Příjemnou noc, dnes je úterý 18.6.2024, svátek slaví Milan, zítra Leoš.

Smlouva o úschově - vzor ke stažení zdarma

Smlouva o úschově - vzor, tiskopis, formulář ke stažení online zdarma

 

 

Smlouva o úschově
vzor
Složitel

…………………………………… (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

…………………………………… (bydliště, nebo sídlo)

…………………………………… (rodné číslo/číslo OP, nebo IČO)


Schovatel

…………………………………… (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

…………………………………… (bydliště, nebo sídlo)

…………………………………… (rodné číslo/číslo OP, nebo IČO)Čl. 1

Předmět smlouvy


Předmětem této smlouvy je …………………… (popis movité věci).Čl. 2

Práva a povinnosti stran


Předmět smlouvy, předává složitel schovateli do úschovy na dobu od ……… do ……… Schovatel předmět smlouvy do úschovy přijímá.

Schovatel je povinen předmět smlouvy opatrovat, nemůže jej na základě této smlouvy užívat, ani ji nesmí dát k užívání jinému.Čl. 3

Odměna a úhrada nákladů


Schovateli náleží odměna ve výši ……… Kč, a tato odměna byla splacena složitelem při podpisu této smlouvy k rukám schovatele.

Složitel je povinen nahradit schovateli účelně vynaložené náklady, které na předmět smlouvy při jejím opatrování vynaložil.

Tyto náklady za úschovu po dobu stanovenou touto smlouvou činí ……… Kč a budou uhrazeny tak, že x % bude uhrazeno při podpisu této smlouvy a zbylých y % bude uhrazeno při vrácení předmět smlouvy.Čl. 4

Dodatečné náklady


V případě dodatečných nákladů převyšujících celkovou sjednanou částku smluvní strany prohlašují, že se sejdou do 7 dnů od vrácení předmětu smlouvy na místě podpisu této smlouvy a na základě přesného vyúčtování předloženého schovatelem tyto náklady složitel schovateli uhradí.Čl. 5

Ostatní ujednání


Všechny platby budou provedeny v hotovosti k rukám schovatele. Schovatel je povinen předmět smlouvy opatrovat pečlivě s přihlédnutím k jejímu charakteru. Je povinen zejména ………………

K vrácení předmětu smlouvy dojde v termínu stanoveném touto smlouvou na místě podpisu této smlouvy.Čl. 6

Závěrečná ujednání


Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží každý z účastníků po jednom.

Veškeré změny a doplňky lze platně sjednat pouze písemnou formou.

Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy účastníků obecně platnými předpisy, zejména autorským zákonem v platném znění.
V ………… dne …………..Podpisy:      ………………………      ………………………

                     (složitel)           (schovatel)Koho by napadlo, že když jde do divadla a odevzdává zde kabát či bundu do šatny, uzavírá smlouvu, a to smlouvu o úschově (vzor). Samozřejmě v tomto případě jistě nebude uzavírat smlouvu písemně, ale lze si představit i jiné situace, kdy písemná forma (byť ji zákon nepředepisuje), bude vhodná (např. s ohledem na jistě nepříjemnou důkazní nouzi v případném soudním sporu). K uzavření smlouvy je nutné faktické převzetí věci schovatelem (nestačí tak podepsání smlouvy).

 

Náležitosti smlouvy o úschově

  • určení stran – schovatele a složitele,

  • určení předmětu závazku – může jím být pouze individuálně určená movitá věc (kdyby chtěl někdo nechat opatrovat svoji nemovitost, jednalo by se o smlouvu příkazní),

  • závazek schovatele opatrovat movitou věc (proto např. ponechání kola před obchodem ve stojanu není smlouvou o úschově, neboť zde chybí převzetí věci s úmyslem ji opatrovat),

  • opatrování věci se musí dít v zájmu složitele.

 

Důležité je rozlišit smlouvu o úschově od smlouvy o nájmu. Účelem nájmu je úplatné přenechání věci k užívání, opatrování věci je sekundární. Oproti tomu podstatou úschovy je právě opatrování svěřené věci. Rozdíl je především v případě, kdy dojde ke škodě na věci. Pokud totiž šlo o úschovu, pak schovatel odpovídá za škodu podle přísnějšího zákonného ustanovení – nezkoumá se totiž jeho zavinění. Jde-li o nájem, pak se musí zkoumat zavinění škůdce.

Smlouva o úschově může být úplatná i bezplatná (odměnu za úschovu je povinen zaplatit složitel jen tehdy, dohodl-li se tak nebo odpovídá-li to předmětu podnikání schovatele nebo zvyklostem). Ve smlouvě lze dohodnout, že schovatel může věc odevzdat do úschovy dalšímu schovateli. Složitel je povinen nahradit schovateli nezbytné náklady, které na věc při jejím opatrování vynaložil.

 

Povinnosti schovatele

  • řádné opatrování věci (tedy opatrování pečlivé) – je tím myšleno nejenom bezpečné uložení věci, ale třeba i uskutečňování nějaké činnosti (např. zalévání květin)

  • schovatel nesmí věc užívat –> kdyby mohl byla by to smlouva o  výpůjčce (byla-li by smlouva bezplatná), nebo smlouva nájemní (kdyby byla za úplatu); použije-li schovatel převzatou věc, nebo umožní-li její použití někomu jinému, odpovídá schovatel i za náhodnou škodu, která by na věci vznikla (ledaže by tato škoda postihla věc i  jinak).

  • dát věc pojistit – je-li to obvyklé.

  • vrátit věc složiteli na požádání i před uplynutím sjednané doby úschovy (sám schovatel ale není oprávněn věc vrátit dříve, ledaže věc nemůže pro nepředvídatelnou okolnost bezpečně nebo bez vlastní škody opatrovat – např. kdyby schovatel onemocněl a nemohl by úschovu v řádném rozsahu zajistit)

 

Zákon uvádí, že smlouvu o úschově lze uzavřít i tak, že odevzdání i převzetí věci bude zajištěno mechanickými prostředky. Ale pozor – toto nemíří na bezpečnostní sejfy, nebo noční trezory => zde totiž nedochází k převzetí individualizované movité věci k řádnému opatrování => v těchto případech pak jde o nájemní smlouvu. Stejně tak je tomu i u garáží a parkovišť – opatrování či střežení je sekundární, opět nejde o úschovu.

Existuje i institut, kterému se říká nepravidelná úschova – je to např. úschova peněz. Rozdíl od pravé úschovy je v tom, že zde dochází k převodu vlastnického práva – schovatel pak nevrací tytéž bankovky, ale peníze stejné hodnoty.