Dobré ráno, dnes je sobota 25.5.2024, svátek slaví Viola, zítra Filip.

Nespecifické příznaky, znaky a nálezy (R)

Příznaky, znaky a nálezy nezařazené jinde (R)

R000
Tachykardie, NS


R001
Bradykardie, NS


R002
Palpitace


R008
Jiné a neurčené abnormality srdeční činnosti


R010
Benigní a nevinné srdeční šelesty


R011
Srdeční šelest, NS


R012
Jiné srdeční zvuky


R020
Gangréna nezařazená jinde


R030
Zjištění zvýšeného krevního tlaku bez diagnózy hypertenze


R031
Zjištění nespecifického nízkého krevního tlaku


R040
Krvácení z nosu - epistaxis


R041
Krvácení z hrdla


R042
Hemoptýza


R048
Krvácení z jiných lokalizací dýchacích cest


R049
Krvácení z dýchacích cest, NS


R050
Kašel


R060
Dušnost - dyspnoe


R061
Stridor


R062
Sípání


R063
Periodické dýchání


R064
Hyperventilace


R065
Dýchání ústy


R066
Škytání


R067
Kýchání


R068
Jiné a neurčené nepravidelnosti dýchání


R070
Bolest v hrdle


R071
Bolest na hrudi při dýchání


R072
Prekordiální bolest


R073
Jiná bolest hrudi


R074
Bolest hrudi, NS


R090
Asfyxie


R091
Zánět pohrudnice - pleuritis


R092
Zástava dechu


R093
Abnormální sputum


R098
Jiné určené příznaky a znaky týkající se oběhové a dýchací soustavy


R100
Akutní břicho


R101
Bolest umístěná do horní části břicha


R102
Pánevní a perineální bolest


R103
Bolest umístěná do jiných míst dolní části břicha


R104
Jiná a neurčená břišní bolest


R110
Nausea a zvracení


R120
Pálení žáhy


R130
Dysfagie


R140
Flatulence a příbuzné stavy


R150
Inkontinence stolice


R160
Hepatomegalie - zvětšení jater, nezařazené jinde


R161
Splenomegalie - zvětšení sleziny, nezařazené jinde


R162
Hepatomegalie se splenomegalií, nezařazená jinde


R170
Neurčená žloutenka


R180
Ascites


R190
Zduření, útvar a bulka nitrobřišní a pánevní


R191
Abnormální střevní zvuky


R192
Viditelná peristaltika


R193
Ztuhlost - rigidita - břicha


R194
Změny vlastností střev


R195
Jiné nepravidelnosti stolice


R196
Zápach z úst


R198
Jiné určené příznaky a znaky týkající se trávicí soustavy a břicha


R200
Anestézie kůže


R201
Hypestézie kůže


R202
Parestézie kůže


R203
Hyperestézie


R208
Jiné a neurčené poruchy kožního čití


R210
Vyrážka a jiné nespecifické kožní erupce


R220
Lokalizované zduření, útvar a bulka, hlavy


R221
Lokalizované zduření, útvar a bulka, krku


R222
Lokalizované zduření, útvar a bulka, trupu


R223
Lokalizované zduření, útvar a bulka, horní končetiny


R224
Lokalizované zduření, útvar a bulka, dolní končetiny


R227
Lokalizované zduření, útvar a bulka, mnohočetných lokalizací


R229
Lokalizované zduření, útvar a bulka, NS


R230
Cyanóza


R231
Bledost - pallor


R232
Zrudnutí


R233
Samovolné ekchymózy


R234
Změny kožní struktury


R238
Jiné a neurčené kožní změny


R250
Abnormální pohyby hlavy


R251
Třes - tremor - , NS


R252
Křeče a spasmy


R253
Fascikulace - záškuby svalových snopečků


R258
Jiné a neurčené abnormální bezděčné pohyby


R260
Ataktická chůze


R261
Paralytická chůze


R262
Obtížná chůze, nezařazená jinde


R268
Jiné a neurčené abnormality chůze a pohyblivosti


R270
Ataxie, NS


R278
Jiný a neurčený nedostatek koordinace


R290
Tetanie


R291
Meningismus


R292
Abnormální reflexy


R293
Abnormální postoj (držení těla)


R294
Lupavý kyčel


R298
Jiné a neurčené příznaky a znaky týkající se nervové a svalové a kosterní soustavy


