. i abdukci ost. prstů.

Vibrační čití - vyšetřujeme dotekem ladička (64 +ž 128 Hz) na místech kde je periost pod kůže.Hledáme distálně lokalizovanou poruchu čití obvykle srovnáním vnímání na rukou a nohou. Narušeno při postižení zadních provazců či periferních nervů.

Vyšetření chůze (n. VIII) - vyšetřujeme chůzi I při otevřených očích a II při zavřených očích. zaznamenáváme odchylky, titubace a poruchy rovnováhy. Zhoršení stability chůze při zavření očí svědčí pro poruchu v oblasti zadních provazců nebo labyrintu.

Vyšetření krční páteře - vyšetřujeme postavení, palpační bolestivost trnových i postranních výběžků a paravert. svalstva. Vyšetření hybnosti ve flexích, inklinacích a rotacích.

Vyšetření arterie karotis v neurologii - karotidy na krku vyšetřujeme laterálně od štítné chrupavky palpačně - tep a poslechem - systolické šelesty svědčící pro ateroskleorický proces.

Vyšetření bederní páteře - vyšetřujeme palpačně a poklepem bolestivost obratlových trnů, tonus paravertebrálního svalstva a hybosti do flexí, inklinací.

Vyšetření hrudní páteře - vyšetřujeme palpačně a poklepem bolestivost obratlových trnů, tonus paravertebrálního svalstva a bolestivost kostotransversálního spojení.

Vyšetření funkce okohybných nervů - vyšetřujeme sledování obou bulbů do krajních poloh v celkem 9 směrech - před sebe, 2 horizontální, 2 vertikální a 4 šikmé polohy. Dále hodnotíme postavení bulbů v klidu - normálně konjugované, střední a postavení bulbů v orbitě.

Vyšetření nystagmu -
Provedení: nystagmus vyšetřujeme pohledem. Začínáme v primární poloze bulbu, dále hledáme přítomnost nystagmu ve všech devíti pohledových směrech dle Heringa - viz vyšetření oční motility. Vestibulární nystagmus se tlumí fixací, citlivější je proto vyšetření za pomoci Frenzelových brýlí, které eliminují fixaci. Můžeme je též palpovat pod zavřenými víčky
Popis: onemocnění vestibulárního labyrintu vyvolává harmonický vestibulární syndrom charakteristický přítomností rotační závrati, nystagmem a poruchami rovnováhy ve stoji a chůzi. U nystagmu popisujeme směr (horizontální, vertikální, rotační), intenzitu (I. stupeň - objeví se při pohledu ve směru nystagmu, II. stupeň - nystagmus v primární poloze, III. nystagmus bije proti směru pohledu) a kvalitativní parametry - nystagmus konjugovaný, disociovaný, nepravidelný…

Vyšetření sakroiliakálního skloubení - hodnotíme palpační bolestivost zadních spina trnu L5, pružení SIS v poloze na břiše a postavení pánve.

Vyšetření síly ramen (n. XI - n. accesorius, ramus externus)- vyšetřujeme sílu horní části M. trapezius - zvedání ramen proti odporu kladenému vyšetřujícím a M. sternokleidomastoideus - rotace brady proti odporu. Cave levý M. sternokleidomastoideus rotuje hlavu doprava a naopak!

Vyšetření postranního smíšeného systému - dutina ústní (nn. IX ,X, XI, XII) - při vyšetření postranního smíšeného systému hodnotíme symetrii patrových oblouků, uvuly a zvedání měkkého patra při fonaci (zachování symetrie ?). Všímáme si i hlasu - nasolalie - nosový přídech typický pro bulbární syndrom.

Vyšetření postranného smíšeného systému - faryng. svaly (nn. IX ,X, XI, XII, m. oblongata) vyšetřujeme plazení jazyka (úchylka ke straně parezy), hledáme atrofie a fascikulace jazyka, dále hodnotíme symetrii uvuly a patrových oblouků, jejich zvedání při fonaci, polykání. Dávivý reflex - vybavení při dotyku, subj. vjem doteku.R. externus n. accesorii - síla m.. trapezius a sternokleidomeastoideus.

Vyšetření pružení sakroiliakálního kloubu - vyšetření můžeme provést různým způsobem, např. kříovým hmatem nebo tahem za DK extendovanou v ykčli při současné fixaci pánve rukou vyšetřujícího.

Vyšetření výstupů trigeminu - vyšetřujeme palpační bolestivost výstupů větví n. trigeminus ve foramen supraorbitale, infraorbitale a mentale. 

 

Z, Ž

Záklon trupu - při záklonu trupu pacient při lézi vermis cerebelli (paleocerebellum, spinální mozeček) neflektuje kolena, nepodsouvá těžiště a může dojít k pádu naznak. pozor na možnost pádu!

Žukovskij Kornilov (iritační) - poklep na plosku nohy vybavuje při lézi pyramidové dráhy fázický flekční pohyb prstců.


Zdroje: