Dobrý podvečer, dnes je pondělí 27.5.2024, svátek slaví Valdemar, zítra Vilém.

Lékařské recepty, opakované recepty - doba platnosti, náležitosti, zkratky, výjimky

recepty.jpgZákon včetně vyhlášky stanoví povinnosti při vyplňování receptů. I ve smlouvách se zdravotními pojišťovnami je zakotvena mj. povinnost správného vyplňování receptů. Je-li recept chybně vyplněný a nejedná-li se o nebezpečí ohrožení zdraví, pak tento špatně vyplněný nebo nečitelný recept nemá lékárna povinnost přijmout.

 

 

 

Lékařské recepty a jejich vyplňování a náležitosti:

 

Zákon včetně vyhlášky stanoví povinnosti při vyplňování receptů. I ve smlouvách se zdravotními pojišťovnami je zakotvena mj. povinnost správného vyplňování receptů. Je-li recept chybně vyplněný a nejedná-li se o nebezpečí ohrožení zdraví, pak tento špatně vyplněný nebo nečitelný recept nemá lékárna povinnost přijmout.
Vyplňováním receptů lékaři se zabývá zákon č. 79/1997 Sb. o léčivech a dále pak jeho prováděcí vyhláška č. 343/1997 Sb., kterou se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání.

Nejdůležitější pravidla v kostce:
- recepty nesmí být nikdy předem opatřeny razítkem zařízení a jmenovkou lékaře
- recept může vyzvednout i jiná osoba než pacient, pro kterého je recept vydán
- na jeden recepturní tiskopis lze předepsat

 • a) jeden druh léčivého přípravku, který obsahuje omamné látky skupiny I nebo psychotropní látky skupiny II (žádanka/recept s modrým pruhem, originál a dvě kopie, originál a první průpis se ponechává pacientovi pro lékárnu, druhý průpis zůstává v bloku lékaře)
 • b) nejvýše dva druhy ostatních léčivých přípravků (pokud nepatří do výše zmíněné skupiny)
  - na receptu musí být vždy napsáno počet balení římskou číslicí a v závorce latinsky, pokud je jeden lék o různých baleních, lékárník automaticky vydá nejmenší balení, pokud chce lékař více kusů přípravku v balení, napíše za název léku na recept počet (např. 50 tbl.)

 

Platnost lékařských receptů:

- recepty na antibiotika platí 3 kalendářní dny počínaje dnem jeho vystavení
- ostatní léčivé přípravky platí 7 dní
- recept na opakovaný výdej (viz níže) má platnost max. 12 měsíců (od 03/2008)
- recept vydaný lékařskou službou první pomoci, zubní pohotovostí a ústavní pohotovostní službou pokud má označení POHOTOVOST platí nejdéle jeden kalendářní den následující po dnu jeho vystavení

Platnost lékařských receptů - došlo ke změně od 25.2.2008! Pokračujte zde.

 

 

Náležitosti receptu:

 

 • číslo pojišťovny
 • jméno, příjmení, adresa, rodné číslo pacienta
 • název, koncentrace a velikost balení
 • počet vydaných kusů římskou číslicí a v závorce latinsky
 • použití přípravku (např. na postižené místo nebo 3x1, apod.)
 • datum
 • razítko zdravotnického zařízení
 • pokud není v razítku zdrav. zařízení, tak i jmenovka lékaře (nejč. v nemocnici)
 • podpis vystavujícího lékaře

 

 

Symboly na receptech:

! – záměrné překročení nejvyšší dávky přípravku určeného lékopisem, překročená nejvyšší dávka musí být vypsána slovy v latinském jazyce
R – pokud lékař trvá na vydání právě onoho konkrétního předepsaného léčivého přípravku
I – přípravek plně hrazený ze zdrav. pojištění (není nutné vyplňovat)
C – přípravek částečně hrazený zdrav. pojišťovnou
P – přípravek hrazený plně pacientem
POHOTOVOST – recept vystavený lékařskou službou první pomoci (LSPP) vč. zubní péče nebo ústavní pohotovostní službou (ÚPS), takový recept platí 24 hodin

Symboly I, C, P - došlo ke zrušení od 25.2.2008! Pokračujte zde.

