Dobré ráno, dnes je sobota 25.5.2024, svátek slaví Viola, zítra Filip.

Cévní mozková příhoda, mrtvice - léčba

trombolyza.jpgStránka se zabývá všemi aspekty léčby cévní mozkové příhody a to jak krvácivé, tak ischemické. Zmiňuje léčbu symptomatickou, protektivní, reperfuzní (fibrinolýza/trombolýza) a následnou rehabilitaci.

__

__

__

Co je to trombolýza (fibrinolýza), pohled v USA a Evropě?

Trombolýza je proces rozpouštění krevní sraženiny (trombu). Podstatou je štěpení vláken fibrinu aktivovaným plasminogenem (plasminem). Je přirozeným procesem organismu nebo může být dosažena podáním léků (fibrinolytik – nejčastěji streptokinázou, alteplázou, aj.), které tento proces aktivují a posilují. Užívá se u některých trombóz a embolií (např. plicní nebo u zde zmiňované iCMP). Tento zásah vede k rekanalizaci (znovuzprůchodnění) cévy. Výkon má ale i své komplikace – viz níže.

Trombolýza umožní pacientovi v ideálním případě odejít několik dnů po ischemické CMP domů bez následků, nehodí se však pro všechny nemocné a má řadu úskalí. Jedním z nich je krátký časový úsek (3 nebo max. 6 hodin) od vzniku CMP, během něhož musí být trombolýza provedena. Úspěšnost léčby tedy často závisí na tom, jak rychle se pacient dostane na specializované pracoviště s nepřetržitou péčí, které dovede záležitost správně zhodnotit a navíc zmíněnou léčbu nabízí. Mějme na mysli, že při iCMP odumírá každou minutu 2.000.000 neuronů, které už nebudou nikdy nahrazeny (neurony se ve vyšším věku od narození již netvoří nové)! Hraje se tedy o čas! Intravenózní trombolýzu dnes provádí většina velkých neurologických pracovišť, náročnější, ale pro pacienta bezpečnější a efektivnější léčbu intraarteriální trombolýzou však poskytují pouze specializovaná centra (například Nemocnice Na Homolce, ÚVN Praha, FN Brno, FN Hradec Králové, FN Plzeň, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem).

Časově omezený úseku 3-6 hodin nazýváme "terapeutické okno". Aby ale mohlo být toto terapeutické okénko využito pro záchranu života a zdraví, k tomu je bezpodmínečně nutné, aby každý z nás věděl, jaké jsou příznaky cévní mozkové příhody (viz výše).
V USA byla trombolýza s užitím t-PA (tkáňový aktivátor plazminogenu) přijata za standardní postup u všech pacientů, kteří se dostanou do nemocnice včas a počítačová tomografie u nich nezjistí žádné změny. V Evropě zatím nejsou názory na tuto léčbu jednotné.

Léčba cévní mozkové příhody a její úskalí

A/ Léčba ischemické CMP

Konzervativní léčba
 • léky na zlepšení prokrvení postižené oblasti nebo ostatních tkání
 • prevence a léčba edému (otoku) mozku, prevence a event. léčba infekčních komplikací (zápal plic, infekce močových cest), prevence dekubitů atd.
 • prevence časného opakování nebo pokračování příhody
 • rehabilitace (viz Následky CMP)

Intravenózní trombolýza

 • podání trombolytika obvykle do žíly na ruce, případně centrálním žilním katetrem
 • léčbu je nutné podat do tří hodin od chvíle, kdy došlo k CMP

Intraarteriální trombolýza
 • metoda, při níž se během angiografického vyšetření do ucpané mozkové cévy zavede tříslem speciální mikrokatetr, jímž se aplikuje trombolytikum přímo do krevní sraženiny, působí tedy lokálně
 • tato metoda je účinnější a bezpečnější než intravenózní trombolýza – díky tomu, že látka působí přímo ve sraženině, může být množství léku až 10krát menší než u intravenózní trombolýzy; novinkou je kombinace této metody s mechanickou trombolýzou, při níž se pomocí speciálního nástroje při katetrizaci sraženina „ručně“ rozrušuje na menší části, které se odsávají nebo „odplaví“ z ucpané tepny a mohou být dále léčeny; při současném použití obou metod se snižuje i dávka podaného trombolytika (v některých případech se nemusí podávat vůbec), čímž se snižuje riziko krvácivých komplikací
 • léčbu je nutné provést do 6 hodin (v určitých specifických případech i později)

Úskalí trombolytické léčby

Trombolytická léčba je kvůli řadě úskalí a kontraindikací vhodná pouze pro 3-5 % pacientů.

