Dobré odpoledne, dnes je pondělí 4.3.2024, svátek slaví Stela, zítra Kazimír.

Pokuty za nesplnění povinného očkování budou zvýšeny

pokuty-za-nesplneni-povinneho-ockovani-budou-zvyseny

pokuty-za-nesplneni-povinneho-ockovani-budou-zvyseny
Pokuty za nesplnění povinného očkování budou zvýšeny V souvislosti s aktuálně projednávanou novelou zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, se v poslední době objevují často zbytečně alarmující informace, které formou otevřených dopisů či veřejných iniciativ upozorňují mimo jiné i na to, že praktickým dětským lékařům za nesplnění povinnosti provést povinné očkování bude nově možno uložit pokutu až 3 000 000 Kč a za další porušení povinností dle tohoto zákona jim bude hrozit pokuta až 2 000 000 Kč.

___

Co se týče sankcí za správní delikty, zde skutečně v návrhu novely zákona dochází k určité změně. Ve stávajícím znění ustanovení § 92 zákona je obecně upraveno správní trestání tak, že za nesplnění nebo porušení povinností stanovených předmětným zákonem či na základě vydaných rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví lze uložit pokutu do výše 2 000 000 Kč. Pokud tímto nesplněním nebo porušením povinností došlo k poškození zdraví či vzniku nebo hrozbě epidemie, může orgán ochrany veřejného zdraví uložit pokutu až do výše 3 000 000 Kč. Pokutu do výše 100 000 Kč lze pak uložit za uvedení nepravdivých údajů a informací.

Toto obecné ustanovení týkající se sankcí je v návrhu novely zákona vypuštěno a nahrazeno ustanoveními § 92 až § 92n upravujícími konkrétní skutkové podstaty jednotlivých správních deliktů. V zákoně o ochraně veřejného zdraví je dosud vymezena pouze jedna obecná skutková podstata správního deliktu, spočívající v porušení ustanovení zákona o ochraně veřejného zdraví nebo pracovněprávních předpisů. Předložený návrh nahrazuje tuto úpravu vymezením konkrétních skutkových podstat správních deliktů podle základních oblastí hmotněprávní úpravy s vymezením horní hranice sankce. Z důvodu přehlednosti se skutkové podstaty oddělují. Schválením navrhované novely zákona o ochraně veřejného zdraví by sice v některých případech mohlo dojít k určitému zpřísnění, resp. navýšení, pokut za porušení zákonných povinností poskytovatelů, nikoli ovšem v takovém rozsahu, jaký je v poslední době z určitých stran dovozován. 

Uvedenou novelu zákona v současné době projednává Poslanecká sněmovna ČR jako sněmovní tisk č. 270. ČLK jednala se členy zdravotního

výboru a její zástupce se též zúčastnil 16. schůze dne 29. ledna 2015, na které byla projednána více než desítka pozměňovacích návrhů. Předložen byl mimo jiné pozměňovací návrh poslankyně Aleny Nohavové (KSČM), kterým se výrazně snižuje maximální výše pokut v případě skutkových podstat správních deliktů, jichž se dopustí poskytovatel zdravotních služeb. Tento poslanecký pozměňovací návrh předpokládá, že u těch správních deliktů, kde byla původně navrhována maximální pokuta 3 000 000 Kč, dojde k jejímu snížení na 1 000 000 Kč a tam, kde se navrhovala sankce 2 000 000 Kč či 1 000 000 Kč, bude tato snížena na 500 000 Kč a 100 000 Kč. Tento pozměňovací návrh výbor pro zdravotnictví odsouhlasil a dále doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby vyslovila souhlas s tímto vládním návrhem zákona ve znění pozměňovacích návrhů.

Schválení uvedené novely zákona o ochraně veřejného zdraví by tedy do oblasti povinného očkování nepřineslo žádné zásadní změny. Nezavádí nové zásadní povinnosti. Všechny jím definované povinnosti mají lékaři již nyní a za jejich porušení i nyní hrozí pokuta ve výši 2 000 000 Kč a při poškození zdraví až 3 000 000 Kč. Finanční dopad novely na poskytovatele zdravotních služeb by tudíž rozhodně neměl být přísnější, než je tomu v současné době. Vývoj projednání předmětné novely bude ČLK i nadále sledovat.

 

Zdroj: Mgr. Theodora Čáslavská,
právní kancelář ČLK