Dobré ráno, dnes je sobota 13.7.2024, svátek slaví Markéta, zítra Karolína.

Žaloba o snížení výživného - vzor zdarma ke stažení

chudy_otec.jpgJste rodič dítěte a máte pocit, že výše výživného je nepřiměřená? Máte jako každý jiný zažádat na soudě, aby vám vzhledem k nynějším poměrům snížil výši výživného na nezaopatřené dítě. Jak na to? Zde je vzor žaloby a krátké pojednání o zákonu týkajícího se této záležitosti.

Žádost o snížení alimentů výživného, dohoda o snížení alimentů výživného, smlouva o snížení výživného alimentů

(Osvobozeno od soudního poplatku podle § 11 odst. 1 písm. c) zákona o soudních poplatcích)

žalobce:
… (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

žalovaná:
… (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

Vzor žaloby na snížení výživného na nezaopatřené dítě

Žaloba o snížení výživného pro (ne)zletilé dítě …, narozenou …

 

počet stejnopisů:
(dvojmo)

 

přílohy:
- … (označení příloh žaloby)
- …
- …

 

I.

Žalovaná se narodila dne … za trvání manželství žalobce a … . Rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …, jenž nabyl právní moci dne …, bylo manželství rodičů žalobkyně rozvedeno. Vzhledem k tomu, že žalobkyně byla v době rozhodování o rozvodu svých rodičů již zletilá, nebyly soudem upravovány její poměry pro dobu po rozvodu jeho rodičů. Rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. … bylo žalovanému stanovena povinnost přispívat žalobkyni na její výživu měsíčně částkou … .

Důkazy:
- rodným listem žalobkyně
- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …s vyznačenou doložkou právní moci
- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …s vyznačenou doložkou právní moci

 

II.

S ohledem na to, že od poslední úpravy výživného pro žalobkyni došlo k podstatné a nikoliv jen přechodné změně poměrů na straně všech účastníků tohoto řízení, má žalobce za to, že jsou zde vytvořeny podmínky pro to, aby bylo žalobci vyměřeno výživné v nové výši, jež by odpovídala odůvodněným potřebám žalované, jakož i schopnostem, možnostem a majetkovým poměrům žalobce. Pokud jde o žalovanou, ta v současné době studuje ne … škole … v … . Zatímco po rozvodu rodičů žalované tato zůstala bydlet u matky, v současné době bydlí žalovaná sama v pronajatém bytě o velikosti … … kategorie. Jak je žalobci z vlastní zkušenosti známo, náklady spojené s užíváním takovéhoto bytu dosahují částky až … Kč. Pakliže žalovaná pro své studium uváděla žalobci, že si nemůže opatřit dostatečné finanční prostředky brigádami, popřípadě jiným způsobem, má žalobce informace o tom, že toto tvrzení žalované není pravdivé. Žalovaná totiž více než … při svém studiu pracuje na částečný úvazek jako … u … v … , což také vysvětluje to, že je schopna platit tak vysoké výše uvedené platby spojené se shora uvedeným bytem. Žalobci je také známo, že žalovaná si v … pořídila …, dále vlastní … a užívá … . U výše uvedeného zaměstnavatele by měla žalovaná dosahovat příjmu okolo … Kč.

 

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- potvrzením zaměstnavatele žalované o příjmech jež tato dosahuje
- výslechem svědka …, bytem …, pronajímatele shora uvedeného bytu v užívání žalované

 

III.

Ke změně schopností, možností a majetkových poměrů došlo podstatně taktéž na straně žalobce. Ten v současné době pracuje jako … u … v … , kde na rozdíl od předešlého zaměstnání dosahuje příjmu pouze ve výši … Kč. Žalovaný v současné době bydlí sám v …, kde pokud jde o náklady spojené s užíváním tohoto bytu, tyto činí … .

 

Důkazy:
- výslechem žalobce
- doklady o inkasu a platbách spojených s užíváním bytu žalobce

 

V.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti žalobce žádá, aby Okresní soud v … po provedeném řízení vynesl tento

 

r o z s u d e k:

 

I. Rozsudek Okresního soudu v … ze dne … č.j. …, jenž nabyl právní moci dne … a kterým bylo naposled žalobci …, narozenému … stanoveno výživné pro žalovanou zletilou … ve výši … Kč měsíčně se mění tak, že se toto výživné snižuje z částky ... Kč na částku … Kč měsíčně, splatných vždy do … dne každého měsíce předem k rukám žalované, a to s účinností od … .

 

II. Přeplatek na výživném, vzniklý snížením výživného za dobu od ... do ... v celkové částce ... Kč je žalovaná ... povinna uhradit k rukám žalobce v ... splátkách po ... Kč splatných vždy do … dne v měsíci, počínaje měsícem ..., a to pod ztrátou výhody splátek.

 

III. Žalovaná je povinna uhradit žalobci náklady řízení do … dnů od právní moci tohoto rozsudku.

 

V … dne …
podpis žalobce …

 


§ 85 zákona o rodině

(1) Vyživovací povinnost rodičů k dětem trvá do té doby, pokud děti nejsou samy schopny se živit.

(2) Oba rodiče přispívají na výživu svých dětí podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Dítě má právo podílet se na životní úrovni svých rodičů.

§ 86 zákona o rodině

(3) Výživné zletilých dětí upraví soud jen na návrh.

§ 99 zákona o rodině

(1) Změní-li se poměry, může soud i bez návrhu změnit dohody a soudní rozhodnutí o výživném pro nezletilé děti. Dojde-li k zrušení nebo snížení tohoto výživného za minulou dobu, spotřebované výživné se nevrací.

(2) Nejde-li o výživné pro nezletilé děti, může dojít ke změně nebo k zrušení pouze na návrh.

Okresnímu soudu v … (adresa soudu, v jehož obvodu má žalovaný bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud v jehož obvodu se zdržuje. Má-li žalovaný bydliště na více místech, jsou jeho obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale; vedle obecného soudu žalovaného je k řízení příslušný také soud, v jehož obvodu má žalovaný své stálé pracoviště).