Dobré ráno, dnes je sobota 13.4.2024, svátek slaví Aleš, zítra Vincenc.

Náklady na rozvod, výhody rozvodu dohodou

rozvod_naklady.jpgKonec snů, iluzí a společného života s sebou přináší nemalé finanční náklady. Možná i to je příčinou, proč mladí lidé raději do manželství nevstupují. Jak se rozvést, aby náklady na rozvodové řízení byly co nejnižší? Ani rozvod manželství dohodou není zcela zadarmo.

 

 

Čím více se manželé při rozvodu dohodnou, tím levněji je celá procedura vyjde. Pokud se tedy skutečně chcete rozvést, čiňte tak po klidném uvážení a dohodou s druhým partnerem. V opačném případě se můžete dočkat částek několikanásobně vyšších než níže uvedených.

Zatímco při uzavření manželství stačí souhlasné prohlášení snoubenců, že spolu dobrovolně vstupují do manželství, učiněné před starostou nebo oddávajícím duchovním, manželství už tak jednoduše souhlasným prohlášením zrušit nelze. O zrušení manželství rozvodem rozhoduje vždy soud, který v rozvodovém řízení zkoumá, zda jsou splněny zákonné podmínky, a poté rozvod povolí, nebo žalobu na rozvod zamítne, protože pro rozvod neshledá patřičný důvod.

Právní úpravu rozvodu nalezneme v zákonu o rodině č. 94/1963, Sb. Podle § 24 zákona o rodině soud může manželství rozvést, je-li manželství trvale a hluboce rozvráceno a nelze očekávat obnovení manželského soužití. Přitom soud bere v úvahu příčiny rozvratu manželství. Tento druh rozvodu se nazývá také sporný rozvod. Soud přitom přezkoumává skutečnosti "hlubokého a trvalého rozvratu". Důvod, že pana XY to doma už nebaví, soud neuzná a žalobu na rozvod zamítne.

Dalším "typem" rozvodu je podle § 24a zákona o rodině tzv. smluvený rozvod. Podstata takové rozvodu spočívá v tom, že za splnění čtyř konkrétních podmínek zákon konstruuje nevyvratitelnou domněnku, že manželství je hluboce a trvale rozvráceno, a tuto skutečnost již není třeba soudu dokazovat.

 

Podmínky smluveného rozvodu:

 1. Manželství musí trvat nejméně jeden rok.
 2. Manželé spolu šest měsíců nežijí. Tuto skutečnost soud nebude nijak důsledně prověřovat, jestliže bude mít prohlášení manželů, že spolu šest měsíců nežijí.
 3. Druhý manžel se musí k návrhu připojit.
 4. Manželé musí soudu předložit smlouvy o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, vypořádání práv a povinností společného bydlení, případně i smlouvu o vyživovací povinnosti k rozvedenému manželovi. Tyto smlouvy musí být písemné s úředně ověřenými podpisy manželů. Mohou mít i podobu notářského zápisu, zvláště tehdy, pokud jeden z manželů má závazky.

Další možnosti a veškeré podrobnosti ohledně rozvodového řízení a vypořádání Společného jmění manželů a stanovení vyživovací povinnosti byste měli prodiskutovat s vaším právníkem.

Kuriozitou je skutečnost, že náš občanskoprávní řád neobsahuje samostatnou úpravu rozvodového řízení a jde tedy vždy o tzv. sporné řízení. Proto se při zahájení takového řízení u soudu používají zcela důsledně pojmy žaloba, žalobce a žalovaná strana.

Podle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, se stanovují poplatky při rozvodovém řízení. Návrh na podání žaloby je zpoplatněn 1 000 Kč kolkem. Dalšími výdaji mohou být např. tyto položky:

 • Poplatek za úřední ověření podpisu 50 Kč.
 • Změna na matrice v občanském průkazu 50 Kč.
 • Za návrh na zahájení řízení o určení výživného, včetně jeho zvýšení, jakož i o snížení nebo zrušení výživného, jehož předmětem je peněžité plnění:
 1. do částky 30 000 Kč včetně - 300 Kč
 2. v částce vyšší než 30 000 Kč - 1 % z této částky, nejvýše 10 000 Kč
 • Za návrh na zahájení řízení o vypořádání společného jmění manželů (bezpodílového spoluvlastnictví manželů) nebo o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví 1 000 Kč
 • Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem je peněžité plnění
 1. do částky 15 000 Kč včetně - 600 Kč
 2. v částce vyšší než 15 000 Kč - 4 % z této částky