R300
Dysurie


R301
Tenesmus vesicalis


R309
Bolestivé močení, NS


R310
Neurčená hematurie


R320
Neurčená inkontinence moči


R330
Retence - zadržení moči


R340
Anurie a oligurie


R350
Polyurie


R360
Výtok z močové trubice


R390
Extravazace moči


R391
Jiné potíže s močením


R392
Extrarenální urémie


R398
Jiné a neurčené příznaky a znaky týkající se močové soustavy


R400
Spavost - somnolence


R401
Ztrnulost - stupor


R402
Bezvědomí - coma, NS


R410
Desorientace, NS


R411
Anterográdní amnézie


R412
Retrográdní amnézie


R413
Jiná amnézie


R418
Jiné a neurčené příznaky a znaky týkající se funkcí vnímání a vědomí


R420
Závrať - vertigo


R430
Anosmie


R431
Parosmie


R432
Parageusie


R438
Jiné a neurčené poruchy čichu a chuti


R440
Sluchové halucinace


R441
Zrakové halucinace


R442
Jiné halucinace


R443
Halucinace, NS


R448
Jiné a neurčené příznaky a znaky týkající se celkového čití a vnímání


R450
Nervozita


R451
Neklid a nepokoj


R452
Pocit neštěstí


R453
Sklíčenost a apatie


R454
Popudlivost, vznětlivost a hněv


R455
Nepřátelství


R456
Fyzické násilí


R457
Stav emočního šoku a stresu, NS


R458
Jiné příznaky a známky týkající se emočního stavu


R460
Velmi nízká úroveň osobní hygieny


R461
Bizarní osobní vzhled


R462
Podivné a nevysvětlitelné chování


R463
Přehnané, přepjaté chování


R464
Zpomalenost a chabé reagování


R465
Podezíravost a význačná vyhýbavost


R466
Nepřiměřená starostlivost a předsudky se stresovými následky


R467
Mnohomluvnost a nepodstatné podrobnosti, ztěžující kontakt


R468
Jiné příznaky a znaky týkající se vzezření a chování


R470
Dysfázie a afázie


R471
Anartrie a dysartrie


R478
Jiné a neurčené poruchy řeči


R480
Dyslexie a alexie


R481
Agnosie


R482
Apraxie


R488
Jiné a neurčené znakové poruchy


R490
Dysfonie


R491
Afonie


R492
Hypernasalita a hyponasalita


R498
Jiné a neurčené poruchy hlasu


R500
Horečka s třesavkou


R501
Trvalá horečka


R509
Horečka, NS


R510
Bolest hlavy, NS


R520
Akutní bolest


R521
Chronická neztišitelná bolest


R522
Jiná chronická bolest


R529
Bolest, NS


R530
Nevolnost a únava


R540
Stáří - senilita


R550
Mdloba - synkopa a kolaps - zhroucení


R560
Febrilní křeče


R568
Jiné a neurčené křeče


R570
Kardiogenní šok


R571
Hypovolemický šok


R578
Jiný šok


R579
Šok NS


R580
Krvácení, nezařazené jinde


R590
Lokalizované zvětšení mízních uzlin


R591
Celkové zvětšení mízních uzlin


R599
Zvětšené mízní uzliny, NS


R600
Lokalizovaný edém


R601
Celkový edém


R609
Edém, NS


R610
Lokalizovaná hyperhidróza


R611
Celková hyperhidróza


R619
Hyperhidróza, NS


R620
Zpožděné dosažení předpokládaného fyziologického vývojového stadia


R628
Jiný nedostatek předpokládaného normálního fyziologického vývoje


R629
Nedostatek předpokládaného normálního fyziologického vývoje, NS


R630
Anorexie - nechutenství


R631
Polydipsie


R632
Polyfagie


R633
Potíže a špatně vedené krmení


R634
Abnormální ztráta hmotnosti


R635
Dosažení abnormální hmotnosti


R638
Jiné příznaky a znaky týkající se potravy a příjmu tekutin


R640
Kachexie


R680
Hypotermie, bez vazby na nízkou okolní teplotu


R681
Nespecifické příznaky vlastní pro období dětství


R682
Suchost úst, NS


R683
Paličkovité prsty


R688
Jiné určené celkové příznaky a znaky


R690
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti


R700
Zvýšená rychlost sedimentace červených krvinek


R701
Abnormální vazkost plazmy


R710
Abnormality červených krvinek


R720
Abnormality bílých krvinek, nezařazené jinde


R730
Abnormální test glukosové tolerance


R739
Hyperglykémie, NS


R740
Zvýšení hladin transaminázy nebo dehydrogenázy kyseliny mléčné [LDH]


R748
Abnormální hladiny jiných sérových enzymů


R749
Abnormální hladina neurčeného sérového enzymu, NS


R750
Laboratorní průkaz viru lidské imunodeficience [HIV]