 

 

Lék vystavený lékařem jiné odbornosti

musí mít na zadní straně receptu napsáno jméno a příjmení, odbornost lékaře, který předpis léčivého přípravku doporučil.

 

 

Opakované vydání léku

na jeden recept se běžně nepoužívá, ale pokud to lékař udělá, musí být na receptu údaje o počtu opakovaných výdejů. Každý výdej léku musí být opatřen razítkem lékárny. Nesmí jít o lék s omamnou látkou, psychotropní látkou, efedrinem, pseudoefedrinem nad 30 mg. Možno předepsat pouze 3 balení léčiva, recept platí max. 12 měsíců.

Opakovací lékařské recepty a jejich doba platnosti - došlo ke změně od 25.2.2008! Pokračujte zde.

 

 

Lék ke schválení revizním lékařem pojišťovny:

na zadní straně receptu musí být napsáno SCHVALUJI a razítko a podpis revizního lékaře pojišťovny nebo v případě získání jeho předběžného souhlasu nebo schválení opakovaného předepisování na zadní straně receptu uvedená poznámka „Schváleno revizním lékařem“ a uvedením jeho jména, příjmení, označení příslušné pojišťovna a data udělení předběžného souhlasu nebo souhlasu s opakovaným předepisováním s podpisem předepisujícího lékaře a otiskem razítka poskytovatele. Písemný souhlas revizního lékaře příslušné pojišťovny musí být nejpozději do 14 dní založen ve zdravotnické dokumentaci pacienta.

 

 

Léky pro lékaře nebo rodinu:

Lékař si může předepsat lék pro sebe a místo D.S. ... napíše „Ad manus medici.“ Pokud chce lék pro manželku/manžela, děti, svým rodičům, prarodičům, vnukům a sourozencům, připíše lékař „Pro potřebu rodiny.“ Toto se však využívá velmi vzácně.

 

 

Vystavení léku ve výjimečné situaci:

Pokud lékař je např. na ulici, kdy nemá razítko a potřebuje akutně lék pro pacienta, který je v ohrožení života, může požádat lékárnu o vydání léku, kdy na jakýkoliv vhodný nosič (stačí i prostý papír) musí uvést:

 • jméno, příjmení, datum narození nemocné fyzické osoby, u nemocného pojištěnce jeho identifikační číslo a číselný kód pojišťovny a to v v případě že uvedené informace jsou dostupné
 • název léku
 • návod k použití (D. S. ....)
 • datum, jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu, vypsané hůlkovým písmem), podpis předepisujícího lékaře a jeho identifikační číslo přidělené příslušnou pojišťovnou
 • označení PERICULUM IN MORA nebo česky NEBEZPEČÍ Z PRODLENÍ
 • tímto způsobem je možné vydat jen takové množství léku, které je nezbytné pro poskytnutí této akutní pomoci a v množství potřebném do následného ošetření následnou další profesionální péčí (RZP, RLP)

 

Běžný text na HVLP receptech:

Exp. orig. No. ... = Expeditones originales numero ... = Vydej tento počet originálních balení tohoto léčivého přípravku (např. Exp. orig. No. III (tres) )
D. S. ... = Da, Signa ... = Dej, Označ ... (zde lékař uvádí jak má pacient lék brát – např. D. S. 1 tabletu na noc nebo D. S. kapat do levého oka 3x denně, apod.)

 

 

Nejběžnější lékové formy:

tbl. – tablety
ung. – mast
gtt. – kapky
but. – máslo
cps. – kapsle, tobolka
crm. – krém
drg. – dražé
emuls. – emulse
fol. - listopad
garg. – kloktadlo
glob. vagin. – poševní kuličky
pulv., plv. – prášek, prášky
pst. – pasta
sir. – sirup
supp. – čípek
tct., tinct. - tinktura