 1. Časové okno – jednou z podmínek pro podání trombolýzy je dopravit pacienta včas na pracoviště, kde lze ihned provést správnou diagnostiku a kde trombolýzu provádí. Důležitá je organizace primární péče. Například v kardiologii je primární péče o pacienty s infarktem už zorganizována dokonale, funguje osvěta jak u pacientů, tak na straně záchranné služby, obvodních lékařů atd., takže lidé s infarktem se na specializované pracoviště dostanou dostatečně rychle. U CMP tento systém ještě tak dobře nefunguje. V České republice i mnohde ve vyspělých zemích totiž dosud neexistuje infrastruktura, jež by cíleně řešila dostupnost kvalitní péče pro každého pacienta. Často se zbytečně ztrácí čas tím, že je pacient vezen na pohotovost, odtud do menší nemocnice, pak na CT a odtud teprve na specializované pracoviště. Diagnostika i léčba musí probíhat na jednom místě – na specializovaném pracovišti, které je schopné 24 hodin denně pacienta správně zhodnotit a léčbu zahájit.
 2. Vedle dodržení časového okna je pro podání obou trombolýz zásadní fakt, jestli do postižené oblasti proniká bočními (kolaterálními) cestami alespoň částečně krev (bazální průtok), jež zabrání definitivnímu odumření postižené tkáně. Pokud je tato oblast zcela odříznutá od krevního zásobení, není možné tkáň zachránit ani při dodržení potřebného časového okna, protože mozkové buňky nemohou bez kyslíku přežít. Bazální průtok krve dokáže oddálit fatální průběh CMP o několik klíčových hodin.
 3. Kontraindikace – trombolýzu není možné provést, pokud klinický obraz pacienta neodpovídá indikačním kritériím nebo pokud například pacient absolvoval v posledních třech měsících rozsáhlejší operaci, má maligní onemocnění či již CMP nedávno prodělal.
 4. Nákladnost léčby – průměrné náklady na léčbu jednoho pacienta přesahují 50 tisíc korun za jednu intravenózní trombolýzu. Pojišťovny sice léčbu hradí, ale konzervativní léčba je daleko levnější, takže větší množství trombolýz může vážně narušit hospodaření celé nemocnice. Podání léku pacientovi s mrtvicí se přesto vyplatí. Pokud je léčba úspěšná, pacient se vrací do plnohodnotného života. Kromě přínosu pro uzdraveného člověka a jeho blízké to zároveň znamená úsporu případných nákladů na péči o invalidního pacienta.

B/ Léčba hemoragické CMP

Léčba se odvíjí od příčiny hemoragické CMP:
 • nejčastější příčinou je postižení mozkových tepen aterosklerózou a hypertenzí. Tato krvácení, zvláště rozsáhlá, mají obvykle nepříznivý průběh a ani neurochirurgická intervence podstatně nezmění velmi špatnou prognózu
 • je-li krvácení menšího rozsahu, lze postupovat konzervativně. Tlačí-li hematom na okolní tkáně, může být neurochirurgický výkon prognosticky příznivý
 • někdy je krvácení způsobeno užíváním léků na ředění krve (tzv. antikoagulační léčba), které pacienti potřebují kvůli chorobě srdce či žilní trombóze. Obvykle se léčí konzervativně včetně úpravy antikoagulační léčby
 • je-li zdrojem krvácení mozková výduť, provádí se endovaskulární nebo neurochirurgický zákrok, při kterých je výduť uzavřena. Při endovaskulárním výkonu je výduť vyplněna pomocí mikrokatetru jemnými platinovými spirálami, při neurochirurgické operaci je uzavřena svorkou. Nemocnice Na Homolce začala jako první v České republice provádět endovaskulární léčbu mozkových výdutí.
Symptomatická léčba je obdobná jako u ischemické CMP.


Komplikace fibrinolýzy (u asi 5-10% pacientů):

krvácení kdekoliv v těle – do dutiny břišní, do mezihrudí (mediastina), do jater (subkapsulární hematom), ledvinových pánviček a bohužel i do mozku.

Prevence úmrtí pro mozkový otok a zvýšení intrakraniálního tlaku

Časná mortalita je při mozkových cévních příhodách způsobena edémem mozku a fatálním zvýšením intrakraniálního tlaku. Edém vzniká v oblastech, kde jsou mrtvé a umírající buňky. Před deseti lety bylo prokázáno, že glycerol snižuje mortalitu způsobenou edémem, aniž by se zvýšil počet případů s invalidizujícími následky. Také dekompresní chirurgické zákroky mohou snížit mortalitu asi o polovinu.

 


Související odkazy:

Léčba mrtvice