Dobré dopoledne, dnes je sobota 13.7.2024, svátek slaví Markéta, zítra Karolína.

Vyrozumění o uplatnění pracovněprávní pohledávky u insolvenčního správce - vzor ke stažení zdarma

Vyrozumění o uplatnění pracovněprávní pohledávky u insolvenčního správce jako pohledávky postavené na roveň u insolvenčního správce - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

 

 VYROZUMĚNÍ O UPLATNĚNÍ PRACOVNĚPRÁVNÍ POHLEDÁVKY U INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE JAKO POHLEDÁVKY POSTAVENÉ NA ROVEŇ POHLEDÁVKÁM ZA MAJETKOVOU PODSTATOU

 

   

    JUDr. Aleš Vykopal
    advokát a insolvenční správce
    Borská 413/2
    602 00 Brno

 

ke sp. zn. KSBR 29 INS 15811/2015
vedené u Krajského soudu v Brně, Rooseveltova 16, 601 95 Brno,

 

Dlužník: TD Aldo, s.r.o. IČ: 47892564, se sídlem Dlouhá 4, 602 00 Brno,


Vyrozumění o uplatnění pracovněprávní pohledávky u insolvenčního správce jako pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou

 

Vážený pane doktore,

 

usnesením ze dne 14. 2. 2015, č. j. KSBR 29 INS 15811/2015-A-15, bylo Krajským soudem v Brně rozhodnuto o úpadku dlužníka TD Aldo, s.r.o. IČ: 47892564, se sídlem Dlouhá 4, 602 00 Brno, a zároveň prohlášen na majetek dlužníka konkurs. Insolvenční soud Vás pro toto řízení ustanovil insolvečním správcem dlužníka.

 

U dlužníka jsem byl na základě pracovní smlouvy ze dne 1. 10. 2005 zaměstnán jako skladník v dvousměnném provozu. Vzhledem k finanční krizi, do které se dlužník koncem roku 2014 dostal, jsem byl dlužníkem požádán o posečkání s vyplacením mzdy za měsíc listopad 2014. S ohledem na dobré pracovněprávní vztahy s dlužníkem jsem souhlasil. Do dnešního dne mi však dlužník nevyplatil mzdu za měsíc listopad 2014 ve výši 20.000,- Kč, prosinec 2014 ve výši 20.000,- Kč a leden 2015 ve výši 20.000,- Kč.

 

Dne 31. 1. 2015 jsem s dlužníkem ukončil pracovněprávní vztah dohodou s nárokem na 3 měsíční odstupné z důvodu ukončení pracovního poměru podle ust. § 52 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Tím mi vzniklo právo na zaplacení odstupného ve výši trojnásobku průměrného výdělku, což je 60.000,- Kč.

 

Na základě výše uvedeného mám za to, že nárok na vyplacení dlužné mzdy a odstupného odpovídá dle ust. § 169 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) pohledávce postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstavou.

 

S ohledem na skutečnost, že od Úřadu práce jsem žádnou náhradu mzdových nároku neobdržel, uplatňuji u Vás pohledávky z pracovněprávních vztahů s dlužníkem v celkové výši 120.000,- Kč. Tyto pohledávky jsou peněžité, nepodmíněné a nevykonatelné.

 

Žádám Vás tímto o vyplacení pohledávky z titulu dlužné mzdy za měsíc listopad 2014 ve výši 20.000,- Kč, měsíc prosinec 2014 ve výši 20.000,- Kč, měsíc leden 2015 ve výši 20.000,- Kč a pohledávky z titulu nevyplaceného odstupného ve výši trojnásobku průměrného výdělku, což dělá 60.000,- Kč – tedy celkem ve výši 120.000,- Kč.

 

Nebude-li z Vaší strany do 15 dnů o uspokojení mé pohledávky rozhodnuto, budu nucen v dané věci zvážit další postup.

 

S pozdravem  

                               Jeroným Pravý
                               nar. 10. 10. 1985
                               Nádražní 1525/11
                               602 00 Brno

 

 

Přílohy: Pracovní smlouva ze dne 1. 10. 2005
            mzdový výměr
            výplatní pásky za měsíc listopad 2014, prosinec 2014 a leden 2015
            Dohoda o ukončení pracovního poměru ze dne 31. 1. 2015
    


 

Pracovněprávní pohledávky
Tyto pohledávky jsou dle ust. § 169 odst. 1 IZ pohledávkami postavenými na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou. V insolvenčním řízení může zaměstnanec uplatnit u insolvenčního správce jen tu část pohledávek, která mu nebyla vyplacena úřadem práce, pokud ve stanovené lhůtě (5 měsíců a 15 dnů od zveřejnění návrhu na úřední desce úřadu práce) podal žádost u úřadu práce o uhrazení dlužných mzdových nároků. Úřad práce postupuje při uspokojování nároku dle zákona č. 118/2000 Sb. o ochraně zaměstnanců.


Tyto pohledávky zaměstnanců se jako pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou uspokojují v plné výši kdykoli po rozhodnutí o úpadku. Zaměstnanec je může přihlásit kdykoli i po uplynutí lhůty pro přihlášení pohledávek. K prokázání výše uplatněného nároku je třeba přiložit pracovní smlouvu, mzdový výměr, výplatní pásky, dohodu o ukončení pracovního poměru....


Neuplatní-li dlužníkův zaměstnanec pracovněprávní pohledávku v jiné výši, pokládá se jeho pohledávka za uplatněnou ve výši vyplývající z účetnictví dlužníka nebo z evidence vedené podle zvláštního právního předpisu.


Pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na roveň
Pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na roveň jsou pohledávky, které vznikly po zahájení insolvenčního řízení nebo vyhlášení moratoria. Co všechno lze zahrnout pod tento druh pohledávek nalezneme v ust. § 168 a ust. § 169 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).  Jedná se zejména o náhradu hotových výdajů a odměnu předběžného správce, pohledávky věřitelů vzniklé za trvání moratoria ze smluv podle ust. § 122 odst. 2 IZ, náhrada zálohy na náklady insolvenčního řízení, pracovněprávní pohledávky dlužníkových zaměstnanců, pohledávky věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví a další pohledávky, o kterých tak stanoví zákon.

 

 

Pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na roveň se dle ust. § 203 IZ uplatňují písemně vůči osobě s dispozičními oprávněními, kterou je v případě prohlášení konkursu na dlužníka insolvenční správce. Náležitosti takového vyrozumění jsou stanoveny prováděcím předpisem, kterým je vyhláška č. 311/2007 Sb., jednací řád pro insolvenční řízení.

 

V případě, že osoba s dispozičním oprávněním (nejčastěji insolvenční správce) uplatněnou pohledávku v plné výši a včas neuspokojí, může věřitel se domáhat jejího splnění žalobou podanou proti osobě s dispozičním oprávněním.

Podobně musí věřitel podat žalobu o určení pořadí pohledávky i v případě, že insolvenční správce v pochybnostech o tom, zda věřitelem uplatněná pohledávka je pohledávkou za majetkovou podstatou nebo pohledávkou jí postavenou na roveň, odmítne pohledávku uspokojit a vyrozumí o tom soud. V tomto případě se bude jednat o incidenční spor.