R760
Zvýšený titr protilátek


R761
Abnormální reakce na tuberkulinový test


R762
Falešně pozitivní serologický test na syfilis


R768
Jiné určené abnormální imunologické nálezy v séru


R769
Abnormální imunologické nálezy v séru, NS


R770
Abnormalita albuminu


R771
Abnormalita globulinu


R772
Abnormalita alfafetoproteinu


R778
Jiné určené abnormality plazmatických bílkovin


R779
Abnormalita plazmatické bílkoviny, NS


R780
Nález alkoholu v krvi


R781
Nález opiátových drog v krvi


R782
Nález kokainu v krvi


R783
Nález halucinogenů v krvi


R784
Nález jiných drog s možným návykem v krvi


R785
Nález psychotroponích látek v krvi


R786
Nález steroidních činitelů v krvi


R787
Nález abnormální hladiny těžkých kovů v krvi


R788
Nález jiných určených látek normálně v krvi nepřítomných


R789
Nález neurčené látky normálně v krvi nepřítomné


R790
Abnormální hladina krevních minerálů


R798
Jiné určené abnormální nálezy chemismu krve


R799
Abnormální nález chemismu krve, NS


R800
Izolovaná proteinurie


R810
Glykosurie


R820
Chylurie


R821
Myoglobinurie


R822
Biliurie


R823
Hemoglobinurie


R824
Acetonurie


R825
Zvýšení hladiny léků, léčiv, návykových a biologických látek v moči


R826
Abnormální hladiny látek, původem především neléčivých, v moči


R827
Abnormální nálezy při mikrobiologickém vyšetření moči


R828
Abnormální nálezy při cytologickém a histologickém vyšetření moči


R829
Jiné a neurčené abnormální nálezy v moči


R830
Abnormální hladina enzymů


R831
Abnormální hladina hormonů


R832
Abnormální hladina jiných drog, léků a biologických látek


R833
Abnormální hladina látek převážně z nelékařských zdrojů


R834
Abnormální imunologické nálezy


R835
Abnormální mikrobiologické nálezy


R836
Abnormální cytologické nálezy


R837
Abnormální histologické nálezy


R838
Jiné abnormální nálezy


R839
Neurčený abnormální nález


R840
Abnormální hladina enzymů


R841
Abnormální hladina hormonů


R842
Abnormální hladina jiných drog, léků a biologických látek


R843
Abnormální hladina látek převážně z nelékařských zdrojů


R844
Abnormální imunologické nálezy


R845
Abnormální mikrobiologické nálezy


R846
Abnormální cytologické nálezy


R847
Abnormální histologické nálezy


R848
Jiné abnormální nálezy


R849
Neurčený abnormální nález


R850
Abnormální hladina enzymů


R851
Abnormální hladina hormonů


R852
Abnormální hladina jiných drog, léků a biologických látek


R853
Abnormální hladina látek převážně z nelékařských zdrojů


R854
Abnormální imunologické nálezy


R855
Abnormální mikrobiologické nálezy


R856
Abnormální cytologické nálezy


R857
Abnormální histologické nálezy


R858
Jiné abnormální nálezy


R859
Neurčený abnormální nález


R860
Abnormální hladina enzymů


R861
Abnormální hladina hormonů


R862
Abnormální hladina jiných drog, léků a biologických látek


R863
Abnormální hladina látek převážně z nelékařských zdrojů


R864
Abnormální imunologické nálezy


R865
Abnormální mikrobiologické nálezy


R866
Abnormální cytologické nálezy


R867
Abnormální histologické nálezy


R868
Jiné abnormální nálezy


R869
Neurčený abnormální nález


R870
Abnormální hladina enzymů


R871
Abnormální hladina hormonů


R872
Abnormální hladina jiných drog, léků a biologických látek


R873
Abnormální hladina látek převážně z nelékařských zdrojů


R874
Abnormální imunologické nálezy


R875
Abnormální mikrobiologické nálezy


R876
Abnormální cytologické nálezy


R877
Abnormální histologické nálezy


R878
Jiné abnormální nálezy


R879
Neurčený abnormální nález


R890
Abnormální hladina enzymů


R891
Abnormální hladina hormonů


R892
Abnormální hladina jiných drog, léků a biologických látek


R893
Abnormální hladina látek převážně z nelékařských zdrojů


R894
Abnormální imunologické nálezy


R895
Abnormální mikrobiologické nálezy


R896
Abnormální cytologické nálezy


R897
Abnormální histologické nálezy


R898
Jiné abnormální nálezy


R899
Neurčený abnormální nález


R900
Léze naplňující nitrolební prostor


R908
Jiné abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení centrální nervové soustavy


R910
Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení plic


R920
Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení prsu


R930
Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení lebky a hlavy, nezařazené jinde


R931
Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení srdce a koronárního oběhu


R932
Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení jater a žlučových cest


R933
Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení jiných částí trávicí soustavy


R934
Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení močových orgánů


R935
Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení jiných břišních krajin včetně retroperitonea


R936
Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení končetin


R937
Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení jiných částí svalové a kosterní soustavy


R938
Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení jiných určených tělních struktur


R940
Abnormální výsledky funkčních vyšetření centrální nervové soustavy


R941
Abnormální výsledky funkčních vyšetření periferní nervové soustavy a smyslů


R942
Abnormální výsledky funkčních vyšetření plic


R943
Abnormální výsledky kardiovaskulárních funkčních vyšetření


R944
Abnormální výsledky funkčních vyšetření ledvin


R945
Abnormální výsledky funkčního vyšetření jater


R946
Abnormální výsledky funkčního vyšetření štítné žlázy


R947
Abnormální výsledky jiných endokrinních funkčních vyšetření


R948
Abnormální výsledky funkčních vyšetření jiných orgánů a soustav


R950
Syndrom náhlé smrti dítěte (kojence)


R960
Okamžitá smrt


R961
Smrt, která nastala dříve než 24 hodin od začátku příznaků, jinak nevysvětlená


R980
Smrt bez svědků


R990
Jiné nepřesně určené a neurčené příčiny smrti