Příjemnou noc, dnes je středa 12.6.2024, svátek slaví Antonie, zítra Antonín.

Co patří a nepatří do společného jmění menželů (SJM) tedy majetku manželů

spolecne_jmeni_majek_manzelu_co_do_nej_patri_spada_nepatri_nespada.jpgSpolečné jmění manželů (SJM) je institut, který nahradil v našem právním řádu „bezpodílové spoluvlastnictví manželů“. SJ může vzniknout pouze a výlučně jen mezi manžely. Nelze uzavřít manželství bez toho, aby alespoň v některém okamžiku jeho trvání nevznikl společný majetek.
___
___

Je možné zužovat nebo rozšiřovat jeho rozsah, případně odsunout jeho vznik až ke dni zániku manželství, ale nelze vznik společného jmění vyloučit nebo se „dohodnout“ na jeho zrušení za trvání manželství. Možnostmi zúžení a rozšíření společného jmění se budeme zabývat později.

Do společného jmění manželů patří aktiva

- majetek nabytý některým z manželů nebo jimi oběma společně za trvání manželství, [s výjimkou] majetku získaného dědictvím nebo darem, majetku nabytého jedním z manželů za majetek náležející do výlučného vlastnictví tohoto manžela, jakož i věcí, které podle své povahy slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů, a věcí vydaných v rámci předpisů o restituci majetku jednoho z manželů, který měl vydanou věc ve vlastnictví před uzavřením manželství a nebo jemuž byla věc vydána jako právnímu nástupci původního vlastníka.

V uvedeném odstavci je účelné si všimnout zejména výjimek, tedy majetku, který do SJM nepatří.

Zároveň do SJM patří i pasiva, tedy

  • závazky, které některému z manželů nebo oběma manželům společně vznikly za trvání manželství, s výjimkou závazků týkajících se majetku, který náleží výhradně jednomu z nich, a závazků, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého

I zde je dobré mít na zřeteli výjimky.

 

Souhrnně lze uvést, že do manželského majetku nepatří věci:

  • které nemůže fyzická osoba nabýt
  • které byly ve vlastnictví jen jednoho manžela ještě před vznikem SJM
  • získané dědictvím (dědictví jak ze zákona, tak ze závěti)
  • získané darem
  • sloužící svou povahou osobní potřebě jen jednoho z manželů
  • vydané jednomu z manželů v rámci předpisů o restituci, jestliže mu byla věc vydána jako právnímu nástupci původního vlastníka

Co dále spadá do SJM - zaměření na mzdy a získané peníze (finanční prostředky)

Do společného jmění manželů patří vyplacená mzda i jakákoliv odměna za práci včetně náhrad mzdy za dovolenou atp. Po právní stránce manžel [není oprávněn] ponechat si část mzdy bez souhlasu druhého manžela a jen její část dát na společné hospodaření, i když praxe bývá zpravidla zcela odlišná.

Dále sem patří i nemocenské dávky při pracovní neschopnosti, důchod, ale i výhra ze sázek a loterií, pokud k výhře došlo za trvání SJM.

 

Umělecká díla

U umělců je dobré rozlišovat: tam, kde umělec vytvořil vlastní tvůrčí činností umělecká díla (sochy, obrazy apod.), nepatří tyto vytvořené věci do společného jmění, avšak v okamžiku, kdy je taková věc zpeněžena, prodána, je takový příjem již příjmem spadajícím do SJM, stejně jako odměny za užití autorských děl.

 

 

Desítky dotazů a právních odpovědí týkajících se vypořádání společného jmění manželů při rozvodu a mnoho rad najdete v bezplatné právní poradně online na www.bezplatnapravniporadna.cz